Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych – zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip.

6 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych – zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip.

 

                                                                                                   

                        Projekt z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia ……………
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
   

 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy,  zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 978) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te umowy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane:
1) numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
2) numer PESEL pielęgniarki albo położnej, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
3) wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej
– wraz z numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której dotyczą.

3. Na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1 dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany w terminie 14 dni, od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ust. 1, obejmujących:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa ust. 3, i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków.

4. Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z:
1) uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat;
2) pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, 
z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1.

5. W przypadku nie zawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków określonych w ust. 3 przedstawicielom, o których mowa w ust. 4, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca i przekazuje go wraz z podpisanymi zmienionymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian tych umów.

6. Szczegółowe warunki rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej z tytułu realizacji zmiany umowy, o której mowa w ust. 3, oraz dokumenty potwierdzające realizację porozumienia, o którym mowa w ust. 3, określi Prezes Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W pozostałym zakresie do wykonywania tej umowy, do dnia 30 czerwca 2016 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).  
7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia jednej z umów, o których mowa w ust. 1, w okresie po dniu 1 września 2015 r. a przed dniem 30 czerwca 2016 r., w kolejnej umowie dotyczącej tego samego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnia się postanowienia, o których mowa w ust. 3, na okres od dnia zawarcia tej umowy do dnia 30 czerwca 2016 r. Przepisy ust. 4-6 stosuje się.

§ 3. Przepisy § 16 ust. 3-5 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                           MINISTER ZDROWIA

 

Uzasadnienie:

W projekcie OWU zawarto przepisy określające mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez  pielęgniarki i położne.  W § 2 projektu rozporządzenia przyjęto przejściowy mechanizm uzyskiwania środków finansowych obowiązujący od dnia 1 września 2015 r.  do dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z nim świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie  świadczenia wysokospecjalistyczne otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenie pielęgniarek i położnych po przekazaniu do Narodowego Funduszu Zdrowia, uzgodnionego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy oraz upoważnionym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielem samorządu pielęgniarek i położnych porozumienia, w którym uzgodniono sposób podziału tych środków.

Jednocześnie jest podpisywany aneks do umowy o udzielanie świadczeń obejmujący:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres do dnia 30 czerwca 2016 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa ust. 3 projektu, i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków.

W projekcie rozporządzenia zostały zawarte zapisy zapewniające średni wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 300 zł, w tym  z innymi składnikami i pochodnymi od tej kwoty, w przeliczeniu na etat. Natomiast wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2016 r. ma następować stosownie do przepisów §16 ust. 3-5 i będzie oparty na ustalanym przez Prezesa współczynniku korygującym, który w swojej konstrukcji będzie uwzględniał kwoty przekazane na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Kwoty uzyskane przez świadczeniodawców w wyniku wprowadzenia tego wskaźnika zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Środki finansowe przeznaczone na realizację proponowanych zmian w zakresie wzrostu uposażenia pielęgniarek i położnych będą zapisane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Powyższe propozycje są wynikiem postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych dotyczących wyodrębnienia środków finansowych na realizację świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. W obowiązujących regulacjach prawnych w tym zakresie nie były uwzględnione odrębnie koszty świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. Ponadto, proponowane zmiany wynikają ze zwiększonego zakresu uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych, nadanych znowelizowaną ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ze strony RCL wybrał 

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze