Zobacz pełny tekst projektu (wraz uzasadnieniem) ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników szpitali, w tym pielęgniarek i położnych. Znów pielęgniarek w Polsce nie cenią...

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

 

 

Materiał roboczy dla Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

 

Ustawa

z dnia ………………….

w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych


 

Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiocie leczniczym, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu, oraz tryb dochodzenia do tego wynagrodzenia.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. minimalne wynagrodzenie – minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3-5;

 2. podmiot leczniczy – podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.1));

 3. pracownik – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym.

Art. 3. Minimalne wynagrodzenie ustala się jako iloczyn kwoty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008) w roku poprzedzającym ustalenie i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy.

Art. 4. Godzinową stawkę minimalnego wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Art. 5. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje minimalne wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie
o pracę, biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie ustalone w sposób określony w art. 3.

Art. 6.1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. minimalne wynagrodzenie ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

2. Do dnia, o którym mowa w ust. 1, pracodawca dokonuje podwyższania wynagrodzenia pracownika, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, w terminie do dnia 1 lipca każdego roku, z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. sposób podwyższania wynagrodzenia ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozumieniem”;

 2. podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;

 3. porozumienie zawiera się corocznie w terminie do dnia 31 maja;

 4. jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższenia wynagrodzenia ustala kierownik podmiotu leczniczego, w drodze zarządzenia, zwanego dalej „zarządzeniem”, nie później niż w okresie miesiąca od dnia upływu tego terminu;

 5. ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia uwzględnia sytuację i możliwości finansowe podmiotu leczniczego oraz zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia, przy czym:

a) do dnia 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie pracowników zostaje podwyższone co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika,

b) w kolejnych latach wynagrodzenie pracownika jest podwyższane każdorazowo co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia.

 

Art.7. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 6, przeprowadza:

 1. podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej;

 2. Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240).

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załącznik do ustawy

Współczynniki pracy

Grupy zawodowe

Współczynnik pracy

1.

2.

3.

Pracownicy wykonujący zawody medyczne / pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji działalności podstawowej

Lekarz / lekarz dentysta ze specjalizacją

1,23

Lekarz / lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji

1,13

Lekarz / lekarz dentysta bez specjalizacji

1,02

Inne zawody o zastosowaniu w ochronie zdrowia, wymagające wyższego wykształcenia i specjalizacji

0,82

Inne zawody o zastosowaniu w ochronie zdrowia, wymagające wyższego wykształcenia – bez specjalizacji

0,71

Pielęgniarka / położna z tytułem magistra ze specjalizacją

0,82

Pielęgniarka / położna ze specjalizacją

0,71

Pielęgniarka / położna bez specjalizacji

0,62

Technicy medyczni i pokrewni

0,62

Inne stanowiska wymagające średniego wykształcenia

0,54

Stanowiska wymagające wykształcenia podstawowego

0,51


Uzasadnienie

Celem niniejszego projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych jest określenie minimalnego wynagrodzenia za pracę poszczególnych grup zawodowych pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiocie leczniczym, sposobu jego ustalania oraz trybu i harmonogramu dochodzenia do tego wynagrodzenia.

W odróżnieniu od ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008) – projektowana ustawa określa minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, to znaczy podstawowego wynagrodzenia brutto, określonego
w umowie o pracę, bez dodatkowych składników (dodatków) do wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Pełne wynagrodzenie pracownika, wykonującego zawód medyczny zatrudnionego w podmiocie leczniczym obejmujące także ewentualne dodatki do wynagrodzenia (np. z tytułu pełnienia dyżurów medycznych), nie będzie się zatem ograniczać do kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z projektowaną ustawą i może być od niego wyższe nawet jeśli wynagrodzenie zasadnicze pracownika będzie odpowiadało wysokości określonej w projektowanej ustawie.

Zgodnie z projektowaną ustawą minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy. W okresie dostosowawczym (przejściowym) tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. kwota bazowa została ustalona na poziomie 3900 złotych brutto (kwota ta odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z 9 lutego 2016 r.). Docelowo kwotę bazową, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowić będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008) w poprzednim roku.

Minimalne wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Projektowana ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń grup pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z projektem ustawy, wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy, będzie uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu. Określenie w projekcie ustawy docelowej wysokości minimalnych wynagrodzeń oraz wzajemnych relacji pomiędzy wynagrodzeniami dla poszczególnych kategorii zawodowych, w żadnym miejscu nie wyłącza ogólnych przepisów prawa pracy normujących zasady ustalania wynagrodzenia za pracę, w tym zakłada możliwość różnicowania wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego, stażu pracy, dodatkowych kwalifikacji itp.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowana ustawa obejmowałaby swoim zakresem wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).

Projekt ustawy zakłada podział pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 11 grup zawodowych, które określone zostały w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia wymaganego od danego pracownika oraz dodatkowo posiadanej przez niego specjalizacji, w następujący sposób:

 1. lekarze / lekarze dentyści ze specjalizacją,

 2. lekarze / lekarze dentyści z I stopniem specjalizacji,

 3. lekarze / lekarze dentyści bez specjalizacji,

 4. inne zawody o zastosowaniu w ochronie zdrowia wymagające wyższego wykształcenia i specjalizacji,

 5. inne zawody o zastosowaniu w ochronie zdrowia, wymagające wyższego wykształcenia – bez specjalizacji,

 6. pielęgniarki / położne z tytułem magistra ze specjalizacją,

 7. pielęgniarki / położne ze specjalizacją,

 8. pielęgniarki / położne bez specjalizacji,

 9. technicy medyczni i pokrewni,

 10. inne stanowiska wymagające średniego wykształcenia,

 11. stanowiska wymagające wykształcenia podstawowego.


 

Projekt ustawy zakłada, że docelowa wysokość wynagrodzenia minimalnego miałaby zostać osiągnięta dopiero po upływie wskazanego w ustawie okresu przejściowego. W okresie przejściowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.) pracodawcy – podmioty lecznicze, w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń. Ustalony w toku negocjacji sposób podwyższenia wynagrodzenia będzie uwzględniał sytuację i możliwości finansowe podmiotu leczniczego oraz zapewniał proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia. Ponadto wynagrodzenie pracownika corocznie, począwszy od 2018 roku, będzie podwyższane co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia przez pracownika minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z projektem ustawy docelowy zakładany minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, miałby zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2021 r.

W okresie od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, na pracodawcy zatrudniającym pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wysokość wynagrodzenia zasadniczego byłaby niższa od przysługującego mu wynagrodzenia minimalnego, ciążyłby obowiązek podwyższenia jego wynagrodzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Sposób podwyższenia wynagrodzenia byłby ustalany nie w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, ale w drodze porozumienia stron uprawnionych w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawierałby porozumienie z osobą reprezentującą pracowników, wybraną przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Porozumienie byłoby zawierane corocznie w terminie do dnia 31 maja. Zgodnie z projektem ustawy w razie nie zawarcia porozumienia, sposób podwyższenia wynagrodzenia byłby ustalany w drodze zarządzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.

Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli wykonania ww. obowiązku zostało przyznane Państwowej Inspekcji Pracy oraz podmiotowi tworzącemu.

Określone w projekcie ustawy docelowe poziomy minimalnych wynagrodzeń, co do zasady ustalone zostały na poziomie średnich wynagrodzeń zasadniczych wypłacanych obecnie w działających w Polsce podmiotach leczniczych. Wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych zostały dodatkowo skorygowane w ten sposób, aby odzwierciedlać postulowaną przez partnerów społecznych proporcję pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia.

Docelowe minimalne wynagrodzenia zasadnicze przy założeniu współczynników pracy określonych w projekcie ustawy kształtowałyby się następująco:

 

Grupy zawodowe

współczynniki pracy

minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto

Pracownicy wykonujący zawody medyczne / pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji działalności podstawowej

Lekarz / lekarz dentysta ze specjalizacją

1,23

4 800,00

Lekarz / lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji

1,13

4 400,00

Lekarz / lekarz dentysta bez specjalizacji

1,02

3 980,00

Inne zawody o zastosowaniu w ochronie zdrowia, wymagające wyższego wykształcenia i specjalizacji

0,82

3 216,00

Inne zawody o zastosowaniu w ochronie zdrowia, wymagające wyższego wykształcenia – bez specjalizacji

0,71

2 784,00

Pielęgniarka / położna z tytułem magistra ze specjalizacją

0,82

3 216,00

Pielęgniarka / położna ze specjalizacją

0,71

2 784,00

Pielęgniarka / położna bez specjalizacji

0,62

2 400,00

Technicy medyczni i pokrewni

0,62

2 400,00

Inne stanowiska wymagające średniego wykształcenia

0,54

2100,00

Stanowiska wymagające wykształcenia podstawowego

0,51

2000,00

 

Skutek finansowy dla podmiotów leczniczych w momencie osiągniecia docelowych poziomów minimalnych wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych szacowany jest na ok. 6,7 mld zł.

1) Zmiany: tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

 

 
 

Komentarze użytkowników

#1  2016.06.26 12:49:40 ~Jj

Strajk generalna nie przejdzie to to wole ten dodatek mam więcej niż to co zaproponowali

#2  2016.06.26 13:43:00 ~Ja

Aha czi technik medyczny po studium który nie podaje leków, nie wykonuje reanimacji itd ma dostać tyle co ja po mgr pracując w oddziale operacyjnym z intensywnym nadzorem? To ja muszę robić jeszcze specjalizację która kosztuje ciężkie pieniądze (a żeby do niej przystąpić trzeba mieć kursy za kwotę ponad tys zł -ciekawe za co? ) żeby mieć trochę więcej kasy od technika.ja mam mieć ok 8 lat? Nas traktują jak policealne studium a nie studia! Co na znaczyć że piel /poł bez specjalizacji na mieć mniej niż 'inne zawody medyczne bez specjalizacji' za młodo wy nas macie! Taka różnica między piel/poł bez spec i lekarzem bez spec? Najlepiej mieć podstawowe wykształcenie przynajmniej się za nic nie odpowiada - adwokaci w przypadku roszczeń pacjentów zdecydowanie przekraczają kwotę jaką jest podana różnica wynagrodzenia 400zł. Żenada jakąś

#3  2016.06.26 13:50:51 ~Ona

Jak sie izby na to zgodza to ja zmieniam zawod a minister niech sobie sam pracuje za te stawki ktore ustalil . Nie bedzie pielegniarek bo ma nas w dupie a lekarze nie zgodza sie na taka podstawe

#4  2016.06.26 14:45:09 ~ja

.ale jest jedna mała różnica lekarze nie zgodzą sie na takie stawki staną murem solidarnie i zdobędą to co będą chcieli. Pielęgniarki nic nie dostaną bo nigdy solidarnie murem nie staną NIESTETY !

#5  2016.06.26 15:44:31 ~monika

Nie wiem co musi się jeszcze stać, abyśmy wszyscy przejrzeli na oczy. W 2022 roku to wydaje mi się, że najniższa krajowa będzie wyższa niż to co proponuje jaśnie pan pielęgniarkom. Wydaje mi się, że powinniśmy dogadać się wreszcie ze środowiskiem lekarskim i razem walczyć o godne warunki pracy i płacy, nie porównując do siebie obydwu profesji, bo tak naprawdę lekarze potrzebują nas, a my ich. Koleżanki i koledzy, ogarnijmy się wreszcie i pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć inaczej dalej wszyscy będą nas stukać w rogi.

#6  2016.06.26 16:50:28 ~ppp

To są chyba żarty! nie możemy się na takie nędzne grosze godzić! podział też nie uwzględnia kursów kwalifikacyjnych ,specjalistycznych a także podziału na: pielęgniarki mgr, licencjonowane, po liceum med. Najwazniejsza w tym specjalizacja. A co z ta która robiła liceum medyczne a potem 5 letnie studia medyczne a potem liczne kursy? CZY JEST GORSZA OD TEJ ZE SPECJALIZACJA BEZ MGR? to skłócanie !

#7  2016.06.26 17:03:14 ~gość 2

Lekarze mają głęboko w d- e pielęgniarki, -stracicie 4 x 320 zł jak 230 zł, zastraszą was kamaszami , ośmieszą i upodlą i skamlenia 3 lata do wyborów-żadnych podwyżek nie będzie-w plecy na 100 %

#8  2016.06.26 17:37:21 ~st.piel.

Czy ta ustawa będzie dotyczyła wszystkie podmioty lecznicze cz tylko SPZOZy?

#9  2016.06.26 17:42:50 ~ppp

Ta ustawa to koszmar!

#10  2016.06.26 19:54:44 ~pielęgniar

A gdzie w tabeli jest pielęgniarka tylko z magistrem! Jako TECHNIK? :/

#11  2016.06.26 21:32:51 ~gość 3

Gdzie ujęte są pielęgniarki z l i c e n c j a t e m ? Do ukończenia którego dyplomowane pielęgniarki z kilkuletnim stażem pracy "przymuszane" były do jego ukończenia za ich w ł a s n e ciężko zapracowane pieniądze w prywatnych ,uczelniach'.

#12  2016.06.26 21:59:56 ~anka

OK pielęgniarki mało zarabiają ,sanitariusze , salowe ,i pozostały personel który zarabia 1340 zł netto on też jest potrzebny o nich to juz nikt nie pamięta a tez chcą zyc

#13  2016.06.26 22:01:12 ~gość 3

Czy gnębiąc i poniżając p i e l ę g n i a r k i pracujące w szpitalach w oddziałach Pan minister w ten sposób dowartościowuje swoje EGO? To pielęgniarki podejmują decyzje medyczne względem pacjenta gdy dyżurujący lekarz - Ś p i - podczas nocnego dyżuru lub wyjdzie poza Oddział ! Dlaczego to lekarzom r e z y d e n t o m obiecano podwyżkę ?

#14  2016.06.26 22:06:01 ~Inga

Moje dziecko skończyło niedawno studia, pracuje 6 miesięcy i ma podstawę 3500 zł. Wstyd, że pielęgniarka jest w projekcie tak nisko ceniona.

#15  2016.06.26 23:33:31 ~piel

Niedługo szpital szpitalowi będzie podkupywał pielęgniarki,dlatego w dupie mam te stawki,a tym bardziej specjalizacje i magisterki,uczyć się można w domu z książek,już nas zrobili w konia z tymi pomostówkami,teraz będą wyłudzać kasę na inne kształcenia i liczą,że będziemy żreć się między sobą;ludzie zbojkotujmy w końcu ten system i przestańmy działać po ich myśli,pomyślcie,przecież magister ze specjalizacją tak samo pracuje jak młodzież po studiach i stare po liceum medycznym,a dla lekarzy jesteśmy wykonawcą zleceń.

#16  2016.06.26 23:43:10 ~pielęgniar

Niestety drogie koleżanki skoro same dla siebie jesteśmy muchomorami to mamy na co zasłużyliśmy. I wiem na 100% że każda przyjmie to co łaskawie zaoferowano.

#17  2016.06.26 23:55:45 ~ola

Skoro według ministra zarabiamy obecnie po 5 tys to co zamierzają nam obniżyć pensje o połowę?

#18  2016.06.27 00:47:01 ~troll

Jeszcze nie wszystkie pracują na 3 etaty,więc pora wziąć się do roboty i nie narzekać.Normalni ludzie mają 1 etatu dosyć,a część z was pracuje na 3 i daje radę to co to za praca jest? Tysiąc złoty za jeden etat powinnyście dostawać i ani grosza więcej!

#19  2016.06.27 03:40:00 ~gość

Do troll myślę że nigdy nie zachorujesz bo ci współczuj

#20  2016.06.27 06:49:57 ~B

Wychodzi na to, że w 2022 będę mieć niższą podstawę niż mam teraz. Nie rozumie jak można być takim debilem. Facet w ogóle nie ma o niczym pojęcia. Jak można być tak oderwanym od pługa. Nie liczcie na porozumienie z lekarzami i wspólną walkę bo ani minister ani dyrektorzy im krzywdy nie zrobią. Jak zwykle to my będziemy poszkodowane.

#21  2016.06.27 06:56:54 ~B

Do ~troll. Mam nadzieję, że na starość nie będzie Ci miał kto dupy wytrzeć. Osrasz się raz i drugi to może docenisz pracę pielęgniarek. Nie jesteśmy SIOSTRAMI MIŁOSIERDZIA żeby pracować za darmo. Życzę Ci usranej starości.

#22  2016.06.27 07:26:11 ~Piel

Do ~troll: Jesteś w dużym błędzie jeśli myślisz, że coś znaczysz dla lekarza. Dla niego jesteś tylko procedurą od której dostanie kasę i nieważne czy będziesz rokował czy nie. Tylko pielęgniarce zależy na tobie.

#23  2016.06.27 07:35:51 ~ktoś

Miało być 1,5 - 2,0 średniej krajowej a tu nawet średniej krajowej nie ma. A jak w 2022 płaca minimalna będzie wynosiła 2500 to pielęgniarki będą zarabiać mniej niż płaca minimalna. Tak mnie zastanawia ostatnio lekarze burzyli się, że mało zarabiają (bagatela 8-12 tyś) i też chcą podwyżek. Nie słyszałam słów oburzenia od nikogo! A co wtedy z gospodarką kraju? Nie ucierpi? Jak pielęgniarki chcą to wszyscy cierpią od rządu po k.mać osoby z wykształceniem podstawowym. Wstydzić się Radziwiłł.

#24  2016.06.27 09:14:26 ~ewa

Wystarczy poczytać komentarze na tym forum oraz na fejsbuku aby stwierdzić kim są pielęgniarki :) zaściankowe, pyskate i głupie. zreszta naczelny gazety tak samo oraz panie w izbach. przepraszam za szczerość. niech żyje wasza polskosć.

#25  2016.06.27 09:14:45 ~do B i Pie

Od troll-Jestem pielęgniarką ciężko pracującą na jednym etacie.Ironia i złośliwość trolla dotyczyła koleżanek pracujących dodatkowo,bo to głównie z ich powodu nie dostaniemy żadnej podwyżki

#26  2016.06.27 10:05:34 ~a

Kpina z pielęgniarek, 2400 na pewno przyciągnie do zawodu! Tłumy biegną! Ciekawe dlaczego u osób które w większości kończyły liceum 5 lat + licencjat 2 lub 3 lata+ kursy współczynnik jest taki sam jak u techników- ? Niestety u niektórych pań to będzie tylko tyle, bo nie wszyscy pracodawcy liczą wysługę lat, premie i inne dodatki Naprawdę , sprawiedliwie !

#27  2016.06.27 12:26:34 ~piel

Wolicie nadawać jedna na drugą niż się zjednoczyć, walczyć o swoje.

#28  2016.06.27 13:08:29 ~plg

Nie wierzę w walkę pielęgniarek o swoje.Pokazały,wielokrotnie ,że nie stać je na to.W ważnych momentach nie było reakcji,sprzeciwu.Więc rząd robi swoje,bo wie że się dostosują.Wyrobili sobie techniki,którymi manipulują tym ludem,który nie potrafi walczyć.Jedna walczy,a reszta czeka,co ona im wywalczy.

#29  2016.06.27 15:34:30 ~poł

Zgadzam się z poprzedniczką. Zamiast zjednoczyć się, to wytykamy sobie np ; jakie kto ma wykształcenie i ile za to dostanie! Zacznijmy od własnego podwórka- nie ma jedności. Największym wrogiem pielęgniarki jest druga pielęgniarka chociażby z innego oddziału-tak jest w placówce w której pracuję, nawet na tym portalu widać wrogość.walka o wykształcenie i podstawę.

#30  2016.06.27 16:04:32 ~ulka

do tych pań pielegniarek które strasza że nie bedzie komu nam dupy obetrzec jak my pacjeci na starosc sie osramy , od dawna takie rzeczy robią to w duzej mierze rodziny chorych ,a starosc niedołeznosc i choroba moze dotknąć równiez pielegniarke i lekarza w tych sprawach jestesmy równi

#31  2016.06.27 16:21:57 ~bm

Do gość: to dlaczego go nie obudzisz tylko za niego pracujesz?

#32  2016.06.27 19:25:40 ~ja

Czy ktos wie co dalej z dodatkiem 4x400

#33  2016.06.28 02:04:29 ~XYZ DO JA

Jak wejdzie nowa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dodatki od Zębali odpadaja wygrały te które dostały podwyzke do podstawy. teraz od września bedzie jeszcze kolejne 400 zł. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu najprawdopodobniej wejdzie od noewego roku a zgodnie z jej zapisami pierwsze 20% róznicy miedzy tym co masz a co masz mieć docelowo w 2022 pracodawcy mają najpóxniej dac do 01.07.2018 tak więc w najgorszym razie możemy byc bez podwyżki 18 miesięcy.

#34  2016.06.30 15:40:12 ~ppp

Tego p. Ministra wszystkie pielęgniarki do końca dni swoich będą pamiętać! nie pozwólmy by kpiono z nas!

#35  2016.07.01 12:15:59 ~SOR

Ta ustawa to nieporozumienie. W 2021 r. płaca minimalna będzie wyższa niż oferowana docelowa podwyżka 2400 brutto.

#36  2016.07.02 14:02:35 ~dr

Jak widzę, za niską płatną pracę wszystkich pracowników w ochronie ( nie służbie ) zdrowia, będziemy pracować na sukces wyborczy partii rządzącej

#37  2016.07.04 13:52:11 ~ewela

Życie ludzkie jest bezcenne. Ale życie Polaka wycenione na 2400 brutto. Od dzisiaj faktycznie bede tylko pic kawe w pracy i nic więcej.

#38  2016.07.10 08:29:49 ~pielęgniar

Po co tyle nerwów.dzisiaj podstawa to ok. 2000 zł więc będzie podwyżka 400 zł.i super :-) trzeba się cieszyć.wrócą licea medyczne i zaraz się okaże, że niepotrzebnie robiłam licencjat,wydałam ciężko zarobione pieniądze.cofamy się kochani,cofamy do tyłu

#39  2016.07.13 20:54:06 ~Darek

Czyli w 2021 zwykla placa minimalna bedzie rowna placy minimalnej dla wykwalifikowanego personelu medycznego hehe ajaajaaj szaleństwo Pis

#40  2016.07.13 20:55:50 ~Darek

A przepraszam zdaje mi sie ze bedzie jeszcze nizsza

#41  2016.08.22 20:36:25 ~Ela

Moi drodzy nie dajmy się podzielić na tych dobrych I tych złych. Wszyscy wiemy doskonale ze pracownicy ochrony zdrowia nigdy nie byliśmy traktowani poważnie. Może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Wszyscy musimy walczyć razem. Oni nawet chorych nie traktują poważnie.

#42  2016.08.22 20:45:03 ~Daria

Masz rację nic nie robią dla chorych szczególnie onkologicznych. A co tam będą zawracać sobie głowę lekarzami I pielegniarkami. Oni wyjadą leczyć się zagranicą

#43  2016.12.30 15:37:52 ~diagnosta

25 lat pracy i 2200 brutto, to jakaś paranoja! Od 01.01.2017 najniższa krajowa to 2000 brutto! Po co było mi się uczyć? /Dla takiego ochłapu?

#44  2017.01.17 20:27:23 ~Marta

No i bardzo dobrze niech to wejdzie, w końcu ci co się kształcą zostaną docenieni!

#45  2017.03.16 17:59:17 ~salowa

Panowie posłowie już od 2002 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o ubruttowieniu wynagrodzenia ( o wysokości minimalnego wynagrodzenia) nie zastanowili się co to znaczy dodatek za pracę w nocy albo dodatek za wysługę lat(Art.6 ustawy). Tym sposobem mało zarabiam, małe dostaję nagrody jubileuszowe i niskie mam składki na fundusz emerytalny. I zawsze mam zgodnie z przepisami prawa.

#46  2017.05.18 10:59:38 ~bbb

Wszystkie pracujemy jednakowo wiec i kasa powinna byc taka sama.Sa kolezanki ktore podnosily badz podnosza swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinach pokrewnych i co z nimi to trzeba wziac pod uwage. Nie wypada sie klocic lecz zjednoczyc w dobrze pojetym wspolnym interesie . Panie w izbach sa plytkie znam takie co maja mgr zrobionego na KULu i tym sie szczyca tak jak widac nie mana nie co liczyc bo ichpunkt widzenia odbiega od rzeczywistosci. Nasze kolezanki np po LM maja wiedze roqnoe duza musza byc na biezaco woec ich nie linczujmy nikt nikomu nie zabrania podnoszenia swoich kwalifikacji lecz niektorych po prostu nie jest na to stac poza tym sa jeszcze inne sprawy

#47  2017.06.22 10:20:36 ~jakub

Troll! Ty to baran jesteś ! Sam za 1000 zł pracuj i ryj na kubeł trzymaj.

#48  2017.06.27 21:14:01 ~olo

Przychodzi do pracy pielęgniarka z wyższym wykształceniem ze specjalizacją i co się dzieje? osoba ta nie wie na czym polega praca pielęgniarki . Często nie umie się odnależć się w oddziale. W końcu mają wiedze ale tylko teoretyczną.Najlepsze na koniec. I kto te panie uczy zawodu ? Pielęgniarka po pięcioletnim liceum medycznym.Doceniam to że panie podnosza swoje kwalifikacje wydają pieniądze swoje lub rodziców bo licza na to ze kiedys im sie zwróca z nadwyzką.Tylko dlaczego pielęgniarki które przepracowały lata w zawodzie wykształciły młodsze kolezanki tak wykształciły będą poniżane w nowej siatce płac.

#49  2017.07.05 18:13:50 ~magda piel

Żeby rozpocząć specjalizację, trzeba przepracować w zawodzie 2 lata, kolejne 2 lata żeby ją skończyć, więc pisanie, ze przychodzą pielęgniarki z mgr i specjalizacją, nic nie umieją, a uczą je te po liceum jest lekko nieprzemyślane. Wtedy taka "niedouczona" pielęgniarka ma już minimum 4 letnie doświadczenie w zawodzie. Poza tym w tym zawodzie uczymy się całe życie.

#50  2017.08.18 08:16:28 ~gość

Drogie panie, wiem i widzę jak wygląda wasza praca, proszę nie róbcie scen, uczycie się za pieniądze izb albo unijne, zarabiacie wcale niemało i na kilku etatach, gdzie wszędzie dostajecie dodatek Żębali, i kto pracuje to pracuje ale są wśród was zwykłe lumpy, a czasami i niedouki, niestety.

Dodaj komentarz