Wykonywanie ekg

 

 

Najpierw była urokliwa opinia konsultanta (opublikowana w poprzednim wydaniu Gazety) w sprawie wykonywania ekg, bezkrytycznie rozpowszechniana przez naczelną izbę pip. Teraz, po upływie roku, izba pisze, że do wykonania przez pielęgniarkę ekg NIE JEST WYMAGANY KURS EKG!

Pod datą 20 maja naczelna izba pip publikuje opinię:
Czy pielęgniarka bez ukończonego kursu specjalistycznego może wykonywać badania ekg?
„Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (tekst jedn. Dz. U. Nr 210, poz. 1540) stanowi, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego badania EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.5 ustawy dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1435 z późn. zm.) wykonywanie zawodu pielęgniarki polega m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności - realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania (art. 15 ust. 1 i 3 ww. ustawy).
Pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z jej sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W przypadku odmowy pielęgniarka ma obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki lub w innym podmiocie leczniczym.
W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z określonych powyżej przyczyn pielęgniarka ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej ( art. 12 ww. ustawy).
Pielęgniarka nabywa umiejętności wykonywania badania EKG w toku kształcenia zawodowego na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. „w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631). Reasumując:
W przypadku pisemnego zlecenia w karcie zleceń przez lekarza pielęgniarce wykonania badania EKG, pielęgniarka może i powinna badanie to wykonać. Odmowa wykonania może nastąpić tylko w przypadkach określonych powyżej.” (mm)