Zobacz jakie kwalifikacje zawodowe posiadają pielęgniarki i położne jednego ze szpitali powiatowych.

Pielęgniarstwo 2014.

..................................................................

Zobacz więcej informacji w dziale kontrole pielęgniarek i położnych [Prawie 30 komentarzy, czytano prawie 5 tysięcy razy]

.

Urząd Wojewódzki w Warszawie, w lutym 2014 roku kontrolował jeden z podmiotów leczniczych - szpital powiatowy. Zespół kontrolny stwierdził w protokole kontroli, cytuję:

.

Oddział ginekologiczno-położniczy i Oddział neonatologiczny

"Opiekę medyczna w kontrolowanych oddziałach sprawowało również 19 położnych, w tym 7 położnych posiadających specjalizację w zakresie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, oraz 9 pielęgniarek, z których 2 posiadały specjalizację w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego. Tytułem magistra pielęgniarstwa dysponowała 1 pielęgniarka, a tytułem licencjata - 1 pielęgniarka i 1 położna. Ponadto 5 położnych i 2 pielęgniarki ukończyły kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, 3 pielęgniarki - kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 1 położna - kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego. Kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych ukończyły wszystkie pielęgniarki i 1 położna, a w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego - 1 położna. Ponadto 6 pielęgniarek i 1 położna odbyły szkolenia w zakresie przesiewowych badań słuchu u noworodków, a 3 położne - w zakresie sztuki prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia. Wszystkie pielęgniarki i położna zatrudnione w Oddziale neonatologicznym przeszkolone zostały w zakresie zagadnień związanych z karmieniem naturalnym."

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

 

.

Zobacz więcej informacji w dziale Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"! [Prawie 80 komentarzy, czytano ponad 10 tysięcy razy]

.