Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu po dniu 1 sierpnia 2016 roku nie mały wypłacanego dodatku Zembali. Napisaliśmy pismo do dyrekcji. Pielęgniarki maja dodatek wypłacany... Zobacz treść pisma i argumentację wnioskodawców...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

       

Zwróciła się do mnie grupa pielęgniarek, która została zatrudniona w szpitalu po 1 sierpnia 2016 roku, w sprawie napisania wniosku do dyrekcji szpitala, o wypłatę dodatku Zembali. Poniżej publikuję przedmiotowy wniosek, do dalszego wykorzystania.

Wniosek o wypłatę „dodatku dla pielęgniarek i położnych”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628).

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi: 

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia, informację, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.3)), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
2) wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej.”

Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz intencją ustawodawcy, świadczeniodawca przekazuje imienne wykazy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym wraz z wymiarem etatu albo równoważnika etatu. Tym samym możliwe staje się ustalenie kwoty środków finansowych przekazywanych do danego podmiotu leczniczego przez NFZ, na poczet wypłat dodatków dla pielęgniarek i położnych. Jednocześnie umieszczenie w przedmiotowym wykazie konkretnej pielęgniarki lub położnej, nie jest podstawą do roszczeń ze strony danej pielęgniarki o wypłatę dodatku, w sytuacji kiedy podmiot leczniczy nie przyzna jej dodatku. Reasumując, przedmiotowe wykazy nie są listą pielęgniarek i położnych, którym należy się wypłata dodatku. Są natomiast jedynie narzędziem pomocniczym do ustalenia „liczby dodatków”, którą NFZ powinien co miesiąc przekazywać do danego świadczeniodawcy.  

Wobec powyższego należy podkreślić, że brak nazwiska i imienia konkretnej pielęgniarki w wykazie, sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień 1 sierpnia danego roku nie wyklucza automatycznie danej pielęgniarki lub położnej z wypłaty przedmiotowego dodatku. 

Powyższe ustalenia oraz zmieniająca się liczba zatrudnionych pielęgniarek w tutejszym podmiocie leczniczym upoważnia nas do zwrócenia się do Pana dyrektora z wnioskiem o wypłacanie przedmiotowego dodatku. 

Według naszej wiedzy, liczba zatrudnionych pielęgniarek zmniejszyła się, a kolejne osoby są na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, bądź urlopie macierzyńskim. Osoby te figurowały w wykazie na dzień 1 sierpnia 2016 roku w związku z czym NFZ przekazuje pieniądze na te pielęgniarki, pomimo, że osoby te dodatku nie otrzymują. 

Dyrekcja szpitala rozpatrzyła pozytywnie... Pielęgniarki mają wypłacany dodatek. 

Mariusz Mielcarek 

P.S. Działamy dalej. Przedmiotowe zagadnienie przenosimy na poziom ministerialny. Dalsze informacje wkrótce...

Komentarze użytkowników

#1  2017.05.03 11:15:11 ~Gośka

Jak wygląda sytuacja pielęgniarki która na dzień 1 sierpnia była na zasiłku rehabilitacyjnym? Czy taka pielęgniarka jest wykazywana? Czy po powrocie do pracy do tego samego pracodawcy może ubiegać się o ten dodatek?

#2  2017.05.03 11:27:41 ~ja

To nie potrafiły tego załatwić same ?

#3  2017.05.03 11:29:31 ~PIEL.

12 MAJA W NASZE ŚWIĘTO PROTEST POD SEJMEM PRZYJEŻDŻAJCIE - MOŻE ZŁOŻĄ NAM ŻYCZENIA ?

#4  2017.05.03 11:29:59 ~piel.

Do 2 prawda !

#5  2017.05.03 15:32:13 ~Ja

Do 1 Sprawdż w NFZ czy byłaś wykazywana ja na świadczeniu byłam wykazywana

#6  2017.05.03 21:04:22 ~Gosia

A ja i moje koleżanki dostałyśmy w kwietniu dodatek Zembali za marzec a teraz 15 maja dostaniemy dodatek za kwiecień. Zawsze z miesięcznym " poślizgiem". U Was tez tak jest ? Dostajemy poza paskiem , jedyny ślad ze to dostajemy to dowód przelewu z banku.

#7  2017.05.03 22:34:04 ~32-letnia

Po co strajki i protesty.jeszcze trochę a oni sami będą Nas prosić! ja już nie mam ani siły ani ochoty. Idę do pracy.robię swoje i czekam.czekałam 32 lata to i dwa kolejne poczekam

#8  2017.05.04 10:34:00 ~rozżalona

Ja nie dostałam ani złotówki tego dodatku niech to zlikwiduja i już, dlaczego ja od roku nie mam dodatku, pomineli podwykonawców co ja nie jestem pielegniarką ? , jestem za zabraniem dodatku, a tak, może jestem złośliwa, może już mam dość takiego traktowani,a jeśli nie wszystkie dostają to solidarnie- żadna

#9  2017.05.04 14:49:24 ~plg

Przypomina mi się żart ,P.Bóg do chłopa -jeżeli dam Tobie krowę ,to sąsiadowi dam dwie,jeżeli zabiorę Tobie krowę,to sąsiadowi zabiorę dwie.Na to chłop,-to zabierz mi 1 krowę"Ale nie mam pretensji do rozżalonych,rozumiem.

#10  2017.05.07 00:11:45 ~ja

Do 9 ? merytoryka i jeszcze raz merytoryka !

#11  2017.06.07 11:41:16 ~kadry

Jak to jest z dodatkami dla pielęgniarek, które zatrudniane są np. w ciągu roku np. w czerwcu 2017? czy ich dodatki są uwzględniane od września 2017 w listach aktualizacyjnych?

#12  2017.06.10 11:21:55 ~do 11

Jak najbardziej powinny być uwzględnione. Do września pracodawca ma czas wykazać. Po wrześniu wychodzi na to, że pielęgniarki niewykazane nie otrzymują. To jest niesprawiedliwe. To jest bajzel.

#13  2017.06.30 12:24:53 ~pielęgniar

Co z tymi biednym pielęgniarkami ,które się uczą a dodatku nie orzymują

#14  2017.06.30 12:24:56 ~pielęgniar

Co z tymi biednym pielęgniarkami ,które się uczą a dodatku nie orzymują

#15  2017.08.10 18:38:44 elamika

Jestem zatrudniona od 21 grudnia 2016 roku i nie mam "Zembali" ktoś? cos? aha , na kontrakcie ,średnio 160 godzin. czy mam się upominać o siebie? czy mam pisać aneks do umowy? please

Dodaj komentarz