Zobacz stanowisko ministerstwa zdrowia w zakresie posiadanego wykształcenia (PONADGIMNAZJALNEGO) przez pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego.

Działalność ministerstwa zdrowia.

...

 

...

Szczegóły sprawy prezentowałem w artykule pt: Według ministerstwa zdrowia pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego posiada wykształcenie nie średnie lecz ....PONADGIMNAZJALNE! Czytano ponad 3 000 razy. 52 KOMENTARZE!

Wobec powyższej sytuacji zwróciłem się do ministerstwa zdrowia z zapytaniem:

Na jakich przesłankach oparto zakwalifikowanie absolwentów Liceum Medycznego do osób posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne (zał. nr 3 do umowy)?

Ministerstwo Zdrowia w dniu 28 marca opublikowało stanowisko w powyższej sprawie, które cytuję poniżej:

ODPOWIEDŹ 1:
W formularzu „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestnika biorącego udział w Projekcie Systemowym „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajduje się rubryka wykształcenie – co jest zgodne z załącznikiem nr 2 do decyzji Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2012 r.
Zgodnie - ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ukończenie szkoły ponadpodstawowej (z podanymi wyjątkami) jak również szkoły ponadgimnazjalnej (z podanymi wyjątkami) jest określone w art. 11a ust. 4 w/w ustawy, dlatego też zostaje to ujęte w w/w formularzu.
Dodatkowo informujemy, iż Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) dokonuje zmiany w formularzu załącznika nr 3 do ogólnych warunków umowy: „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestnika biorącego udział w Projekcie Systemowym „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które stanowią zał. nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, tj.: www.zzpprzymz.pl) w postępowaniu znak: ZZP-32/13 na: WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE W RAMACH PAKIETU OBEJMUJĄCEGO KURS SPECJALISTYCZNY RESUSCYTACJA KRĄśENIOWO – ODDECHOWA I KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POD NAZWĄ „PROFESJONALNE PIELĘGNIARSTWO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE – WSPARCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (...), POZ. 1 - POZ. 16 (OSOBNA CZĘŚĆ DLA KAŻDEGO Z 16 WOJEWÓDZTW).
Aktualny formularz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Koniec odpowiedzi ministerstwa.

Zobacz oryginał odpowiedzi ministerstwa zdrowia.

Poniżej prezentuję załącznik w nowym brzmieniu.

Brawo dla ministerstwa zdrowia za szybką i merytoryczną odpowiedź.

Mariusz Mielcarek