Poseł pisze do ministra zdrowia w sprawie raportów pielęgniarek "składanych w formie ustnej". Zobacz co odpowiedział minister zdrowia.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Poseł pisze do ministra zdrowia:

Czy jest możliwość wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) poprawek proponowanych podczas konsultacji projektu ww. rozporządzenia w postaci zapisu, zgodnie z którym księga raportów pielęgniarskich powinna zawierać również informację o przekazaniu i przyjęciu raportu pielęgniarskiego w formie ustnej?

 

Minister zdrowia odpowiada posłowi:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177, z późn. zm.) stanowi, że w szpitalu jest sporządzana i prowadzona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna, na którą składają się m.in. księgi raportów pielęgniarskich. Księga raportów pielęgniarskich jest pisemną formą sprawozdania ze świadczonej opieki wobec pacjentów w określonym oddziale. W celu zapewnienia ciągłości opieki konieczny jest prawidłowy przepływ informacji pomiędzy kadrą pielęgniarską z kolejnych dyżurów (dyżuru zdającego i przyjmującego). Dlatego też pielęgniarki zobowiązane są dokonywać niezbędnych wpisów w dokumentacji medycznej, zarówno indywidualnej, jak i zbiorczej. Dokumentacja medyczna powinna zawierać wszystkie zdarzenia dotyczące opieki nad pacjentem, co przyczynia się do lepszej organizacji pracy i ułatwia kontynuację procesu pielęgnowania. Raport ustny jest realizowany w celu wzmocnienia przekazu informacji powstałych np. w momencie zmiany dyżuru po napisaniu raportu pielęgniarskiego lub spraw organizacyjnych oddziału. Rozszerzenie zakresu księgi raportów pielęgniarskich o adnotację o przekazaniu i przyjęciu raportu w formie ustnej nie wydaje się celowe w sytuacji, gdy z przepisów nie wynika obowiązek jego składania, a w szczególności nie jest określony zakres informacji i danych, jakie powinien zawierać. Odnotowanie w dokumentacji medycznej zdarzeń mających miejsce w trakcie dyżuru na oddziale i podjętych działań gwarantuje pełną i rzetelną wymianę informacji.

Ze strony sejmu RP wybrał 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz więcej informacji o raportach pielęgniarek w aktualnościach w dziale - raport pielęgniarski PONAD 200 KOMENTARZY!