Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych - zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip.

Działalność związku i izby pip.

 

                                                                                                   

                        Projekt z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia ……………
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
   

 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia.


§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy,  zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 978) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te umowy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane:
1) numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
2) numer PESEL pielęgniarki albo położnej, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
3) wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej
– wraz z numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której dotyczą.

3. Na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1 dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany w terminie 14 dni, od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ust. 1, obejmujących:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa ust. 3, i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków.

4. Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z:
1) uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat;
2) pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, 
z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1.

5. W przypadku nie zawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków określonych w ust. 3 przedstawicielom, o których mowa w ust. 4, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca i przekazuje go wraz z podpisanymi zmienionymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian tych umów.

6. Szczegółowe warunki rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej z tytułu realizacji zmiany umowy, o której mowa w ust. 3, oraz dokumenty potwierdzające realizację porozumienia, o którym mowa w ust. 3, określi Prezes Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W pozostałym zakresie do wykonywania tej umowy, do dnia 30 czerwca 2016 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).  
7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia jednej z umów, o których mowa w ust. 1, w okresie po dniu 1 września 2015 r. a przed dniem 30 czerwca 2016 r., w kolejnej umowie dotyczącej tego samego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnia się postanowienia, o których mowa w ust. 3, na okres od dnia zawarcia tej umowy do dnia 30 czerwca 2016 r. Przepisy ust. 4-6 stosuje się.

§ 3. Przepisy § 16 ust. 3-5 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


                                                                                                           MINISTER ZDROWIA

 

Uzasadnienie:


W projekcie OWU zawarto przepisy określające mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez  pielęgniarki i położne.  W § 2 projektu rozporządzenia przyjęto przejściowy mechanizm uzyskiwania środków finansowych obowiązujący od dnia 1 września 2015 r.  do dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z nim świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie  świadczenia wysokospecjalistyczne otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenie pielęgniarek i położnych po przekazaniu do Narodowego Funduszu Zdrowia, uzgodnionego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy oraz upoważnionym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielem samorządu pielęgniarek i położnych porozumienia, w którym uzgodniono sposób podziału tych środków.

Jednocześnie jest podpisywany aneks do umowy o udzielanie świadczeń obejmujący:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres do dnia 30 czerwca 2016 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa ust. 3 projektu, i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków.

W projekcie rozporządzenia zostały zawarte zapisy zapewniające średni wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 300 zł, w tym  z innymi składnikami i pochodnymi od tej kwoty, w przeliczeniu na etat. Natomiast wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2016 r. ma następować stosownie do przepisów §16 ust. 3-5 i będzie oparty na ustalanym przez Prezesa współczynniku korygującym, który w swojej konstrukcji będzie uwzględniał kwoty przekazane na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Kwoty uzyskane przez świadczeniodawców w wyniku wprowadzenia tego wskaźnika zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Środki finansowe przeznaczone na realizację proponowanych zmian w zakresie wzrostu uposażenia pielęgniarek i położnych będą zapisane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Powyższe propozycje są wynikiem postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych dotyczących wyodrębnienia środków finansowych na realizację świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. W obowiązujących regulacjach prawnych w tym zakresie nie były uwzględnione odrębnie koszty świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. Ponadto, proponowane zmiany wynikają ze zwiększonego zakresu uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych, nadanych znowelizowaną ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ze strony RCL wybrał 

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze użytkowników

#1  2015.07.29 07:36:45 ~Grazyna

Panie Zembala,Bede miala za co kupic podreczniki i wyprawke dziecku, starczy tez na pokazny zapas pieluch i mleka dla dziecka, a jeszcze wystarczy mi na leki i oplaty.Jeszcze wystarczy na pojscie do kina z rodzina. wcale nie chce mi sie wyjezdzac za granice-slowo honoru.dzieki tej podwyzce, stac mnie bedzie nawet na nagle wydatki typu kurtka czy buty, gdy w starych wiatr bedzie hulac i stopy przemakac beda.

#2  2015.07.29 13:40:49 ~$pieleg$

Dziewczyny teraz trzeba się zmobilizować się do strajku a się nie uzalac nad sobą. Trzeba znać swoja wartosc. Lekarze poz-u po zamykali gabinety info było etyczne moralne i odpowiedzialonosc maja większa "podobno" My i tak nic nie robimy tylko pijemy kawie i spimy na nocach. Szpitale dadzą rade świetnie rade bez znad. Po co mi taki dodatek na 10 miesięcy.

#3  2015.07.29 16:27:14 ~gosia

To nasze ,fajterki" mam wywalczyły.Hańba.Największym problem są te działaczki,które mentalność mają z lat 70-tych.Za błędy przyjdzie zapłacić,a wtedy pielegniarek już nie będzie.

#4  2015.07.29 17:38:18 Ellzbieta

Panie Ministrze,proszę mi powiedzieć co ja mam zrobić z tak bajońską podwyżką! No chyba,że do tego każdy pracodawca dołoży po 1000zł netto! I tak szału nie będzie.Pan z nas kpi czy uważa za jakieś "myślące inaczej"! Podwyżka netto 170,może 200zł,to według pana jakakolwiek podwyżka? Lekarz za jeden dyżur dostaje 2000tys.zł,a pan pielęgniarkom proponuje 200zł miesięcznie? Brawo,to jest naprawdę na szeroką skalę zakrojona akcja,żeby zatrzymać i utrzymać pielęgniarki w tym kraju!

#5  2015.07.29 18:41:31 ~gal anonim

Jako lekarz pan prof.Zembala jest pewnie geniuszem,ale jako polityk,minister jest po prostu zero tak jaK cały rząd i Platforma Obywatelska z PSL.Jego wywyższające podejście do ludzi tak jak wszystkich innych debili z PO i PSL dobiega końca.Wreszcie nadejdą upragnione rządy PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚĆI

#6  2015.07.29 19:21:02 ~położna

Czy ja dobrze rozumiem, ze ta podwyzka bedzie czasowa, czyli wyplacana od 09.2015 do 06.2016? Czyli to zadna podwyzka

#7  2015.07.29 21:17:38 ~Ala

Mam 30 lat stażu pracy jako pielęgniarka w szpitalu,dziś otrzymałam z ZUS informację jaką będę miała emeryturę(wyliczyli mi,że przejdę w wieku 64 lat),moja emerytura to 1100 zł. Ciężko żyć obecnie a potem na emeryturze,to już nie wiem jak żyć, szok.

#8  2015.07.30 07:24:58 ~marcin255

Rozpirzyć w drobny mak te Izby , które nic nie robią za naszą kasę urządzają sobie szkolenia w kurortach a nas maja w dupie byle by składki płynęły , taki PZPR bis .

#9  2015.07.30 10:27:32 ~Ola

Tak, trzeba złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie czy jest zgodne z prawem przymuszanie pielęgniarek do opłacania składek i obowiązkowej przynależności do izb! Koniecznie. Przecież one zarabiają bajońskie kwoty z NASZYCH pieniędzy, po kilkanaście tysięcy złotych i nic dla nas nie zrobiły. To jest jakiś koszmar niekończący się latami. W akcję Ostatni Dyżur włączono wszystkie pielęgniarki, a pseudo-podwyżkę dostaną tylko pielęgniarki ze szpitala, jak można było do tego dopuścić? Poza tym nie jest pewne, czy będzie to na stałe, czy czasowo? Jak zwykle pozbyto nas byle czym. Z lekarzami tak nie postąpiono by.

#10  2015.07.30 10:33:27 ~On

400 zlotych to ja mam podwyzke raz albo dwa razy do roku za granica. Ten Zembala mysli ze jak jest lekarzem to w kazdej dziedzinie bedzie dobry np. Jako minister a tu niestety

#11  2015.07.30 11:48:31 ~wasz pan

Pan bierze z kontraktu miliony,a dla pielęgniarek ochłapy z pańskiego stołu? Kasą trzeba się dzielić a nie tylko chapać dla siebie

#12  2015.07.30 12:38:58 ~nurse

Strajk? Nie rozśmieszajcie mnie

#13  2015.07.30 16:37:22 ~anula65

Drogie Panie Pielęgniarki musimy zrobić porządek od swojego podwórka, czyli trzymać sztamę jako zespół a nie każda patrzy tylko dla siebie , musimy wszystkie walczyć i nie zgadzać się na podwyżki dla np. Pań ze Szpitali a gdzie inne koleżanki z NZOZ> gorsze są.Lekarze to mają jeden front wyrwać najwięcek kasy a my to byśmy koleżankę w łyżce wody utopiły i doniosły,Wspólnego frontu do walki to nie ma i nie będzie i te koszmarne Izby Pielęgniarskie ,które o nas nie dbają, tam są te same gęby tylko stanowiskami się zmieniają co kadencję, pytanie kto ich wybiera.Dobrze by było zastrajkować przed wyborami.A na marginesie ,żeby było śmiesznie Izby podniosły nam składkę,bo za dużo zarabiamy? pozdrawiam koleżanki pielęgniarki

#14  2015.07.30 16:38:03 ~stasiek

Pielegniarki nic nie osiagniecie bo jestescie nie solidarne i brak wam odwagi w podejmowaniu decyzji.a wasze izby to najlepiej w kosmos wystrzelic przez ostatnie lata nic dla was nie zrobily lacznie z solidarnoscia.Gdybyscie wiedzialy ile te paniusie z izb zarabiaja , przestac placic skladki i rozgonic te towarzystwo wzajemnej adoracji.

#15  2015.07.31 13:30:27 ~piel.

Szanowni Państwo jakim Wy językiem się posługujecie, dlaczego obrażacie siebie nawzajem. Domagamy się od innych szacunku, chcemy być autorytetem aby nas nie lekceważono a tym czasem sami na forum gdzie może przeczytać to każdy opluwamy się.Potem dziwimy się że nic się nam nie udaje. Mam żal do Pana Mielcarka, że opluwa każdego i "szczuje" jednych na drugich. To jest nasza rzeczywistość ciekawe czy znajdziecie drugi taki portal na którym lekarze się tak opluwają. Gratuluję.

#16  2015.07.31 13:36:28 ~any

Pan/i Stasiek dalej jeszcze należy dolać oliwy do ognia aby ognisko nie zgasło, przecież tym na górze w Rządzie chodzi o to żeby nas kompletnie skłócić i całkiem nieźle to im wychodzi a ty jesteś tego doskonałym przykładem Brawo!

#17  2015.07.31 23:25:11 ~12 MAJA!!!

Ad.15-ja myślę,że to z desperacji i niemocy, obym się nie myliła.Ja wciąż w nas wierzę,jesteśmy mądre i wykształcone.Przecież pielęgniarką nie może być byle kto,w dużej mierze zgadzam się z tą wypowiedzią-język i brak szacunku.Powinnyśmy stać murem jedna za drugą.Ale to jest internet- wszystko można. A w rzeczywistości"drugiego życia już niema"

#18  2015.08.28 21:11:10 ~marcysia

To w końcu będą te podwyżki od września 2015 jak obiecał minister zdrowia,czy od stycznia 2016? bo się pogubiłem.

#19  2015.09.18 18:19:45 ~Ewa Piel.

Obiecał nam minister 400zł na manifestacji 10-09-2015r,i rozważy żeby do pensji a teraz 300zł obok.To jest kpina.Niech Izby Pielęgniarskie to dzielą z dyrektorami.Związek Zawodowy na to nie wyraził zgody Trzymajmy się razem.

#20  2015.10.15 18:13:01 ~daris

Musicie strajkować i domagać się podwyżki ale do podstawy ! a nie jako dodatek, trzymam kciuki za was

Dodaj komentarz