Czy ksiądz proboszcz może opiniować tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych w konkretnym szpitalu?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Informacja dotycząca opiniowania sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu podziału miesięcznie środków określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy zwrócić się z pismem do biura OIPIP w Opolu zawierającym informację nt. ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia oraz zastosowanego klucza podziału środków.
Opinie wydawane będą w miarę możliwości na bieżąco przez Komisję ds. opiniowania podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.


Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

 


 

 

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU

I OGÓLNOPOLSKIEJ GAZETY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Najpierw sprawdźmy co zapisano w rozporządzeniu ministra zdrowia, które podobno jest podstawą komunikatu władz okręgowej izby pip w Opolu. 

Cytuję:

"4. Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z: kopią pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1."

 

Nasuwa się pierwsze pytanie:

Czy rozporządzenie daje okręgowej izbie pip prawo do wymagania od szpitali "informacji nt. ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia"?

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że nie!

 

Nasuwa się drugie pytanie:

Czy rozporządzenie daje okręgowej izbie pip prawo do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie"? Czy rozporządzenie zobowiązuje kogokolwiek do uzyskania opinii okręgowej izby pip?

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że nie!

 

Komisję ds. opiniowania podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych może tworzyć. Nikt tego jej nie broni. Nie ma ona jednakże żadnego umocowania prawnego! I decyzyjnego. 

Co może okręgowa rada pip? Może upoważnić swojego przedstawiciela, który opiniuje sposób podziału środków finansowych na tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Co ciekawe rozporządzenie nie reguluje, kto może być "przedstawicielem samorządu". Może to być pracownik szpitala. Równie dobrze ksiądz proboszcz parafii, na której terenie znajduje się szpital. 

Radosna twórczość władz izby pip ma nieograniczone zasoby...

Mariusz Mielcarek