Koniec pracy dłuższej niż 24 godziny (więcej niż 72 h tygodniowo) w pogotowiu?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

 

W Zarządzeniu Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne, zapisano:

  
"Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy zapewnia gotowość do udzielania świadczeń, utrzymując w stałej dyspozycji obsadę kadrową, .... (...) zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3".

Natomiast w przedmiotowym załaczniku nr 3 pod pozycją " Dodatkowo oceniane (rankingujące)", zapisano:

"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy i personelu nielekarskiego, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie będzie przekraczał 24 godzin i będzie za każdym razem poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy i personelu nielekarskiego wykazanym w ofercie".

Mariusz Mielcarek

.

Zapowiedź wydawnicza - Pielęgniarstwo ratunkowe

.