Około 3 000 pielęgniarek i położnych na przełomie lutego i marca 2014 roku będzie mogło rozpocząć dofinansowane studia pomostowe w ramach tzw. naboru wiosennego.

Dofinansowane studia pomostowe 2014.

..........................................

Ministerstwo zdrowia ogłosiło właśnie przetarg na wyłonienie uczelni wyższych, które poprowadzą przedmiotowe studia. Uczelnie mają czas do 20 grudnia na złożenie ofert.

W dokumentacji przetargowej zapisano miedzy innymi:

W przypadku studenta, który jest obywatelem państwa polskiego niezbędnym wymogiem do jego udziału w studiach pomostowych w ramach Projektu jest fakt, aby był on faktycznie zatrudniony, bez względu na rodzaj zawartej przez niego umowy (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Nie jest wymagane posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i faktyczne jego wykonywanie. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała status osoby zatrudnionej. Uczestnikiem Projektu może być także wolontariusz, ale pod warunkiem, że nie jest osobą bezrobotną.

Wysokość współfinansowania kosztu kształcenia studenta w ramach jednego semestru studiów pomostowych ( wkład własny wnoszony przez studenta ) nie może być wyższa niż 300,00,- PLN.

Natomiast uczelnie przystępujace do przetargu muszą złożyć poniższe oświadczenie:


"Nie pobrałem i nie będę pobierał od dnia złożenia niniejszego oświadczenia oraz przez cały okres realizacji studiów pomostowych jakichkolwiek opłat na pokrycie kosztów kształcenia, a w szczególności: opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe".

Z dokumentacji przetargowej wybrał

Mariusz Mielcarek

.