Prorządowy NZSZ Solidarność poparł działania Radziwiłła w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek w szkołach średnich.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 19 października 2016 r. 

 

(...) "Opinia KSOiW do projektów ustaw zawiera jeszcze bardzo dużo szczegółowych uwag i propozycji zapisów natury prawnej idących w kierunku ochrony miejsc pracy nauczycieli.

Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia w 13 zawodach medycznych i medycznego szkolnictwa branżowego I i II stopnia.

W stanowisku Rada popiera wniosek Ministra Zdrowia, skierowany do MEN dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-letnich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 3- letnich szkołach II stopnia. Rada uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, który rozwiąże bardzo ważny problem braków fachowego personelu w obszarze ochrony zdrowia.

Źródło: strona internetowa NSZZ Solidarność 

Wybrał Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".