Studenci na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (w przyszłości kierunków zamawianych) mają mieć oferowane stypendia motywacyjne, zagraniczne praktyki i wizyty studyjne.

Brak pielęgniarek.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo, znak: SPS-023-18394/13, z dnia 11 czerwca 2013 r. skierowane do ministra zdrowia, dotyczące interpelacji pana posła Piotra Zgorzelskiego i pana posła Jarosława Górczyńskiego w sprawie malejącej liczby pielęgniarek, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej informacji.
 

-wyciąg-

Ministerstwo Zdrowia, dostrzegając problem dotyczący możliwości wystąpienia istotnych niedoborów personelu pielęgniarskiego w dłuższej perspektywie czasu ....,

(...)

W ramach trzeciego celu operacyjnego, obejmującego taki obszar jak dostosowanie modelu kształcenia kadr medycznych do potrzeb systemu ochrony zdrowia, na wniosek Ministerstwa Zdrowia zostały uwzględnione m.in. następujące zadania do realizacji: umieszczenie kierunków pielęgniarstwo i położnictwo przez ministra zdrowia na liście kierunków zamawianych i podniesienie atrakcyjności kształcenia na tych kierunkach, zwiększenie liczby przyjęć na studia pierwszego stopnia na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo, stworzenie systemu monitorowania zapotrzebowania na absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, promocja zawodu pielęgniarki/położnej wśród uczniów szkół średnich oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy w tych zawodach.
W ramach ww. strategii zaproponowano sfinansowanie systemu, który zachęcałby do podejmowania studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Kierunki posiadałyby status tzw. kierunków zamawianych, poprzez oferowanie studentom środków finansowych w formie stypendium motywacyjnego. Formuła studiów zamawianych przewidywać będzie również podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez umożliwienie pogłębienia umiejętności praktycznych, w formie np. zagranicznych praktyk i wizyt studyjnych. Podkreślenia wymaga bowiem fakt, iż zmiana systemu kształcenia w tych zawodach (prowadzonego wcześniej na poziomie średnich zawodowych szkół medycznych, a obecnie wyłącznie na poziomie studiów pierwszego stopnia, zarówno przez uczelnie publiczne, jak i niepubliczne) dla części osób stanowi bardzo istotną barierę finansową przy podejmowaniu decyzji o wyborze tego zawodu.


 Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

lipiec 2013 rok

 

KOMENTARZ REDAKCYJNY PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dotychczas na kierunki zamawiane (kierunki techniczne) wydano ponad 1,3 miliarda złotych!!! Przedmiotowe studia rozpoczęło dotychczas 60 tys. osób. Najlepsi otrzymują stypendium miesięczne w wysokości 1 tys. złotych (około 17 tys. osób).

Dla porównania program dofinansowanych studiów pomostowych obejmie docelowo 34 tys. pielęgniarek i położnych. Na jego realizację zostanie wydanych około 180 mln złotych.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz komentarze na facebooku