(3) Szpitale to "państwa w państwie". Pielęgniarką koordynującą zostaje osoba nieposiadająca odpowiednich kwalifikacji.

 

 

Z protokołu kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

"W trakcie czynności kontrolnych w aktach osobowych Pani ….. stwierdzono dokument – zakres obowiązków pielęgniarki koordynującej podpisany przez pracownika. Brak w dokumentacji zmiany umowy o pracę poprzez przyznanie pracownikowi nowego stanowiska pracy. Pracownik w dniu podpisania zakresu obowiązków pielęgniarki koordynującej nie posiadał kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku pracy. Posiadał wykształcenie średnie medyczne oraz wymagany staż pracy, jednakże bez specjalizacji w powyższym zakresie lub ukończonego kursu kwalifikacyjnego. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Organizacji i zarządzania” dla pielęgniarek i położnych Pani …… odbyła w okresie i złożyła egzamin przed komisją egzaminacyjną w trybie określonym w § 30-31 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.  W dniu ... zostało wydane na tę okoliczność stosowne zaświadczenie. Pani ….. w okresie podlegającym kontroli był wypłacany dodatek funkcyjny pomimo braku w aktach osobowych aneksu do umowy o pracę określającego jego wysokość. Dodatek funkcyjny dla pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników SP ZOZ ... wynosi do 25% wynagrodzenia zasadniczego. W tym przypadku dodatek wypłacano w wysokości 15%". 
 
 
Z protokołu kontroli wybrał 
Mariusz Mielcarek