Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych - dofinansowane specjalizacje 2013. Jak się dostać na specjalizację, jaka dopłata będzie wnoszona przez uczestnika?

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2013.

........................

Jaka będzie wysokość wkładu własnego uczestnika dofinansowanej specjalizacji 2013?

O tym decyduje różnica pomiędzy wysokością dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego tj. 4 337 zł przez ministerstwo zdrowia, a faktyczną ceną za odbywanie specjalizacji jaką uzyskał organizator w postępowaniu przetargowym. Wobec powyższego z wykazu, który przedstawiłem tutaj, podaję poniżej jakie specjalizacje będą obwarowane koniecznością dopłaty przez uczestników poszczególnych specjalizacji.

Na 74 edycje dofinansowanych specjalizacji dwie będą wymagać dopłaty:

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

Koszt specjalizacji 4 830 zł - dofinansowanie 4 337 zł = 493 zł dopłaty uczestnika


WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

Koszt specjalizacji 5 249 zł - dofinansowanie 4 337 zł = 912 zł dopłaty uczestnika

 

Wobec powyższego odbywanie pozostałych edycji specjalizacji nie wymaga wniesienia wkładu finansowego ich uczestników.

Natomiast podkreślenia wymaga zakaz pobierania dodatkowych opłat przez organizatorów dofinansowanych specjalizacji.

Warto pamietać, że pielęgniarka   i  położna,   które  odbyły  specjalizację  dofinansowywaną ze  środków publicznych, mogą zostać zakwalifikowane do kołejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji oraz w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych.

Ważne - miejsce zamieszkania ani miejsce wykonywania zawodu na obszarze województwa, nie może stanowić kryterium oceny przy kwalifikowaniu do odbywania specjalizacji.

Organizator dofinansowanej specjalizacji musi uruchomić postępowanie kwalifikacyjne. Na dofinansowną specjalizację dostaje się 25 osób. Organizator może przyjąć na specjalizację osoby w liczbie ponad 25. Wtedy te osoby (np. zajmujące miejsca ponad 25 po postępowaniu kwalifikacyjnym) ponoszą pełną odpłatność za szkolenie.

Do dofinansowanej specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W celu dopuszczenia pielęgniarki, położnej do specjalizacji organizator kształcenia powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji

2) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

3) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych;

oraz właściwy konsultant wojewódzki do spraw pielęgniarstwa lub położnictwa


Przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.
 

Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie specjalizacji, nie może być on jednak krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.

Czas trwania specjalizacji może zostać skrócony do 12 miesięcy, jeżeli pielęgniarka, położna spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji;
2) ukończyła szkołę o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w tej specjalności i ubiega się o tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
3) ukończyła szkolenie, w tym za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące, i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji;
4) ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uwaga! Wniosek o odbywanie specjalizacji w skróconym okresie należy składać na etapie postępowania rekrutacyjnego!

Do obowiązków organizatora dofinansowanej specjalizacji należy opracowanie   i   przekazanie uczestnikom   specjalizacji   materiałów szkoleniowych w języku polskim, w zakresie obejmującym tematykę specjalizacji, umożliwiających właściwe prowadzenie szkolenia.

Uwaga! Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

Powyższe informacje pochodzą z dokumentacji przetargowej opracowanej przez resort zdrowia.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Literatura zawodowa pielęgniarek i położnych