Poseł do ministra zdrowia: "Czy Pańska idea proponująca zmiany w organizacji funkcjonowania POZ (...) jest zabiegiem finansowym na rzecz lekarzy, czy doprowadzi to do sytuacji, w której lekarz jako jedyna osoba zostanie monopolistycznym płatnikiem pielęgniarek i położnych?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie organizacji i funkcjonowania

podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek
 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pracami powołanego przez Pana zespołu, działającego w sprawie opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej proszę wytłumaczyć:

Dlaczego w skład zespołu wchodzi kilkanaście osób, z czego tylko cztery osoby to przedstawiciele środowiska pielęgniarek?

Dlaczego w tym zespole nie ma ani jednej przedstawicielki reprezentującej grupę pielęgniarek szkolnych?

Czy cel zapisany w treści dokumentu „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycja strategii rozwiązań systemowych wersja wstępna 1.0” brzmiący:

"1. Stopniowy rozwój systemu budżetu powierzonego („fund-holding”) i opieki koordynowanej, jest próbą ukrycia działań mających na celu stopniową likwidację pielęgniarskich podmiotów leczniczych, przejęcie przez lekarza rodzinnego środków finansowych kierowanych do tych podmiotów oraz personelu pielęgniarskiego?"

Apeluję również o powołanie nowego składu zespołu z takim parytetem składu, aby podejmowanie wiążących decyzji było przejrzyste i wypracowane na bazie kompromisu, a nie uzurpatorstwa jednej z grup świadczących usługi medyczne.

Czy Pańska idea proponująca zmiany w organizacji funkcjonowania POZ, proponująca rolę lekarza jako koordynatora opieki oraz narzucanie wspólnej listy kontraktowania lekarskiej i pielęgniarskiej jest zabiegiem finansowym na rzecz lekarzy i w rzeczywistości doprowadzi do ograniczenia ich czasu, który obecnie poświęcają pacjentowi?
Czy doprowadzi to do sytuacji, w której lekarz jako jedyna osoba zawierająca umowę z NFZ zostanie monopolistycznym płatnikiem pielęgniarek i położnych, co zredukuje funkcjonowanie podmiotów pielęgniarskich?

Apeluję o zachowanie samodzielności zawodowej i swobody działalności gospodarczej pielęgniarek i położnych; zachowanie samodzielnych list pacjentów dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ; odrębne kontraktowanie świadczeń dla poszczególnych zakresów POZ tj. pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Jakie przyjmie Pan stanowisko wobec zapewnienia pielęgniarek z OIPiP z siedzibą w Pile iż najbardziej korzystnym dla pacjentów modelem organizacji pracy w POZ jest rozdzielenie świadczeń pielęgniarki rodzinnej/środowiskowej od pielęgniarki pracującej w gabinecie zabiegowym?

Poseł Błażej Parda

15-06-2016