Prezes izby pip w sprawie ściąganej składki członkowskiej: "zdajemy sobie sprawę, że treść tej uchwały nie zaspokaja oczekiwań całości naszego środowiska".

Działalność izby pip.

..........................................

Opinia w sprawie składki członkowskiej

.

W odpowiedzi na pismo w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ustalenia wysokości składki członkowskiej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W myśl art. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) członkowie samorządu (pielęgniarek i położnych) są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską, której wysokość - stosownie do dyrektyw wypływających z art. 20 pkt 11) ustawy - określa Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w drodze uchwały.
Delegację powyższą Krajowy Zjazd wykonał podejmując uchwałę Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
Zatem, zapłata składki w wysokości określonej w uchwale Krajowego Zjazdu jest obowiązkiem każdego członka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Po myśli zaś § 1 ust. 1 cyt. uchwały, składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych. W tej sytuacji, rzeczą każdego członka samorządu jest zapewnienie, by jego składka na rzecz korporacji została odprowadzona.

Wysokość składki członkowskiej określa § 2 ust. 1 pkt 1) cyt. wyżej uchwały nr 19, miesięczną składkę członkowską określono na poziomie 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także w § 2 ust. 1 pkt 3) przyjęto miesięczną składkę członkowską w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej m.in. dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej.

Wyjątki w tym zakresie wprowadza § 4 uchwały, stanowiący, iż z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.
Na osobach należących do jednej z trzech w/w grup obowiązek uiszczania składek nie ciąży.
(...)

Pragnę poinformować, że zdajemy sobie sprawę, że treść tej uchwały nie zaspokaja oczekiwań całości naszego środowiska, niemniej jednak przyjęcie przez delegatów Zjazdu ww. uchwały w takim brzmieniu oznacza, że delegaci uznali za słuszne określone w niej zasady opłacania składek członkowskich.

Należy również zauważyć, że jedynym organem, który może dokonać jakichkolwiek zmian odnośnie wysokości składki członkowskiej jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Pozostaję z nadzieją, że powyższe wyjaśnienia będą dla Pani pomocne.

Prezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Powyższy tekst pochodzi ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP i został opublkowany w dniu 19 stycznia br.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Zobacz także:

Podwyżka składek ściąganych przez izbę od pielęgniarek i położnych i .... pensji w izbach! Czytano ponad 4 500 razy! 64 KOMENTARZE!

Izba organizuje "BEZPŁATNE" kursy, a teraz pielęgniarki i położne będą za nie "płacić jak za zboże?!"  Czytano ponad 5 500 razy! 42 KOMENTARZE!

. 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie znajdziesz klikając w poniższy baner . . . ponad 600 KOMENTARZY!

.