Zobacz jak w umowie kontraktowej zapisano urlop szkoleniowy dla pielęgniarki.

Pielegniarstwo 2013.

.....................................

Przyjmujący  zamówienie ma prawo do:

(...)

§ 3.1 zwolnienia z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, z przeznaczeniem na szkolenia w kierunku zgodnym z potrzebami Udzielającego zamówienia – po uzyskaniu zgody  Pielęgniarki Oddziałowej/Koordynującej  Oddziału.

ZASADY   WYNAGRADZANIA

Z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obejmujące następujące składniki:

(...)

- w wysokości 50 proc. średniej dziennej należności za udzielone świadczenia zdrowotne z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła realizacja uprawnień, o których mowa w § 3.1 - za każdy dzień zwolnienia z tego tytułu.

.

Powyższe zapisy pochodzą z umowy kontraktowej pomiedzy podmiotem leczniczym (szpitalem), a pielęgniarką.

.

Mariusz Mielcarek

.