Rabat 10% na książkę "Opieka przedkoncepcyjna" w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

Literatura zawodowa dla pielęgniarek i położnych.

 

      

Współautorkami publikacji "Opieka przedkoncepcyjna" są położne - wykładowcy Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz położna środowiskowo - rodzinna a także pielęgniarka. Redaktor naukowy publikacji we wstępie wyjaśnia, że opiekę przedkoncepcyjną należy rozumieć jako promocję zdrowia, której celem jest utrzymanie optymalnych warunków zdrowia w okresie przed zapłodnieniem, w trakcie i bezpośrednio po zapłodnieniu. Opieka ta redukuje występowanie wad wrodzonych, porodów patologicznych, które są najczęstszą przyczyną umieralności okołoporodowej noworodków. We wstępie wyrażono również opinię, że na wiedzę z zakresu opieki przedkoncepcyjnej jest duże zapotrzebowanie i ten fakt stanowi wyzwanie dla gupy zawodowej położnych.

W pierwszym rozdziale publikacji "Opieka przedkoncepcyjna" zaprezentowano zagadnienia dotyczące zdrowia prokreacyjnego kobiety w kontekście wytycznych WHO, przepisów prawnych, bioetyki oraz uwarunkowań kulturowych, a także przedstawiono organizację opieki przedkoncepcyjnej w Polsce. W drugim rozdziale omówiono płodność w różnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych oraz zaprezentowano informacje z zakresu ubocznego wpływu leków, używek na płodność.

W publikacji bardzo szeroko poruszono zagadnienia dotyczące oceny indywidualnej mozliwości zapłodnienia oraz przebiegu ciąży pod kątem miedzy innymi takich czynników jak:

 • masa ciała,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • zachowań żywieniowych,
 • przyjmowania używek,
 • środowiska zamieszkania i pracy zawodowej,
 • poziomu dostępnej opieki zdrowotnej.

Kolejny rozdział to metody regulacji urodzeń: naturalne oraz hormonalne. Czwarty rozdział poświęcono omówieniu oceny indywidualnego ryzyka zapłodnienia i przebiegu ciąż w kontekście: masy ciała, wykształcenia i poziomu kultury, stanu cywilnego oraz stylu życia. Ponadto poruszono zagadnienia związane z niepłodnością. Kolejny rozdział planowanie rodziny z uwzględnieniem czynników ryzyka: choroby współistniejące, zakaźne. Przedostatni rozdział to zagadnienia dotyczące profilaktyki wad rozwojowych oraz chorób dziedzicznych także w kontekście diagnostycznym. Ostatni VII rozdział poświęcono wychowaniu i przygotowaniu do rodzicielstwa.

W jednym z rozdziałów omówiono metody regulacji urodzeń:

 1. termiczne,
 2. owulacyjną,
 3. wielowskaźnikową,
 4. hormonalne.

Wiele zagadnień poruszonych w publikacji odniesiono do regulacji prawnych ogólnoświatowych takich jak: Deklaracja Praw Człowieka, wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju. W powyższym zakresie omówiono prawodawstwo polskie w tym ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczania przerywania ciąży. Po zakończeniu omawiania poszczególnych zagadnień zamieszczono pytania sprawdzające.

Mariusz Mielcarek