(3) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Profesor pisze: "Nowy zawód mógłby zostać wprowadzony jako nowa specjalizacja w pielęgniarstwie – asystenta lekarza chirurga". I stawia pytania...

Asystent lekarza a zawód pielęgniarki.

      

 

Interpelacja w sprawie: utworzenia w Polsce nowej profesji asystenta lekarza w ramach organizacji zawodów medycznych

(data wpływu do sejmu w dniu 8 lutego 2017 roku)


Pierwszą część interpelacji w przedmiotowej sprawie przedstawiliśmy tutaj. 

Drugą część interpelacji opublikowaliśmy tutaj...

Poniżej kolejny fragment...

Wprowadzenie tego nowego zawodu poprawiłoby organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce w sytuacji coraz starszego społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne (w tym wysokospecjalistyczne) a także przy stale rosnących kosztach pracy i ograniczeniach czasowych. W konsekwencji wprowadzenie nowego zawodu (po wprowadzeniu stosownych ograniczeń i zabezpieczeń wynikających z postawionych wymagań wobec kandydatów aspirujących do tego zawodu) byłoby szczególnie korzystne dla pacjentów biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Nowy zawód mógłby zostać wprowadzony jako nowa specjalizacja w pielęgniarstwie – asystenta lekarza chirurga względnie poprzez dalsze rozszerzenie kompetencji ratownika medycznego po przeprowadzenia stosownego szkolenia.

Proponowane podstawowe obowiązki asystenta medycznego m.in.:
• przygotowywanie analiz stanu zdrowia pacjentów w oparciu o wyniki badań oraz wywiad lekarski,
• przygotowywanie rekomendacji dla pacjentów w oparciu o zalecenia lekarskie,
• udzielanie odpowiedzi na pytania pacjentów,
• pomoc przy prowadzeniu dokumentacji medycznej,
• udział w charakterze 1-szej lub 2-giej asysty przy zabiegach chirurgicznych,
• pomoc w zakresie umawiania terminów wizyt.

Dlatego też proszę uprzejmie Szanownego Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy przy aktualnie wprowadzanych bardzo dużych, systemowych zmianach w organizacji systemu opieki zdrowotnej przewiduje się również wprowadzenie nowego zawodu medycznego: asystenta lekarza? Jeżeli nie to proszę o szczegółowe uzasadnienie odpowiedzi, w tym co powoduje, że nie podejmiemy rozwiązania dobrze sprawdzającego się w wielu państwach (z wielu różnych kręgów kulturowych). 
  • Czy obecny model organizacji zawodów medycznych w Polsce, w obecnej sytuacji społecznej jest wystarczający? Czy potrzebne są nowe rozwiązania w tym zakresie?
  • Czy podjęto jakieś konkretne działania w celu wprowadzenia nowego zawodu medycznego: asystenta lekarza np. czy zostały przeprowadzone jakieś szczegółowe analizy w tym zakresie? Jakie wzorce tego zawodu są najbardziej akceptowalne? Czy zostały przeprowadzone prekonsultacje społeczne i czy przewiduje się dalsze prekonsultacje społeczne a następnie dalsze działania? 
  • Czy przewiduje się wprowadzenie nowej specjalizacji w pielęgniarstwie lub warunkowe (w zależności od uzupełnienia kwalifikacji) dalsze rozszerzenie kompetencji ratownika medycznego (w stosunku do tych które mogą być udzielane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587))?
  • Jaka jest strategia Ministerstwa Zdrowia? Czy zamierza się (jeśli tak to kiedy?) przedstawić do zaopiniowania propozycje regulacji dotyczących nowego zawodu asystenta lekarza organizacjom reprezentatywnym w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. poz. 1240)  w celu złożenia wniosku do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Podobnie czy przewiduje się w możliwie bliskiej przyszłości (jeśli tak to kiedy?) przedstawienie  do Ministra Edukacji Narodowej stosownego wniosku dotyczącego powołania nowego zawodu medycznego?

Prof. Marian Zembala

Wybrał Mariusz Mielcarek