Pielęgniarki - niebezpiecznie zabierać głos!

Pielęgniarki w Anglii.

 

...

Niebezpiecznie zabierać głos  

 

Gazeta The Telegraph w artykule Patricka Sawera pod tytułem „Wciąż nie jest bezpiecznie, aby zabrać głos” podaje w wątpliwość skuteczność raportu Francisa. „Demaskatorzy nielegalnych działań pracodawców ostrzegają, że należy uczynić więcej, aby chronić ich oraz dodać odwagi innym w NHS do przerwania milczenia” – czytamy.

Amanda Pollard - która ustąpiła ze swej funkcji w komisji kontrolującej szpitale NHS, gdy uznała, że jej praca i wynikające z niej uwagi napotykają silny opór kierownictwa - stwierdziła ostatnio, że zapisy raportu mówiące o ochronie prawnej „zdają się bardziej służyć osobom szukającym pracy po usunięciu z poprzedniej za zgłaszanie uwag niż ochronie whistleblowers w ich miejscu pracy”. Odnośnie tego, co raport Francisa mówi o wprowadzeniu nowej kultury w NHS, stwierdziła, że „mówienie, iż kultura działania musi cechować się większym otwarciem, opiera się na woli otwarcia w danej jednostce służby zdrowia. Jaka jest zachęta do podjęcia takich kroków? I gdzie są sankcje wobec braku działania? Wydaje się, że nie ma żadnych”.

 

Opracowanie na podstawie: The Telegraph 

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

Zobacz także:

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Zobacz więcej informacji w aktualnościach Pielęgniarki w Anglii

 


 

 

Speaking up has became dangerous! 

 

The Telegraph newspaper in the article by Patrick Sawer titled " It is still not safe to speak up"  bring into the question the effectiveness of the Francis report. 

"Whistleblowers of the illegal activities of employers warn that there must be done way more to protect them and to add others in the NHS in order to encourage others and break the silence" - we read. 

Amanda Pollard gave up her function in the committee that controls NHS hospitals when she realized that her work and her comments meet a strong resistance from the management - she recently stated that the report records that speak of the legal protection "seem more to serve people who are looking for work after they were dismissed because they submissed comments than the protection of whistleblowers in the workplace ". If it comes to the Francis report  that says about creating a new culture in the NHS, said that "to say that the culture of action must be characterized by greater openness is based on the will of the opening in the health care unit. What is the incentive to take such steps? And where are the sanctions in the absence of action? It seems that there is none ". 

The article based on: The Telegraph.

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

 


Gefährlich das Wort ergreifen.

 

Die Zeitung The Telegraph in dem Artikel Patricka Sawera unter dem Titel "Immer noch sicher, um ergreifen das Wort zu nicht da" er Bedenken tragen in Bezug auf einen Bericht Francisa. Das Thema der herzlichen Diskussion ist das Problem die Unrichtigkeit in dem britischen Gesundheitswesen zu stellen letztens auf Inseln, sowohl durch die Patienten, ihre Nächsten sowie durch das Personal, besonders die Krankenschwestern. na und ob! mit Situationen, der die Konsequenzen können tragisch sein, die wie zum Beispiel vergrößerte Sterblichkeit der Patienten. Die Krankenschwestern sind eingeschüchtert und verlangsamt für ihre Wörter. 

In Bezug auf das, sagt er einen Bericht Francisa: "die Kultur muss otwarta\ sein". Wie solch Schritte unternehmen? Und wo sind die Sanktionen einer Untätigkeit gegenüber? Er scheint, dass keine da sind ".


Auf dem Unterbau zu bearbeiten: The Telegraph.

 

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
email: [email protected]