Pielęgniarko nie narażaj się! Prawo w praktyce (1) - pielęgniarki "funkcjonariuszami publicznymi"? Pacjent na SOR "kopnął pielęgniarkę w plecy, szarpnął i przewrócił na podłogę powodując uraz głowy, skręcenie kręgosłupa oraz skręcenie stawu barkowego". Sąd Rejonowy pacjenta ..... uniewinnił od zarzucanych czynów.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

.....................................................................

Z orzeczenia Sądu Okręgowego z 2014 roku:

Pacjent  został oskarżony o to, że na Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w 2010 roku naruszył nietykalność cielesną pielęgniarki  w ten sposób, ze kopnął ją w plecy, szarpnął i przewrócił na podłogę powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci urazu głowy, skręcenia kręgosłupa oraz skręcenia stawu barkowego prawego, które to obrażenia należących do kategorii lekkich i powodujących naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający siedem dni, podczas i w związku z wykonywaniem przez nią czynności służbowych w postaci pobierania krwi do badań, chcąc tym samym zmusić pokrzywdzoną do odstąpienia przez nią od prawnej czynności służbowej. 

Wyrokiem z 2014 r., Sąd Rejonowy uniewinnił pacjenta od dokonania zarzucanego mu czynu.

Apelacje od przedstawionego wyżej wyroku wywiedli pełnomocnik pielęgniarki oraz Prokurator Rejonowy. Pełnomocnik pielęgniarki zaskarżył przedstawiony wyżej wyrok w całości, zarzucając mu:

1.  mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów postępowania, poprzez dokonanie sprzecznej z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oceny materiału dowodowego w sposób zupełnie dowolny i wybiórczy z uwzględnieniem okoliczności przemawiających wyłącznie na korzyść oskarżonego, a skutkujących obdarzeniem wyjaśnień oskarżonego, co do popełnionego przez niego czynu wiarygodnością, natomiast odmową jej w tym zakresie w odniesieniu do zeznań pielęgniarki oraz pozostałych świadków;

2.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający wpływ na jego treść, a polegający na błędnym przyjęciu, że pacjent nie kopnął w plecy pielęgniarki i tym samym nie spowodował naruszenia jej nietykalności cielesnej skutkującej urazem głowy, skręceniem kręgosłupa oraz stawu barkowego prawego.

W następstwie tak sformułowanych zarzutów pełnomocnik pielęgniarki wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Także Prokurator Rejonowy zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego w całości na niekorzyść pacjenta, zarzucając mu obrazę przepisów, przez niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy wskutek niepełnego wykorzystania dowodów w szczególności częściowe pominięcie zeznań świadka,  poprzez uznanie ich za wiarygodne jedynie w części i pominięcie ich treści, w zakresie w jakim wskazują na sprawstwo pacjenta przy ustalaniu stanu faktycznego, w sytuacji gdy właściwa ocena całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, w uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego winna wieść do wniosku, iż dowód ten w pełni i właściwie obrazuje przebieg analizowanego zdarzenia; oraz poczynienie ustaleń sprzecznych z dowodami ujawnionymi na rozprawie w szczególności częściowo z treścią zeznań świadków., oraz opinią pisemną i ustną biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego oraz dowolna i nieobiektywna ocena poszczególnych dowodów w szczególności wyjaśnień pacjenta a nadto wadliwe posłużenie się regułą rozstrzygania wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, w sytuacji gdy powyższe wątpliwości można było rozstrzygnąć na podstawie dostępnych dowodów- co miało wpływ na treść wyroku i w konsekwencji spowodowało niesłusznie uniewinnienie pacjenta w wyroku od zarzucanego mu czynu.

W toku rozprawy odwoławczej także oskarżyciel publiczny poparł apelację Prokuratora Rejonowego i wniosek w niej zawarty, a także przyłączył się do apelacji pełnomocnika pielęgniarki i wniosków w niej zawartych. Pełnomocnik pielęgniarki poparł swą apelację i wnioski w niej zawarte oraz przyłączył się do apelacji prokuratora.

Warto podkreślić, że Sąd Rejonowy zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata pacjenta z Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej kwotę 797,04 zł, za obronę oskarżonego sprawowaną z urzędu przez tegoż adwokata.

Co na to Sąd Okręgowy, do którego wpłynęła apelacja?

Zobacz komentarze na facebooku

Jutro (piątek) na Portalu informacja w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w tej sprawie.

Z uzasadnienia wyroku wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Pielęgniarka odebrała telefon w gabinecie lekarskim. Została porażona ładunkiem elektrycznym. W tym czasie przechodziła burza. Taki był początek tej historii. Trwającej 16 lat! Z miesięczną rentą w wysokości 152,10 zł.

Na oddziale szpitalnym zdrowy noworodek doznaje "obrażeń czaszki na skutek urazu tępego głowy". Do tej pory sprawcy nie ustalono!

Sąd Apelacyjny - to nie było "rażące niedbalstwo" pielęgniarek. 13 wypowiedzi!

Pacjent zażądał od szpitala 80 tysięcy złotych zadośćuczynienia za: przymus unieruchomienia przez pielęgniarki, zbyt małą piżamę, brak owoców w diecie.

Pielęgniarka/położna "na kontrakcie" w szpitalu, odcięła nożyczkami fragment paluszka noworodkowi. Od kogo sąd zasądzł zadośćuczynienie? Od szpitala czy od pielęgniarki?  


Sąd Apelacyjny - godzina opieki w domu chorego (wegetatywnie) przez "fachową" pielęgniarkę wynosi ..... zł?  

Pielęgniarka pod nieobecność lekarza zdejmuje szwy. Pacjentka domaga się w sądzie 66 tysięcy odszkodowania, 50 tysięcy zadośćuczynienia oraz 5 tysięcy renty miesięcznie.  15 wypowiedzi!

„Bolec-pierdolec”. 12 z 15 pielęgniarek pisze do dyrektora skargę na pielęgniarkę oddziałową. Dyrektor zwalnia oddziałową. Ona idzie do sądu ....   13 wypowiedzi!

Nie do uwierzenia! Udział biorą: pacjentka i jej krew, lekarz, pielęgniarka. Także mąż pacjentki ...  16 wypowiedzi!

Pielęgniarka wlewa wodę do termofora. Konsekwencje straszne! W takich przypadkach trudno przecenić znaczenie procedur, standardów i zdrowego rozsądku.  21 wypowiedzi!

Niezła jazda! Pielęgniarki skarżą do sądu szpital, za to że pielęgniarki na innych oddziałach mają wyższe wynagrodzenie.  28 wypowiedzi!