Niezły pasztet! Posłowie do ministra zdrowia: Czy nie lepiej byłoby, aby o liczbie personelu .... decydował samodzielnie dyrektor danej placówki ...?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

Interpelacja
do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami

Szanowny Panie Ministrze! Zaproponował Pan treść projektu rozporządzenia, które ma narzucić podmiotom leczniczym standard zatrudnienia pielęgniarek, jak również szeroko rozumianego personelu medycznego. Wiele jednostek ochrony zdrowia przeanalizowało ten projekt i zgłasza szeroko opracowane wątpliwości. Pierwsza wątpliwość dotyczy tego, że praktycznie w każdej specjalności szpitalnej będzie musiało wzrosnąć zatrudnienie w grupie zawodowej pielęgniarek, a co za tym idzie – zmieni się struktura wydatków płacowych tych jednostek, ponieważ wraz ze wzrostem zatrudnienia nastąpi wzrost kosztów zatrudnienia.
Po drugie, wraz ze zmianą w szkolnictwie Polska przyjęła model, w którym pielęgniarka powinna mieć wyższe wykształcenie, a przy skokowym wzroście popytu na wykwalifikowany personel pielęgniarski nie będzie można zaspokoić potrzeb w kwestii zatrudnienia wynikających wprost ze wzoru, który zaproponował Pan w § 3 ww. projektu rozporządzenia.
Dlatego pytam Pana Ministra:
1. Jakie przesłanki brał Pan pod uwagę przy opracowywaniu projektu rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami?
2. Czy nie lepiej byłoby, aby o liczbie personelu koniecznego w danych warunkach do prowadzenia terapii decydował samodzielnie dyrektor danej placówki, skoro to on ponosi odpowiedzialność za jej funkcjonowanie?
.

Poseł Piotr Chmielowski oraz grupa posłów
.

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Treść powyższej interpelacji jest dowodem na poziom skuteczność władz samorządu i związku pip w zakresie przedstawiania racji naszej grupy zawodowej poszczególnym parlamentarzystom. Z treści interpelacji wynika, że można swoje (nie)racje skutecznie przedstawić!

No, ale to znacznie trudniejsze niż okupacja sejmowej galerii w czepkach w walce o zakaz wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w podmiotach leczniczych w ramach działalności gospodarczej. 

Natomiast posłom, autorom powyższej interpelacji proponuję wystosowanie kolejnej interpelacji np. do ministra transportu:

Czy nie lepiej byłoby, aby o prędkości w danych warunkach decydował samodzielnie kierowca danego pojazdu, skoro to on ponosi odpowiedzialność za jego prowadzenie? Dlatego prosimy o odpowiedź na pytanie: Jakie przesłanki brał Pan minister pod uwagę przy opracowywaniu projektu ustawy prawo o ruchu drogowym?
.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Aktualności według działów - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Sztandary izby i związku pielęgniarek i położnych: WYPROWADZIĆ!!! Minister wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Czytano prawie 8 000 razy, 74 KOMENTARZE!