Minister zdrowia podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Zobacz jakie to będzie miało konsekwencje finansowe. Różnica pomiędzy grupami od 351 zł do 1 599 zł. Tylko na wynagrodzeniu zasadniczym!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

       

      

 

Kierownictwo ministerstwa zdrowia w dniu 9 stycznia 2017 roku zatwierdziło kolejną wersję projektu ustawy o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:

"Zgodnie z projektowaną ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r. kwota bazowa została ustalona na poziomie 3900 złotych brutto (kwota ta odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r.). Oznacza to, że dokonując regulacji wynagrodzeń w roku 2020 po raz pierwszy pracodawcy będą zobowiązani stosować ustalaną corocznie kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowane było potrzebą precyzyjnego ustalenia wskaźnika wykorzystanego następnie przy szacowaniu skutków finansowych realizacji projektowanej ustawy. Za ustaleniem, że w okresie przejściowym kwota bazowa nie będzie ulegać zmianie przemawiało również to, że sfinansowanie skutków ustawy polegających na podwyższeniu najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w założeniu ma się odbywać w oparciu o środki finansowe, które są dostępne w systemie, bez kreowania w niniejszej ustawie odrębnego źródła finansowania przeznaczonego wyłącznie na podwyżki dla pracowników służby zdrowia, tak jak to miało miejsce w przypadku obowiązujących w latach poprzednich ustaw incydentalnych dotyczących sektora ochrony zdrowia."

Poniżej publikuję wyciąg z uzasadnienia do przedmiotowego projektu, w którym dokonano podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, którym przypisano "współczynnik pracy" oraz wysokością najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 

Cdn...

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Jaka skala "zapowiadanego wzrostu płac"? Zobacz jakie średnie wynagrodzenie zasadnicze (stan na marzec 2016 roku) mają trzy grupy pielęgniarek. Sprawdź w jakiej wysokości wynagrodzenie zasadnicze dla tych grup, za trzy lata, przewiduje projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wnioski?