Poseł do ministra zdrowia: pielęgniarki nadal oczekują porozumienia, którego "istotą jest kwota 3 x 500 zł do podstawy wynagrodzenia". Minister zdrowia: porozumienie to - "rozważny kompromis, który wypełnia większość oczekiwań, zarówno środowiska pielęgniarek i położnych". NAPRAWDĘ?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Perełka! Video - prezes izby pip: "porozumienie zostało podpisane. Jesteśmy ZADOWOLENI! Nie możemy żądać nagle WSZYSTKIEGO". Nagle?

 

Szanowny Panie Ministrze,

rozmowy pielęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia, ich protest, który odbył się w Warszawie 10 września br., podobnie jak ich wcześniejsze zabiegi o poprawę swojego położenia i warunków opieki medycznej pacjentów nie przyniosły oczekiwanych przez nie rezultatów. Upewniły mnie one o tym w czasie spotkania w moim biurze poselskim w dniu 15 września.

Poinformowały mnie o braku rzetelnej informacji o zmianach na lepsze i o tym, że wiedzę czerpią nie od przedstawicieli ministerstwa, nie od rządzących, a tylko z for internetowych. Nie mają żadnej pewności, czy zostaną wpisane do kontraktowania świadczeń z NFZ; są przekonane, że obiecana Przez Pana Ministra kwota 4x400 nie ma zabezpieczenia w budżecie i nadal oczekują porozumienia, które zaproponował Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych poparty przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, a którego istotą jest kwota 3x500 do podstawy wynagrodzenia. Oczekują wzrostu wynagrodzeń we wszystkich placówkach, w których zatrudnione są pielęgniarki i położne oraz pozostające na umowach cywilnoprawnych (i na kontraktach z NFZ), które są finansowane z pieniędzy publicznych.

W tej sytuacji proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

Jakie Pan Minister podejmie kroki dla stworzenia możliwości jasnego przekazu informacji i porozumiewania się tej grupy środowiskowej z Ministerstwem Zdrowia?

Jakie ostatecznie decyzje podejmie Pan Minister dla spełnienia postulatów pielęgniarek i położnych?

Kiedy można się spodziewać pierwszych pozytywnych rezultatów tych decyzji?

28 września 2015 roku 

Jerzy Wenderlich

 


 

 

W związku z interpelacją Pana Posła Jerzego Wenderlicha, otrzymaną przy piśmie z dnia 25 września 2015 r., nr 34667 w sprawie realizacji postulatów pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

Od kwietnia br. prowadzone były negocjacje z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dwóch zespołach roboczych powołanych przez Ministra Zdrowia:

- zespole do prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w ramach którego przewiduje się dookreślenie minimalnych wymogów dotyczących liczby i kwalifikacji pielęgniarek, poprzez wskazanie liczby równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarek i położnych z określonymi kwalifikacjami w poszczególnych profilach lub rodzajach komórek organizacyjnych;

- zespole, którego zadaniem było opracowanie mechanizmów zapewniających przekazywanie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych realizujących poszczególne rodzaje świadczeń.

W następujących obszarach, które były przedmiotem negocjacji Ministra Zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych zostały podjęte, bądź będą realizowane następujące działania:

- Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zwanej dalej „ustawą", w zakresie doprecyzowania kwalifikacji i liczby pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach;

- Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wydał w dniu 8 września 2015 roku nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) określające m.in. mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w ramach umowy z NFZ już od września br. w kwocie średnio 300 zł na etat. Decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadczenia, umiejętności i kompetencji jako kryterium;

- Minister Zdrowia, na podstawie znowelizowanego art. 148 ust. 3 ustawy wyda rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

- Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa powyżej, zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ;

- Ministerstwo Zdrowia w dialogu ze środowiskiem rekomenduje celowość włączenia pielęgniarki i położnej także do obszaru badań naukowych i wdrożeniowych jako wyraz awansu zawodowego, ale także wzorem krajów rozwiniętych jako dodatkowe źródło dochodu;

- Została uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca propozycje zmian postulowanych przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 października br.

Przewiduje się, że wdrożenie planowanych mechanizmów dot. wzrostu wygrodzenia i poprawy warunków pracy spowoduje, że pielęgniarki i położne pracujące w polskim systemie ochrony zdrowia nie będą rezygnowały z wykonywania zawodu, a absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo chętniej, niż dotychczas będą podejmować zatrudnienie w Polsce. Zakłada się także, że działania podejmowane na rzecz wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wpłyną również na zwiększone zainteresowanie młodzieży podejmowaniem nauki w tych zawodach, a pośrednio przyczynią się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce.

Jednocześnie na zakończenie pragnę poinformować, że dbając o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami Minister Zdrowia wraz ze środowiskiem pielęgniarek i położnych wypracował w dniu 22 września br. Porozumienie, które zostało podpisane przez strony w dniu 23 września br. Powyższe porozumienie jest gwarancją wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i zakończenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, przewiduje średni wzrost wynagrodzeń, w ciągu czterech lat, o kwotę 1600 zł. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia zakończyły się prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zawiera postanowienia wynikające z ww. Porozumienia. Podpisanie przedmiotowego rozporządzenia nastąpiło w dniu 14 października 2015 r.

Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł;
  • zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400);
  • wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po roku 2019;
  • uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podpisanie powyższego rozporządzenia kończy 10 letnie starania o poprawę pozycji pielęgniarek i położnych, w aspekcie nie tylko zawodowym, ale także ekonomiczno-medycznym. Jest to wypracowany przez kilka miesięcy rozważny kompromis, który wypełnia większość oczekiwań, zarówno środowiska pielęgniarek i położnych, jak i pracodawców.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Warczyński

 

Komentarze użytkowników

#1  2015.11.04 11:33:47 ~keruj

„Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa powyżej, zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ” - minister mówi nieprawdę. Podwyżkami nie zostały objęte pielęgniarki prowadzące praktyki indywidualne w ramach kontraktów z NFZ.

#2  2015.11.04 16:21:48 ~Anka

"Podpisanie powyższego rozporządzenia kończy 10 letnie starania o poprawę pozycji pielęgniarek i położnych, w aspekcie nie tylko zawodowym, ale także ekonomiczno-medycznym." Jak na 10 lat starań to efekt jest mizerny. Frustracja pracujących w zawodzie jest ogromna, a opinia młodych o zawodzie bardzo słaba. Żenujące.

#3  2015.11.04 23:23:35 ~Dora

400 zł brutto brutto i to jako dodatek! ! Super, jak na 10 lat starań. Ręce opadają :(

#4  2015.11.05 07:49:06 ~bertram

O co kruszymy kopie? kwota mówi za siebie- dodatek wyniosł 147 złotych do wypłaty na konto cha cha cha

#5  2015.11.05 08:05:21 ~Iwona

Tam na górze coś się komuś pomyliło. Do tej pory w większości placówek w Polsce nie wypłacono nawet jednej złotówki. Może by ministerstwo w jakiś sposób skontrolowalo w jaki sposób realizowane jest porozumienie. Bo póki co pieniędzy nie dostałyśmy, ręce nam związano, a ogół narodu jest przekonany że nagle wzbogacilysmy się o 1400 zł. Żenujące. Wstyd Panie ministrze

#6  2015.11.05 13:54:00 ~Bunia

Oni doskonale wiedzą co robią. Mają w nosie czy dostaniemy te pieniądze czy nie. Ważne że protesty się skończyły.

#7  2015.11.05 14:02:36 ~gaga

Iwonko ,tam na górze'' wszyscy są teraz zajęci lokowaniem pup na nowiutkich stołeczkach i chyba nie bardzo zauważają ,że coś w ogóle się wokół nich ,wydarza''. Ps. A wstyd to oni mają tam gdzie kura jajo:)

#8  2015.11.06 12:37:23 ~gość śl

Witam 10 list pielęgniarki mają dostac 174 złJAKO DODATEK :D a gdzie reszta pieniędzy pytam się TO JEST KPINA I ZART TAKA KWOTA ZE ZALUJE PODPISANIA ANEKSU

#9  2015.11.06 22:41:46 ~gość

Podpisanie powyższego rozporządzenia kończy 10 letnie starania o poprawę pozycji pielęgniarek(.) Jest to (.) rozważny kompromis, który wypełnia większość oczekiwań, (.)środowiska pielęgniarek i położnych (.). Których k.a piel. i poł? Bo chyba nie tych, które pracują przy pacjentach. 10 letnie starania? By się wstydzili o tym mówić- chyba niechcący się wyrwało. 4x400? Co roku najniższa krajowa wzrasta ok 100, co powoduje 4x300, o tym co do ręki, nie wspomnę. Zachęcą młodych do zawodu w Polsce? Nic nie wiedzą o pokoleniu C- głodnym pieniądza, bez sentymentów zawodowych (i słusznie), z łatwością zmieniającym miejsce zamieszkania. No cóż? Debile i tyle. Pzdr. Piel. już z Berlina.

#10  2015.11.08 11:32:34 ~pacjent

Jest was za mało i nie dajecie rady,bo to niemożliwe.Przy obłożnie chorych ludziach powinna być jedna pielęgniarka na dwóch,a nie na dwudziestu pacjentów! Więc skoro wasze władze od tylu lat nic z tym nie robią to pogonić ich na szczaw,a wybrać takie,które jednym solidnym strajkiem zmienią dużo.Macie poparcie pacjentów i walczcie,bo my nic nie możemy dla was zrobić,a czytanie plakatów,że was będzie jeszcze mniej tylko nas przeraża.

Dodaj komentarz