Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - "Trudno jest uznać zawód pielęgniarki i ratownika medycznego jako zawody zastępowalne."

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

1. Przedstawiony projekt nie jest zgodny z treścią delegacji ustawowej zawartej w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w świetle której Minister Zdrowia zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu czynności ratownika medycznego, kierując się
zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. Szczegółowa analiza programów kształcenia wskazuje na rozbieżność pomiędzy programem kształcenia a uprawnieniami wskazanymi w przedłożonym projekcie Rozporządzenia.
2. Uznajemy, że zgodnie z koncepcją zawodu ratownika medycznego zawarte w rozporządzeniu uprawnienia powinny odnosić się wyłącznie do medycznych czynności ratunkowych.
3. Wprowadzenie w życie Rozporządzenia w obecnej treści będzie skutkować dalszym pogarszaniem kondycji opieki pielęgniarskiej poprzez jej deprecjację kompetencyjną.
4. Koncepcja rozporządzenia wzbudza nasz niepokój, ponieważ proponowane zapisy nie zostały poprzedzone szeroką dyskusją środowiskową, szczególnie w kwestiach wpływu proponowanej regulacji na organizację pracy oddziałów szpitalnych.
5. Załącznik nr 4 w całej swojej treści budzi nasze największe zastrzeżenia. W podmiotach leczniczych świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach planu działań diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych. Każdy z pracowników medycznych posiada uprawnienia do udzielania świadczeń ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia. W świetle powyższego niezrozumiałym jest przedstawiony wykaz świadczeń samodzielnych planowanych do realizacji przez ratowników medycznych. Kiedy i w jakich sytuacjach ratownik
medyczny w oddziale szpitalnym będzie samodzielnie podejmował decyzje o wykonaniu EKG, podawaniu leków różnymi drogami, czy też „opatrywaniu ran”? Czy wykona to po uzgodnieniu z lekarzem, czy też po uzgodnieniu z pielęgniarką lub może będzie oczekiwał na dyżurze, kiedy wystąpi zagrożenie stanu zdrowia i wtedy samodzielnie wkroczy do działania niezależnie od decyzji lekarza lub pozostałych członków zespołu? Czy opatrywanie ran oznacza leczenie ran, czy jest to tylko założenie lub zmiana opatrunku ochronnego? Czy ratownik posiada przygotowanie do leczenia ran powikłanych? Propozycja zmian zapisów w załącznikach 3-5: Należy wprowadzić zapis w tytule powyższych załączników, że czynności udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego mogą być udzielane wyłącznie w sytuacjach związanych z koniecznością podjęcia czynności ratunkowych w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia osoby wymagającej pomocy.
Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: