Spotkanie w MZ i NFZ w sprawie opieki długoterminowej w 2014 roku.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

...........................................

W dniu 5 grudnia 2013r. z inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk  odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia  dotyczące projektu Zarządzenia Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali: Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu, Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu, Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego oraz pracownicy ministerstwa.

Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali: Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk,  Wiceprezes Teresa Kuziara,  Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP Maria Matusiak,  członek Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych Tomasz Krzysztyniak.

W spotkaniu uczestniczyły także  pielęgniarki  reprezentujące świadczeniodawców  z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

1. W trakcie spotkania przedstawiono uwagi zgłaszane przez samorząd i  środowisko pielęgniarek realizujących świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dotyczące w/w projektu Zarządzenia Prezesa NFZ ze szczególnym uwzględnieniem:

  • rozdzielenia świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na czynności pielęgniarskie i czynności  pielęgnacyjne,
  • finansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz proponowanych współczynników,
  • Katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  oraz Karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.

2. Wskazano także na konieczność opracowania wspólnie przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych warunków zawierania i realizacji umów  w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Jednocześnie podkreślono, ze istnieje konieczność spotkań i konsultacji przedstawicieli w/w  instytucji, wspólne przygotowanie projektów co w przyszłości pozwoliłoby na zaspokojenie oczekiwań pielęgniarek i NFZ a  w konsekwencji stanowiłoby gwarancję realizacji opieki na możliwie najwyższym poziomie z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.  Takie stanowisko środowiska pielęgniarek poparli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Opracowała
Teresa Kuziara
Wiceprezes NRPiP

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP. Została opublikowana w dniu 6 grudnia 2013 roku.

W dniu 5 grudnia 2013r. z inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk  odbyło się spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia z Panem Marcinem Pakulskim Zastępcą Prezesa ds. medycznych  dotyczące projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali: Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk, Wiceprezes Teresa Kuziara, Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP Maria Matusiak,  członek Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych Tomasz Krzysztyniak.

W spotkaniu uczestniczyły także pielęgniarki  reprezentujące świadczeniodawców z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Podczas rozmowy omówiono zapisy  projektu  zarządzenia dotyczące:
1. rozdzielenia świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na czynności pielęgniarskie i czynności  pielęgnacyjne,
2. finansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz proponowanych współczynników,
3. Katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  oraz Karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.

Zwrócono także uwagę na konieczność opracowania wspólnie przez przedstawicieli NFZ oraz samorządu pielęgniarek i położnych warunków zawierania i realizacji umów w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

W związku z  ciągle  napływającymi do NRPiP opiniami dotyczącymi w/w Zarządzenia, wystąpiliśmy do Prezesa NFZ o wydłużenie  terminu konsultacji społecznych do dnia 11.12.2013 r. i taką zgodę  otrzymaliśmy.
O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie www.nipip.pl.

Opracowała:
Teresa Kuziara
Wiceprezes NRPiP

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP. Została opublikowana w dniu 6 grudnia 2013 roku.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin zgłaszania uwag do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej został przedłużony do 11 grudnia 2013 r.
Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu na adres e-mail: [email protected]

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej NFZ. Została opublikowana w dniu 6 grudnia 2013 roku.