To niewiarygodne, że praca pielęgniarki anestezjologicznej nie jest często zaliczana do "pracy o szczególnym charakterze"! Bo nie ma w Polsce definicji "ostrego dyżuru".

Pielęgniarstwo 2015.

 

Interpelacja do ministra pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie uznania pracy pielęgniarek na poszczególnych stanowiskach pracy w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych za pracę w szczególnym charakterze


Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych /Dz. U. nr 237, poz. 1656 ze zm./ do prac w szczególnym charakterze zaliczone zostały, wymienione w pkt 24 załącznika nr 2 tej ustawy, „prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru”.

Art. 3, ust. 5 tej ustawy mówi, że warunkiem zaliczenia wykonywania w/w prac do okresu uprawniającego do emerytury pomostowej, jest wykonywanie ich w pełnym wymiarze czasu. Jednak ustawa nie zawiera definicji „ostrego dyżuru”. Podmiotem uprawnionym do kwalifikowania danego rodzaju pracy, jako pracy w szczególnym charakterze jest pracodawca, w tym przypadku kierownik placówki medycznej, który zawiera umowę o pracę z pracownikiem. Pracownik winien znać kryteria kwalifikowania pracy, jako pracy w szczególnym charakterze, aby w razie wątpliwości mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Najwięcej kontrowersji budzi kwalifikacja pracy pielęgniarek a szczególnie pielęgniarek anestezjologicznych w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Szanowny Panie Ministrze,

czy zapis pkt 24 załącznika nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych zostanie doprecyzowany z uwzględnieniem definicji „ostrego dyżuru”, co jednoznacznie pozwoli kwalifikować prace pielęgniarek na poszczególnych stanowiskach jako prace w szczególnym charakterze?

Stanisław Szwed

22 kwietnia 2015 roku 

 

Stanowisko ministra zdrowia w powyższej sprawie zamieścimy na Portalu po jego opublikowaniu.

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Zobacz więcej informacji w przedmiotowej sprawie na Portalu w dziale Emerytury pomostowe pielęgniarek i położnych. PONAD 50 KOMENTARZY!