Dyrekcja szpitala - pielęgniarki instrumentariuszki oraz anestezjologiczne z bloku operacyjnego mają na swoich dyżurach .... pracować dodatkowo na innych oddziałach.

Pielęgniarstwo 2013.

..................................

Zobacz informację w przedmiotowej sprawie ....

..............

Zobacz komentarze na Facebooku

.

.

Komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych

.

Przedmiotowa sytuacja to kolejny przykład na postępujący od kilkunastu lat demontaż pielęgniarstwa w kontekście organizacyjnym i jakościowym. Demontaż, na który jest przyzwolenie wielu podmiotów odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia, począwszy od ministerstwa zdrowia ...., które najczęściej w podobnych sytuacjach stoi na stanowisku, że "odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi  kierownik". I BASTA! Czyli wolność Tomku w swoim domku!

Ten demontaż jest możliwy także z powodu poziomu skuteczności działania jakie prezentują władze samorządu izby pip i władze związku pip.

Mariusz Mielcarek

.

 

OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy.

.

Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęgniarkom operacyjnym jest zapewnienie pacjentowi, u którego przeprowadzany jest zabieg operacyjny bezpieczeństwa,  także takie postępowanie, które nie prowadzi do powstania u pacjenta zakażenia szpitalnego, za które byłaby odpowiedzialna pielęgniarka, a któremu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne elementy wiedzy, praktyki, środków, wyposażenia i organizacji pracy.

W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki operacyjne są zobowiązane do przestrzegania wielu procedur tych o charakterze ogólnoszpitalnym oraz specjalistycznych wynikających ze specyfiki bloku operacyjnego.  W myśl zapisów ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za wdrożenie i przestrzeganie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami szpitalnymi odpowiedzialny jest kierownik podmiotu.

Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń uwzględnia także aspekt prawidłowej organizacji pracy. Decyzje administracyjne, które zezwalają lub wręcz nakazują pielęgniarkom operacyjnym w trakcie dyżuru opuszczać blok operacyjny, aby wykonywać pracę w innych oddziałach w mojej opinii są niewłaściwe, bowiem naruszają zasadę tzw. hermetyzacji bloku. Po wejściu w obręb bloku, ubraniu czystych ubrań operacyjnych, czapki, maski i zdezynfekowanego obuwia , personel nie może opuszczać bloku. Jest to jedna z zasadniczych zasad ograniczających i umożliwiających eliminację ryzyka powstawania zakażeń szpitalnych. W przypadku przemieszczania się personelu szpitala pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń jakimi są blok operacyjny i inne oddziały szpitalne, pomimo stosowania środków prewencyjnych takich jak mycie rąk, może dojść do wzrostu ryzyka transmisji zakażeń i translokacji endogennej flory oddziałów i zatrudnionego personelu. Taki ruch personelu ma charakter krzyżowy i w mojej opinii rodzi niebezpieczny wzrost ryzyka transmisji zakażeń  szpitalnych, nie sprzyja zachowaniu reguł higieny. Od pielęgniarek operacyjnych wymaga się rzetelnego przestrzegania ogromnej odpowiedzialności zawodowej, umiejętności znakomitej organizacji stanowiska pracy, wysokiego reżimu sanitarno-higienicznego, ładu i porządku. Jednak, aby wymagać od wysoko wykwalifikowanej kadry personelu pielęgniarskiego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  takich efektów, w pierwszej kolejności muszą być stworzone odpowiednie warunki pracy.

Pragnę zauważyć, iż  wyżej opiniowany problem został przeze mnie podjęty już w roku 2008 i upubliczniony w dokumencie pod nazwą „Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym  w godzinach od  19.00 do 7.00  pomocy w  sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy  nie są wykonywane  zabiegi operacyjne”.Od tego czasu moja opinia w tej sprawie nie uległa zmianie, stała się bardziej aktualna, biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia i sytuację w zakresie zakażeń, ich aspekty prawne, prawa pacjentów, aspekt roszczeń w kontekście zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialność i etykę zawodu pielęgniarskiego.

Wniosek:

Pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na bloku operacyjnym  nie powinny być kierowane do pomocy w sprawowaniu opieki  nad pacjentami w innych oddziałach szpitala w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne.   

Reasumując:

Prawidłowo podejmowane decyzje w zakresie  prewencji  zakażeń przez kadrę kierowniczą szpitali, w tym bloków operacyjnych w porozumieniu z personelem stanowią  najlepszą gwarancję wysokiej jakości świadczeń i bezpieczeństwa chorych i personelu.
 

Podpisano
dr n. med. Beata Ochocka
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

lipiec 2013 roku

.