Pielęgniarko, położno! Czy prawidłowo "oznaczasz wpisy w dokumentacji medycznej"?

Pielęgniarstwo 2014.

..................................................................

Zobacz więcej informacji w dziale kontrole pielęgniarek i położnych [Prawie 30 komentarzy, czytano prawie 5 tysięcy razy]

.

Urząd Wojewódzki w Warszawie, w lutym 2012 roku kontrolował jeden z podmiotów leczniczych - szpital powiatowy. Zespół kontrolny stwierdził w protokole kontroli, cytuję:

.

"W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

(...)

5. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą 50 pacjentów, stwierdzając:

  • we wszystkich przypadkach brak oznaczenia  pielęgniarki  udzielającej świadczeń zdrowotnych, w zakresie imienia i nazwiska, tytułu zawodowego, numeru prawa wykonywania zawodu, co stanowi naruszenie §  10 ust.  1  pkt 3 lit. a-b, d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej - Dz. U. Nr 252, póz. 1697 z późn. zm.).

.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

(...)

5. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, w szczególności poprzez eliminację nieprawidłowości wymienionych w punkcie 5.


Zalecenie określone w punkcie 5. należy przyjąć do realizacji niezwłocznie."

Zobacz komentarze na facebooku

 


 

.

UWAGA!!! Powyższe stanowisko zespołu kontrolnego wynika z kuriozalnych zapisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

O sprawie pisałem w artykule pt.

Minister zdrowia zafundował nam KURIOZUM NAD KURIOZAMI! Zgodnie z "radosną twórczością" pielęgniarka, położna podczas jednego dyżuru musi podać kilkadziesiąt razy (np. w kartach zleceń, opieki pielęgniarskiej): nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu. Jak nie ma pieczątki, to odręcznie! [12 komentarzy, czytano prawie 6 tysięcy razy]

Mariusz Mielcarek

 

.

Zobacz więcej informacji w dziale Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"! [Prawie 80 komentarzy, czytano ponad 10 tysięcy razy]

.