Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - komunikat z dnia 29 września 2016 roku ze strony ministerstwa zdrowia w sprawie zmian w projekcie ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

      

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego minister zdrowia przedstawił partnerom społecznym zmiany wprowadzone w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zmiany uwzględniają trzy bardzo istotne postulaty partnerów społecznych. Dotyczą one:

  • szybszego otrzymania pierwszych podwyżek przez pracowników, którzy zarabiają najmniej;
  • uwzględnienia w projekcie przepisów sytuacji pracowników niemedycznych;
  • uwzględnienie w procesie podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wzrostów wynagrodzeń realizowanych na mocy rozporządzenia o OWU.

Wynagrodzenia

Ustawa  wprowadza gwarantowany (chroniony przez prawo) poziom najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych.

Regulacje te dotyczą:

  • wszystkich pracowników medycznych, którzy są  zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym;
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowej Inspekcji  Sanitarnej, które biorą bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Inspekcji.

Projekt, który przedstawił dzisiaj minister Konstanty Radziwiłł, przyspiesza termin otrzymania pierwszych podwyżek do 1 lipca 2017 r. Ta zmiana uwzględnia stanowisko strony społecznej – nie zgadzała się ona na wcześniejszą propozycję tego terminu.

Minimalny, pierwszy wzrost wynagrodzeń został określony na 10% kwoty, która stanowi różnicę między najniższym wynagrodzeniem określonym w ustawie, a zasadniczym wynagrodzeniem danego pracownika. Dzięki temu, że obowiązek stopniowego podwyższania wynagrodzeń, które są niższe od najniższego wynagrodzenia określanego w ustawie, zostanie uregulowany – pracownicy, którzy zarabiają najgorzej, dostaną podwyżki już w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy.

Pracownicy niemedyczni

W projekcie znalazły się także przepisy, które wprowadzają obowiązek zawierania porozumień lub wydawania zarządzeń dotyczących sposobu regulowania wynagrodzeń w okresie przejściowym (tj. do 31 grudnia 2021 r.). Będą one regulowały m.in. zasady podwyższania wynagrodzeń pracowników niemedycznych, tak aby ich wysokość odpowiadała rodzajowi wykonywanych obowiązków i wymaganym kwalifikacjom, a także uwzględniała ilość i jakość świadczonej pracy.

Zmiany te są odpowiedzią na postulat dotyczący uwzględnienia w projektowanej ustawie pracowników niemedycznych. Dzięki temu w podmiotach leczniczych w miarę podwyższania wynagrodzeń pracowników medycznych (których wynagrodzenia okażą się niższe od określonych w ustawie) będą również rosły wynagrodzenia pracowników niemedycznych. Pracodawca, który będzie podwyższał wynagrodzenia pracownikom medycznym, będzie miał obowiązek zawrzeć w porozumieniu lub zarządzeniu regulującym te kwestie zapisy odnoszące się do grupy pracowników niemedycznych.

Zaproponowane rozwiązanie nie zmieni zakresu podmiotowego ustawy ani nie ustanowi stawek najniższego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników, którzy nie wykonują zawodów medycznych – takie rozwiązanie mogłoby skutkować zarzutami o  niekonstytucyjności całej regulacji.

Pielęgniarki i położne

Zmieniając projekt ustawy, minister zdrowia uwzględnił również oczekiwania środowiska pielęgniarek i położnych. Postulowały one, aby podwyżki z 23 września 2015 r. znalazły odzwierciedlenie w akcie prawnym rangi ustawy.

W projekcie zapisano więc obowiązek ujęcia w ww. porozumieniu lub zarządzeniu kwestii podwyższania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

źróło: strona internetowa ministerstwa zdrowia 

 

Czytaj także w ogólnopolskiego miesięczniku Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych