Pielęgniarko. Nie waż się "zlecać opiekunowi medycznemu realizacji świadczeń zdrowotnych". Nie masz do tego prawa!

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

W projekcie rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,  leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, zapisano:

"§ 2. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

5)    pielęgniarka może zlecić opiekunowi medycznemu realizację świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zgodnych z zakresem jego kompetencji."

W uzasadnieniu do projektu podkreślono:

"Ponadto w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono regulację w zakresie możliwości zlecania przez pielęgniarkę opiekunowi medycznemu realizacji świadczeń wchodzących w zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych zgodnie z zakresem jego kompetencji." 

Ostatecznie powyższa regulacja nie znalzała się w podpisanym w dniu 28 lutego rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,  leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Dlaczego?

Odpowiedź znajdujemy w opinii przedstawionej poniżej do przedmiotowego projektu rozporządzenia, którą przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji. 

Mariusz Mielcarek