NOWOŚĆ. Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych.

Pielęgniarstwo 2013.

Publikacja Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych to nowość z 2013 roku, podejmująca aktualną problematykę w przedmiotowym zakresie w kontekście najnowszych uregulowań prawnych – np. ustaw z 2011 roku: o działalności leczniczej, o zawodach pielęgniarki i położnej i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami, rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, a także prawa międzynarodowego:  Konwencji dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego. Natomiast dodatkową wartością publikacji jest szerokie specjalistyczne piśmiennictwo oraz fakt, że pod prezentowanymi stanowiskami oraz opiniami często są  przytaczane wyroki oraz uzasadnienia Sądu Najwyższego.
W książce poruszono zagadnienia dotyczące zarządzania personelem pielęgniarskim w tzw. lecznictwie zamkniętym (szpital) oraz omówiono praktyczne aspekty koordynowania personelem pielęgniarskim w tzw. lecznictwie ambulatoryjnym tj. w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.
W publikacji omówiono następującą problematykę w kontekście zarządzania personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych: 

 1. sposoby zatrudniania kadry pielęgniarskiej: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne,
 2. organizacja stanowiska pracy pielęgniarki, także poprzez pryzmat czynników stanowiących zagrożenie, ergonomii,
 3. zrządzanie potencjałem ludzkim w pionie pielęgniarskim poprzez: planowanie, rekrutację i selekcję, oceny okresowe, rozwój zawodowy,
 4. wypalenie zawodowe,
 5. funkcjonowanie zespołu lekarsko – pielęgniarskiego w opiece nad chorymi przewlekle chorymi,
 6. praktyczne aspekty funkcjonowania osób wykonujących zawód pielęgniarki w obszarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 7. funkcje kierownicze sprawowane przez pielęgniarki na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych,
 8. planowania obsady pielęgniarskiej,
 9. alokacji personelu pielęgniarskiego,
 10. procesu adaptacji pielęgniarki do wymogów stawianych przez poszczególne podmioty lecznicze,
 11. przeszkolenia po przerwie wykonywania zawodu pielęgniarki,
 12. postępowań konkursowych na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie,
 13. zakładowe i oddziałowe szkolenia personelu pielęgniarskiego,
 14. organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek w aspekcie przepisów Unii Europejskiej,
 15. środki ochrony indywidualnej i odzież robocza,
 16. zasady bezpiecznego przemieszczania chorych,
 17. ekspozycje zawodowe,
 18. jakość opieki pielęgniarskiej.
   

W jednym z rozdziałów zaprezentowano podstawy zarządzania personelem pielęgniarskim na przykładzie międzynarodowej firmy medycznej funkcjonującej także na polskim rynku.
Jeden z rozdziałów poświęcono prezentacji specyfiki organizacji pracy zespołu pielęgniarskiego w Wielkiej Brytanii omawiając: system kształcenia przed i podyplomowego, organizację pracy pielęgniarek, ścieżkę rozwoju zawodowego, stopień samodzielności zawodowej oraz kwestie związane z funkcjonowaniem menedżerów na stanowiskach pielęgniarskich. 

Zapraszamy do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek