W sprawie raportów pielęgniarskich głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pielęgniarstwo 2016.

 

                                                                                                     

                                                                                                  Minister Zdrowia 

 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że na tle kierowanych do mnie skarg pojawił się problem braku przepisów, określających formę przekazywania raportów pielęgniarskich.
Problematyki tej nie regulują w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). W § 31 rozporządzenia określono jedynie, co zawiera księga raportów pielęgniarskich. W zakresie zawartych w księdze raportów informacji nie przewidziano możliwości odnotowania faktu przekazania i przyjęcia raportu pielęgniarskiego w formie ustnej.
Postulat uregulowania formy przekazywania raportów, dopuszczającej potrzebę przyjęcia zarówno formy pisemnej, jak i ustnej raportu pielęgniarskiego od dawna jest konsekwentnie przedstawiany przez samorząd pielęgniarek i położnych.
W skierowanym do mnie wystąpieniu z 11 lutego br. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ponownie wskazała na celowość uregulowania tej kwestii. W opinii tego organu przekazanie raportu pielęgniarskiego wymaga od pielęgniarki pozostania w pracy przez ok. 20-30 minut po zakończeniu dyżuru. Za powstałe w ten sposób w ciągu całego okresu rozliczeniowego nadgodziny pracodawcy odmawiają udzielania czasu wolnego lub wypłaty wynagrodzenia wskazując, że wystarczające byłoby przekazywanie raportu pielęgniarskiego w formie pisemnej, a nie jak to ma miejsce w powszechnej praktyce - zarówno w formie pisemnej i ustnej.
W mojej opinii przedstawiony problem nie powinien być sprowadzany tylko do aspektów czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych pielęgniarki, lecz przede wszystkim powinien podlegać ocenie ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w stanowisku z 16 czerwca 2010 r. oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa w opinii z listopada 2012 r., mając właśnie na względzie powyższe wartości, uznali, że przekazywanie raportów pielęgniarskich wyłącznie w formie pisemnej jest niewystarczające. Ponadto należy zauważyć, że wobec osób wykonujących zawód pielęgniarki praca w godzinach nadliczbowych lub pełnienie dyżuru odbywa się na innych zasadach, niż w odniesieniu do pracowników, do których zastosowanie mają wyłącznie przepisu Kodeksu pracy.
Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejma prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu i przedłożenie stanowiska w tej sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich 

9 marca 2016 roku 

 


 

Samorząd pielęgniarek i położnych od dawna konsekwentnie przedstawia postulat uregulowania formy przekazywania raportów pielęgniarskich, która dopuszczałaby potrzebę przyjęcia zarówno formy pisemnej, jak i ustnej raportu. Obecnie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia nie przewidują możliwości odnotowania w księdze raportów faktu przekazania i przyjęcia raportu pielęgniarskiego w formie ustnej.
Celem przekazywania raportu po zakończeniu dyżuru kolejnej zmianie pielęgniarek jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom. Mając na uwadze ochronę praw pacjenta, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa uznali, że przekazywanie raportów pielęgniarskich wyłącznie w formie pisemnej nie jest wystarczające.
W skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpieniu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazała natomiast, że przekazanie raportu pielęgniarskiego w formie ustnej wydłuża czas pracy. Pracodawcy odmawiają udzielenia za powstałe w ten sposób nadgodziny czasu wolnego lub wypłaty wynagrodzenia, wskazując, że wystarczające byłoby przekazywanie raportów w formie pisemnej, a nie, jak to ma miejsce w powszechnej praktyce, zarówno w formie pisemnej i ustnej.  Przedstawiony problem w ocenie Rzecznika powinien być oceniany przede wszystkim ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie (treść publikujemy powyżej).

źródło informacji - strona internetowa RPO

Zobacz więcej informacja w aktualnościach w dziele - raport pielęgniarski - ponad 200 KOMENTARZY!

 

 

                                        *Kliknij po więcej informacji