(1) Pielęgniarko! Położno! Myślisz, że dodatki wypłacane w ramach tzw. podwyżek to "prawa nabyte", które podlegają ochronie. Nic bardziej mylnego, NSZZ "Solidarność" jest zdania, że są "wadliwe" wobec tego "nie podlegają one ochronie konstytucyjnej"!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Zobacz także:

19 grudnia 2015 roku - NSZZ Solidarność Komisja Krajowa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" pisze do ministra zdrowia w listopadzie 2015 roku, że dodatki wypłacane w ramach tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych to "prawa nabyte wadliwie" wobec tego "nie podlegają one ochronie konstytucyjnej"!

 

 

Poniżej publikujemy fragment pisma NSZZ "Solidarność" do ministra zdrowia.

 

"Ochrona praw nabytych. 

 

Prawa    nabyte    to    inaczej    uprawnienia    uzyskane    na    podstawie   indywidualnego aktu władzy    państwowej    lub   na    podstawie    ustawy.    Zasada   ochrony    praw   słusznie    (niewadliwie)    nabytych    nie    została    wskazana   expressis   verbis    w   konstytucji,    natomiast    jest    podstawą    realizacji    zasady    zaufania    do   państwa.   W tym   kontekście    należy    przyjąć,    że    ochrona    praw    nabytych    jest   konstytucyjnie   gwarantowanym    prawem   wynikającym    z    art.    2    Konstytucji   Rzeczypospolitej   Polskiej.    Zaufanie    do    państwa    należy    rozumieć   rozszerzająco:   jako    zasadę   zaufania    obywateli    do    państwa,    a    tym    samym    i    prawa    przez   nie   stanowionego    oraz    zasadę    bezpieczeństwa    prawnego    obywateli.    Jak   wskazuje   Trybunał    Konstytucyjny   "zasada    zaufania    do    państwa    i   stanowionego   przez   nie   prawa    opiera    się    na    wymaganiu    pewności   prawa,    a    więc    takim   zespole   cech    przysługujących    prawu,    które    zapewniają    jednostce   bezpieczeństwo   prawne; umożliwiają  jej    decydowanie    o    swoim    postępowaniu   na   podstawie    pełnej   znajomości    przesłanek   działania    organów    państwowych    oraz   konsekwencji   prawnych,    jakie    jej    działania    mogą    pociągnąć    za   sobą"    [patrz:   wyrok   Trybunału    Konstytucyjnego    z    dnia    14.    Czerwca    2000r.,    sygn.    akt:    P   3/00,   OTK   2000,    Nr    5,    poz.    138].        Zasada    ochrony    praw    nabytych   chroni   przede    wszystkim    nabyte    prawa   podmiotowe,    zarówno    publiczne,    jak    i   prywatne.    Konstytucyjnej    ochronie    podlegają    prawa    podmiotowe   nabyte    in   concreto    (na    podstawie    indywidualnego    aktu    władzy    państwowej)    i    in   abstracto    (wprost    na   podstawie    ustawy).    Przy    czym    podkreślić    należy,    że   ochronie    konstytucyjnej    podlegają    wyłącznie    prawa   słusznie    (niewadliwie)   niewadliwie    nabyte.    Zakresem    ochrony    prawnej    objęte    jest    wyłącznie    prawo   niewadliwie    nabyte:    " Zasada    państwa    prawnego    zawiera    w    sobie    zasadę   zaufania    obywateli    do   państwa,    z    tą    zaś    łączy    się    na    zasadzie    związków   instrumentalnych    z    zasadą    ochrony    praw   nabytych    (...).    Zakresem    jej    objęte   są    prawa    słusznie    (sprawiedliwie)    nabyte"    [patrz:    Wyrok        Trybunału   Konstytucyjnego    z    dnia    11.    lutego    1992r.,    sygn.    akt:    K    14/91,    OTK    1992,   Nr    1,    poz.    7,    s.    127].                Powyższe    orzeczenie    Trybunału   konstytucyjnego ma    kluczowe    znaczenie    w    przedmiocie    prowadzonej    analizy    i   jednocześnie   rodzi    pytanie    o    kryteria    słusznego    (niewadliwego)    nabycia   uprawnień.    W   doktrynie    wskazuje    się,    że    prawo    słusznie    nabyte    to   uprawnienie    które   spełnia    zarówno    przesłanki    materialne,    (czyli    jest    zgodne   z    przepisami   zawartymi    w    konstytucji    i    ustawach)    jak    i        przesłanki   formalne    (czyli    czy   przyjęty    instrument    prawny    jest    adekwatny    w    celu   unormowania    danego   prawa).        Wyjaśnienie    zasady    kwalifikacji    danego    prawa   jako    prawa    słusznie   nabytego    na    przykładzie    oceny    zwolnień    od    podatku:   Trybunał    Konstytucyjny   przyjął,    że    "uznaniu    zwolnień    od    podatku    za   przedmiot    "praw    nabytych"   stoi na    przeszkodzie    ‐    przede    wszystkim    ‐   zasada    powszechności   opodatkowania    dochodów.    Bez    jednoznacznie   sformułowanej    podstawy    prawnej,   zawartej    w    ustawie,    nie    może    powstać   swoiste    prawo    do    zwolnienia   podatkowego,    skoro    zgodnie    z    art.    84   Konstytucji:    Każdy    jest    obowiązany   do ponoszenia    ciężarów    i    świadczeń   publicznych,    w    tym    podatków,    określonych   w ustawie.    Podatnikom    nie    może   być    przypisane    bezterminowe    "prawo    do   zwolnień    podatkowych"    określonego   typu    wyprowadzane    jedynie    z    faktu   korzystania    z    ustawowych    zwolnień    w   okresie    przeszłym.    Nie    jest    więc   możliwe    objęcie    określonych    zwolnień   podatkowych    mianem    "praw    niewadliwie   nabytych"    [patrz:    wyrok    Trybunału   Konstytucyjnego    z    dnia    8.styczna    2009    r.,   sygn.    akt:    P    6/07,    OTK‐A   2009,    Nr    1,    poz.    2].    Zatem    w    przypadku   kiedy nabyte    prawo    stoi    w   sprzeczności    z    konstytucją    prawo    to    należy    traktować   incydentalnie,    ponieważ   nie    spełnia    ono    przesłanek    praw    niewadliwie   nabytych.   Oznacza    to,    że   ustawodawca    każdorazowo    ma    prawo    uchylić    normy   przyznające    prawa   incydentalne.    A    contrario    prawa    niewadliwie nabyte    są   przedmiotem    silnej   ochrony    konstytucyjnej,    a    ich    ograniczenie    może    być   uzasadnione    jedynie   wówczas    gdy    nie    istnieje    możliwość    realizacji    danej   normy,    zasady    lub   wartości    konstytucyjnej    bez    naruszenia    praw    nabytych.   Trybunał    określił   kryteria    dopuszczalności    ograniczeń    praw    nabytych    [patrz:   wyrok    Trybunału   Konstytucyjnego    z    dnia    17.października    2000    r.,    SK    5/99,   OTK    2000,    Nr   7,    poz.    25]

Wnioski.

1. Ochrona    praw    niewadliwie    (słusznie)    nabytych   jest   konstytucyjnym    gwarantem   zaufania    jednostki    do    państwa    i    stanowionego   prawa. 
2. Prawa    niewadliwie    nabyte    są    przedmiotem    silnej    ochrony   konstytucyjnej,    a   pozbawienie    tego    prawa    może    być    uzasadnione    jedynie   wówczas    gdy    nie   istnieje    możliwość    realizacji    danej    normy,    zasady    lub   wartości    konstytucyjnej   bez    naruszenia    praw    nabytych.    Trybunał    określił   kryteria    dopuszczalności   ograniczeń    praw    nabytych. 
3. Prawa    niespełniające    kryteriów     praw    słusznie    nabytych    stanowią    prawa   incydentalne    i    jako    takie    nie    podlegają    one    ochronie    konstytucyjnej".

 

Wybrał Mariusz Mielcarek

 

Zobacz cały dokument firmowany przez NSSZ "Solidarność"