Nowość na rynku wydawniczym - PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE.

Literatura zawodowa dla pielęgniarek i położnych.

.

NOWOŚĆ 2013

 

Publikacja „Pielęgniarstwo diabetologiczne” została wydana w 2013 roku. Jest to pierwsze wydanie tej pozycji literatury zawodowej dla pielęgniarek i położnych. Wśród autorów książki znajdują się osoby z tytułem licencjata oraz magistra pielęgniarstwa oraz specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, zachowawczego oraz pediatrycznego. W przedmowie do publikacji podkreślono, że głównym jej założeniem jest ukazanie problematyki zawodowej pielęgniarek i położnych w kontekście opieki pielęgniarskiej i położniczej nad pacjentami z cukrzycą w różnym wieku. W pierwszej części podręcznika zaprezentowano aspekty kliniczne związane z cukrzycą, która jest postrzegana jako choroba społeczna i cywilizacyjna. Natomiast w kolejnych częściach publikacji podjęto problematykę związaną z prawidłowymi zasadami i standardami postępowania terapeutycznego z pacjentem z cukrzycą w ujęciu poprzez pryzmat:
•samokontroli w glikemii,
•metod farmakologicznych i niefarmakologicznych,
•programów profilaktycznych,
•psychologicznych aspektów w podejściu do pacjentów z cukrzycą.

W przedmowie do książki szczególnie podkreślono rolę zespołu terapeutycznego i ważne zadania pielęgniarki i położnej także w zakresie stałego podnoszenia wiedzy fachowej. Wyrażono również opinię, że ta pozycja zawodowa powinna być szczególnie przydatna pielęgniarkom i położnym odbywających kształcenie podyplomowe w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleniach specjalizacyjnych. Omawiana publikacja powinna być także przydatna pielęgniarkom i położnym czynnym zawodowo, które wykonują zawód w zakresie opieki nad chorym z cukrzycą i stanowić kompendium wiedzy w przedmiotowym obszarze ochrony zdrowia. W kolejnych rozdziałach publikacji „Pielęgniarstwo diabetologiczne” omówiono między innymi poniżej wymienione zagadnienia:
1.przegląd regulacji prawnych w zakresie opieki nad chorym z cukrzycą,
2.psychologicznych uwarunkowań rzutujących na wybór optymalnego sposobu leczenia,
3.nauczania pacjentów z cukrzycą samoopieki w podziale na odpowiednie grupy wiekowe oraz inne współistniejące jednostki chorobowe.

Zasadniczą część książki stanowi rozdział poświęcony opiece pielęgniarskiej w kontekście stanów klinicznych wynikających z ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy, w tym także stopy cukrzycowej. Ponadto zostały omówione zagadnienia dotyczące kompetencji pielęgniarki i położnej w ujęciu standardów i zasad opieki nad dziećmi w wieku szkolnym przez pielęgniarkę w środowisku wychowania i nauczania oraz przez położną w przebiegu ciąży i połogu. Poruszono także kwestie opieki pielęgniarskiej nad chorym po zabiegu operacyjnym.

 

Wejdź do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

 

Mariusz Mielcarek