Minister Radziwiłł proponuje "podwyżki" w ochronie zdrowia. Jeden ze szpitali wojewódzkich policzył ile zyska na tej "podwyżce" na dzień 31 grudnia 2021 roku (za pięć lat) pielęgniarka specjalistka, w stosunku do tego co obecnie zarabia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

       

      

 

 

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poniżej publikuję opinię to przedmiotowego projektu ustawy autorstwa szefostwa jednego ze szpitali wojewódzkich, w kontekście zapowiadanego w projekcie ustawy wzrostu płac pielęgniarek i położnych:

W projekcie ustawy zapisano:

"Art. 7 ust. 2
„Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia, sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podst art. 137 ust.2 ustawy z 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.)”

Czyli wzrost wynagrodzenia  będzie uwzględniał dodatek dla pielęgniarek (Zembali). 
 

Dodatek dla pielęgniarek do 31.08.2017r = 800,00 zł
od 1.09.2017 do 31.08.2018  = 1 200,00 zł
od 1.09.2018 do 31.08.2019  = 1 600,00 zł 


Trudność będzie sprawiała realizacja takiego zapisu ponieważ dodatek dla pielęgniarek stanowi sumę wszystkich składników wynagrodzenia, a więc wynagrodzenia zasadniczego, wysługę, oraz składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę.
 

I tak np. pielęgniarka specjalistka obecnie ma wynagrodzenie zasadnicze 2 596 zł.

Według projektu ustawy minimalne wynagrodzenie specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ma wynieść na dzień 31.12.2021 -  2 847 zł.

Różnica = 251 złotych w pensji zasadniczej (za 5 lat).

Natomiast faktyczny wzrost wynagrodzenia: pensja zasadnicza + wysługa to około 370,00 + ZUS = około 444,00.

Jeżeli podwyżka wynagrodzeń zapisana w ustawie ma uwzględniać obecnie wypłacany dodatek do wynagrodzeń (Zembali) to już dzisiaj pielęgniarka specjalistka w naszym szpitalu osiąga to minimum, a nawet więcej".

Wybrał Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia.