Prezentujemy zapisy jednej z umów kontraktowych pomiędzy pielęgniarką a podmiotem leczniczym, która została opublikowana na stronie internetowej jednego z podmiotów leczniczych.

Umowy kontraktowe pielegniarek.

............................................

Prezentujemy poniżej zapisy jednej z umów kontraktowych pomiędzy pielęgniarką a podmiotem leczniczym, która została opublikowana na stronie internetowej jednego z podmiotów leczniczych.

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 26 i 27 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), na podstawie których przeprowadzony został konkurs ofert.
2. Spółka zleca, a Pielęgniarka / Położna przyjmuje do wykonywania odpłatne i profesjonalne wykonywanie usług medycznych i podejmowanie czynności zawodowych na rzecz pacjentów Spółki
3. Zlecenia dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 odbywać się będą w częstotliwości według potrzeb Spółki, w godzinach i datach,
wskazanych przez koordynatora w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w systemie dyżurów 12 godzinnych dziennych od godz. 7°° - 19°° oraz w dyżurów nocnych 19°° - 7°° Ewentualne zmiany w  terminarzu uzgadniane są z  koordynatorem w wyjątkowych przypadkach przed  rozpoczęciem pojedynczego zlecenia.
4. Pielęgniarka / Położna ma obowiązek stawić się na swój koszt w miejscu wykonywania zlecenia określonym w  ust.  2 w czasie umożliwiającym bezproblemowe rozpoczęcie świadczenia usług według „harmonogramu dyżurów”, o którym mowa w ust. 3.
5. Ilekroć w umowie jest mowa o koordynatorze rozumiemy przez to Koordynatora Pielęgniarek i Położnych  Szpitala lub osobę przez nią wskazaną.

§ 2

1. Spółka zabezpiecza obsadę lekarską, obsługę administracyjną, gospodarczą oraz sprzęt i aparaturę medyczną w  zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy.
2. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Pielęgniarka / Położna uprawniona jest do realizacji zleceń lekarskich oraz  do współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Spółkę.
3. Pielęgniarka / Położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
4. Pielęgniarka / Położna zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej, należących do Spółki zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie.
5. 
Pielęgniarka / Położna zobowiązuje się do poniesienia kosztów napraw aparatury i sprzętu medycznego należącego do  Spółki, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Pielęgniarkę / Położną, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Spółkę. Spółka w  razie zwłoki Pielęgniarki / Położnej w zapłacie kosztów naprawy może potrącić należną mu kwotę z należności.

§ 3

1. Do obowiązków Pielęgniarki należy ponadto:
1) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) dbanie o sprzęt medyczny i mienie Spółki,
3) zachowanie tajemnicy zawodowej, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
4) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Spółki i Narodowego Funduszu Zdrowia,
5) wykonywanie zawodu i wykonywanie usług medycznych zgodnie aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
6) przestrzeganie praw pacjenta oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 4

1. Pielęgniarka / Położna zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez  Spółkę z  Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kontrahentami.
2. Pielęgniarka / Położna zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Spółkę oraz kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy.
3. Pielęgniarka / Położna ponosi
odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonanych świadczeń zdrowotnych  za  szkody powstałe z przyczyn leżących po jej stronie, wynikających z:
a) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego lub zaniechania świadczenia w przypadku gdy zwłoka w jego udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
b) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
c) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy i niekompletny,
d) braku realizacji zaleceń pokontrolnych.
4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie niniejszego kontraktu
ponoszą solidarnie Spółka i Pielęgniarka / Położna.
5. Spółka uprawniona jest do żądania pokrycia przez Pielęgniarkę / Położną szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia
kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia a Spółka, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było  wynikiem niewłaściwego wykonania przez Pielęgniarkę / Położną świadczeń lekarskich.
6. Pielęgniarka / Położna oświadcza, że wykonywane świadczenia określone w § 1 umowy wchodzą w zakres prowadzonej przez Pielęgniarkę / Położną pozarolniczej działalności gospodarczej.
7. Pielęgniarka / Położna  samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) oraz z Urzędem Skarbowym.
8. Pielęgniarka / Położna ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez nią działalnością.
9. Pielęgniarka / Położna
we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza:
1) posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP,
2) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych i okresowych,
3) odzież ochronną.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………… do ……………………… r.

§ 6

1. Pielęgniarka / Położna zobowiązuje się wystawić i przedłożyć Spółce rachunek wraz  z  zatwierdzonym sprawozdaniem, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Płatność za wykonane zlecenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku na  rachunek bankowy wskazany przez Pielęgniarkę / Położną. Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia rachunku wraz ze sprawozdaniem, przy czym bieg terminu płatności  nie  może rozpoczynać się wcześniej, niż 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki. Jeżeli termin płatności upływa w sobotę lub  w dzień wolny od pracy, to płatności dokonuje się następnego dnia roboczego.
2. Pielęgniarka / Położna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych świadczeń, w  wysokości brutto …..  zł (…………………. złotych) za każdą godzinę zlecenia.
Za wykonanie świadczeń komercyjnych Pielęgniarka / Położna otrzyma wynagrodzenie każdorazowo ustalane w drodze porozumienia
3. Do rachunku Pielęgniarka / Położna dołączy zestawienie ilościowe (godzinowe) z wykonania świadczeń
4. Za opóźnienie w wypłacie należności przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7

Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1) z upływem czasu, na który została zawarta,
2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym niniejszej umowy (bez  wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym),
3) na mocy porozumienia stron,
4)
za tygodniowym wypowiedzeniem, w wyniku oświadczenia Spółki, z przyczyn leżących po stronie Pielęgniarki / Położnej, a dotyczących:
a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości i jakości;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań lub nie prowadzenia albo nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
c) uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,
5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy,
6) Spółka uprawniona jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli  Pielęgniarka / Położna:
a) utraciła prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niej zawieszone,
b) przeniosła prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Spółki,

§ 8

1. Pielęgniarka / Położna zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 200 zł za nie wykonanie każdego pojedynczego zlecenia.
2. Niezależnie od kary umownej Spółka może dochodzić od Pielęgniarki / Położnej
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.
3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez Pielęgniarkę, / Położną w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanych chorobą, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim.
4. Pielęgniarka / Położna zobowiązana jest do:
1)
ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej praktyki zawodowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
2)
złożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. l najpóźniej w terminie zawarcia umowy,
3) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia.

§ 9

1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy  realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 10

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* wytłuszczenia tekstu na czerwono pochodzą od redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.