W co gra związek pip? Wygasza strajk pielęgniarek w CZD? Chwali się jakie to podwyżki dla pielęgniarek załatwił we wrześniu 2015 roku. Podkreśla, że obecny strajk ma inne podłoże niż płacowe (?). Wspomina, o kompromisie, umożliwiającym "zawieszenie sporu na pewien czas".

Strajk pielęgniarek w CZD.

 

 

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP

dot. strajku w Centrum Zdrowia Dziecka

 

Warszawa 27 maja 2016 r. 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z wielką uwagą śledzi rozwój wydarzeń w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie związanych z akcją strajkową prowadzoną przez nasze Koleżanki z grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Władze Krajowe pozostają w bieżącym kontakcie z protestującymi Koleżankami.

Przypominamy, że obowiązuje obecnie Porozumienia z dnia 23-09-2015r., które wprowadziło w życie zapisy gwarantujące mechanizm stopniowego wzrostu wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Porozumienie to – mimo nie w pełni satysfakcjonujących nas interpretacji - jest aktualnie wykonywane przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.

Przypominamy również, że zgodnie z zapisem § 1 ust. 11 pkt. 2 Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawartego w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ oraz OZZPiP i NRPiP - Zarząd Krajowy OZZPiP podjął jeszcze w 2015r. Uchwałę o zakończeniu ogólnokrajowego pogotowia strajkowego. Informowaliśmy również, że każda Zakładowa lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa OZZPiP miała prawo dokonać własnej oceny czy wynegocjowane warunki stopniowego wzrostu wynagrodzeń naszej grupy zawodowej są akceptowalne, a tym samym czy wypracowany wówczas kompromis umożliwiał zakończenie prowadzonych indywidualnie w swoich zakładach pracy sporów zbiorowych w części obejmujących warunki płacy.

Zwracamy również uwagę, ze Porozumienie z dnia 23-09-2015r. dotyczyło tylko i wyłącznie warunków wynagradzania, a spory zbiorowe dotyczące warunków pracy, świadczeń socjalnych lub praw i wolności związkowych mogły być dalej kontynuowane jeżeli taka była autonomiczna wola Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

Spór jaki rozgorzał w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ma jednak częściowo inne podłoże. 

Dotyczy on w głównej mierze warunków pracy tj. chronicznego niedoboru liczby pielęgniarek i
położnych uniemożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie zawodu, a także sprawowanie właściwej opieki nad szczególnym pacjentem, jakim jest dziecko. Sposobem na poprawę warunków pracy jest wzrost zatrudnienia, a wzrost ten będzie możliwy po uatrakcyjnieniu warunków płacy, które pozwolą zatrzymać w zatrudnieniu obecne pielęgniarki i położne, a także pozwoli znaleźć na lokalnym warszawskim rynku pracy nowe osoby gotowe podjąć zatrudnienie w Centrum Zdrowia Dziecka.

W naszej opinii bak systemowych rozwiązań spowoduje zapaść opieki nad pacjentami i eskalację nowych konfliktów.

Wierzymy, że uda się ostatecznie Stronom sporu zbiorowego wypracować możliwie szybko kompromis umożliwiający – jeżeli nie zakończenie sporu – to przynajmniej jego zawieszenie na pewien czas tak aby było możliwe stopniowe uporządkowanie warunków pracy i płacy w Centrum Zdrowia Dziecka.

Apelujemy również do wszelkich innych podmiotów, aby nie wykorzystywały sytuacji jaka powstała w Centrum Zdrowia Dziecka do „załatwienia przy okazji własnych celów”. Protest jaki powstał w Centrum jest kompletnie apolityczny i nie należy go łączyć z jakimikolwiek postulatami wysuwanymi przez partie polityczne czy organizacje społeczne lub samorządowe.
Jednocześnie prosimy Rodziców pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie o wyrozumiałość i poparcie dla akcji podejmowanych przez nasze Koleżanki, a dotyczący przede wszystkim warunków pracy, które mają szczególne znaczenie w opiece nad dzieckiem.

 

*Kliknij po więcej informacji

(czytano ponad 15 tysięcy razy, ponad 100 KOMENTARZY!)