Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - Ratownik medyczny na oddziale

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Ratownik medyczny na oddziale

 

Minister zdrowia w dniu 1 lutego 2016 roku przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

 W uzasadnieniu do powyższego projektu napisano: „Ograniczone możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia tylko do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie kadry pielęgniarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie. Obecne regulacje prawne umożliwiają ratownikowi medycznemu wykonywanie zawodu również poza jednostkami systemu. [...] W tej sytuacji należy określić zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego również poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przedmiotowe rozwiązania były postulowane od wielu lat przez środowisko ratowników medycznych. Umożliwienie ratownikom medycznym wykonywania zawodu w innych podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział ratunkowy, może stanowić uzupełnienie braku wystarczającej liczby pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia”.

Więcej informacji w powyższej sprawie przedstawimy w kolejnym numerze Gazety, który zostanie wydany w dniu 7 marca 2016 roku.

(mm)

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych