Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych: Obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych - MZ: uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

      

 
Od sierpnia 2016 roku ma miejsce ogromne oburzenie pielęgniarek i położnych z powodu wymyślonych przez ministra zdrowia obowiązkowych szkoleń w zakresie „zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne”. Protestował też związek i samorząd pip... Teraz Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że „Przed przekazaniem komunikatu (...) został on w trybie roboczym  omówiony z NRPiP, skąd uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań...”.
 
Warszawa, 17 października 2016 r.
 
PPK.0762.16.2016.JS Pani Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Warszawa
 
Szanowna Pani Przewodnicząca!
 
W związku z pismem znak ZK-626/VII/2016 z września 2016 r. przekazującym protest w sprawie opublikowania przez Ministerstwo Zdrowia Komunikatu z dnia 29.07.2016 r. dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami, Departament Pielęgniarek i Położnych przekazuje następujące wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Opisywany komunikat został przekazany do wojewodów i konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa wraz z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie 

pielęgniarstwa dotyczącymi przeprowadzenia w podmiotach leczniczych szkoleń wewnętrznych. Przed przekazaniem komunikatu do wyżej wymienionych podmiotów został on w trybie roboczym  omówiony z NRPiP, skąd uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań oraz przekazaliśmy komunikat na prośbę NRPiP w celu zamieszczenia na stronach internetowych samorządu zawodowego. Podjęcie działań w omawianej sprawie wiąże się bezpośrednio z przepisami art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz.1251 z późn. zm.), które wskazują, iż pielęgniarka i położna wykonują zawody z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.  
 
Niemniej jednak w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych na skutek różnych czynników związanych z planowaniem, realizacją, weryfikacją i oceną zadań zawodowych, ale także innych przyczyn, może dochodzić do zdarzeń niepożądanych, których skutki mogą dotyczyć zarówno pacjentów, jak też pielęgniarek i położnych.  
 
W związku z tym, że w przepisach przywołanej ustawy określono, że wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w komunikacie Ministerstwa Zdrowia przypomniano o bezwzględnym przestrzeganiu przez pielęgniarki i położne przepisów prawa w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
W ocenie Ministerstwa Zdrowia w każdym przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo zdarzeń niepożądanych, których elementem jest wykonanie zleceń w ramach udzielenia świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, wówczas zdarzenie to (bez względu na częstotliwość jego występowania) powinno zostać poddane wnikliwej analizie i ocenie pod wieloma względami, a w szczególności działań realizowanych przez pielęgniarkę lub położną z uwzględnieniem oceny należytej staranności w profesjonalnym wykonaniu zadań, w ramach zespołu terapeutycznego. 
 
Komunikat jest uzupełniającą informacją do wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa i został skierowany do wojewodów, a za ich pośrednictwem do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa. Natomiast konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa zobowiązani zostali do przekazania informacji do podmiotów leczniczych, które z kolei w ramach szkoleń wewnętrznych (roczne plany szkoleń) przypomną odpowiednie przepisy i zasady przyjmowania i realizacji zleceń lekarskich.
 
Pielęgniarka, położna jest wykonawcą zlecenia, w związku z tym pozostaje w bezpośredniej relacji z pacjentem i jest zobowiązana do profesjonalnej realizacji zlecenia oraz dbałości o bezpieczeństwo pacjenta w związku z wykonywanym zleceniem.
 
Ministerstwo Zdrowia nie potwierdza, iż szkolenia są organizowane przez wojewodów, tak jak wskazano w Państwa piśmie, nie są także organizowane przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa, natomiast organizatorami są podmioty lecznicze, które w ramach szkoleń wewnętrznych (do modyfikacji planu szkoleń wewnętrznych na dany rok) uwzględnią zagadnienia związane z tematyką przedmiotowego szkolenia. Każdy podmiot leczniczy zdecyduje o organizacji szkoleń i dodatkowo będzie mógł skorzystać pomocniczo z wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa lub ze wsparcia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa. Szkolenia wewnętrzne planowane i realizowane w podmiotach leczniczych są ważnym elementem jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozwalają na uwzględnienie specyfik realizowanych zadań, możliwości personalnych i materiałowych danej jednostki. W celu uzupełnienia należy wskazać, że zarówno minister zdrowia, jak i wojewodowie, powołują konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa między innymi w celu realizacji przez profesjonalnie przygotowane osoby zadań opiniodawczych i doradczych. Sytuacje, w wyniku których może dochodzić do zagrożeń zdrowotnych pacjentów, powinny powodować podejmowanie działań z wykorzystaniem zleceń i doradztwa konsultantów i wdrożenia różnych form szkoleń przypominających, uaktualniających wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne. W tym przypadku Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z wojewodami skorzystało z takiej możliwości. Zgodnie z przepisami wymienionej powyżej ustawy pielęgniarka i położna mają między innymi obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, a opisywane szkolenie, które będzie realizowane w podmiotach leczniczych z wykorzystaniem wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, przyczyni się do wypełnienia tego obowiązku. Czytaj dalej...
 
 

Komentarz na Portalu pielegniarki.info.pl
 
Minister nie ma racji i ma rację - my to wszystko wiemy, ale nieustannie „nadstawiamy głowy”. Nam jest potrzebne szkolenie z asertywności! My nie chcemy wojny z innymi grupami zawodowymi, jeśli oni tak to będą odbierać - trudno. Proszę wszystkich - pielęgniarki, pielęgniarzy - zacznijmy mówić: nie! Zdobądźmy się na odwagę przestrzegania zasad, a nie - w imię dobra pacjenta i dobrej współpracy z innymi - wciąż narażajmy siebie. Tylko my sami  możemy to zmienić. Zacznijmy wszyscy razem - od jutra: mamy wpis - wykonujemy, nie – czekamy; wszystkie opóźnienia, braki reakcji itp. wpisujmy w raporty, zgłaszajmy oddziałowym, naczelnym, kierownikom oddziałów, dyrektorom - aż do skutku. Wpisujmy wszystkie braki kadrowe - jest nas za mało na dyżurze, piszemy: „nie jesteśmy w stanie pracować za trzy osoby i ponosić za to odpowiedzialności”! Kolejna sprawa - szkoły, kursy, szkolenia - opamiętajcie się, nie zgadzajcie się na fikcję, za tym idą ogromne pieniądze. Tak się nie da: wykłady – w połowie fikcja, praktyki - jeszcze gorsza fikcja, szkolący potrafią nie przyjść na wykłady lub spóźnić się 2 godziny - totalny brak szacunku. Ale to my godzimy się na zapłatę za tę fikcję, jednostki organizujące i nadzorujące również. Powiedzmy wreszcie: nie! Płacę – wymagam, wymaga dyrekcja - niech nas oddelegują. A my robimy to we własnym czasie wolnym, często za własne pieniądze - w imię czego? Sami pozwalamy na takie traktowanie. Proszę - obudźmy się - jest nas dużo - w naszej jedności siła. Od jutra przestrzegajmy zasad! Trzymam kciuki za nas wszystkich.