Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu po dniu 1 sierpnia 2016 roku nie mały wypłacanego dodatku Zembali. Napisaliśmy pismo do dyrekcji. Pielęgniarki maja dodatek wypłacany… Zobacz treść pisma i argumentację wnioskodawców…

2 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu po dniu 1 sierpnia 2016 roku nie mały wypłacanego dodatku Zembali.  Napisaliśmy pismo do dyrekcji. Pielęgniarki maja dodatek wypłacany… Zobacz treść pisma i argumentację wnioskodawców…

       

Zwróciła się do mnie grupa pielęgniarek, która została zatrudniona w szpitalu po 1 sierpnia 2016 roku, w sprawie napisania wniosku do dyrekcji szpitala, o wypłatę dodatku Zembali. Poniżej publikuję przedmiotowy wniosek, do dalszego wykorzystania.

Wniosek o wypłatę „dodatku dla pielęgniarek i położnych”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628).

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi: 

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia, informację, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.3)), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
2) wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej.”

Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz intencją ustawodawcy, świadczeniodawca przekazuje imienne wykazy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym wraz z wymiarem etatu albo równoważnika etatu. Tym samym możliwe staje się ustalenie kwoty środków finansowych przekazywanych do danego podmiotu leczniczego przez NFZ, na poczet wypłat dodatków dla pielęgniarek i położnych. Jednocześnie umieszczenie w przedmiotowym wykazie konkretnej pielęgniarki lub położnej, nie jest podstawą do roszczeń ze strony danej pielęgniarki o wypłatę dodatku, w sytuacji kiedy podmiot leczniczy nie przyzna jej dodatku. Reasumując, przedmiotowe wykazy nie są listą pielęgniarek i położnych, którym należy się wypłata dodatku. Są natomiast jedynie narzędziem pomocniczym do ustalenia „liczby dodatków”, którą NFZ powinien co miesiąc przekazywać do danego świadczeniodawcy.  

Wobec powyższego należy podkreślić, że brak nazwiska i imienia konkretnej pielęgniarki w wykazie, sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień 1 sierpnia danego roku nie wyklucza automatycznie danej pielęgniarki lub położnej z wypłaty przedmiotowego dodatku. 

Powyższe ustalenia oraz zmieniająca się liczba zatrudnionych pielęgniarek w tutejszym podmiocie leczniczym upoważnia nas do zwrócenia się do Pana dyrektora z wnioskiem o wypłacanie przedmiotowego dodatku. 

Według naszej wiedzy, liczba zatrudnionych pielęgniarek zmniejszyła się, a kolejne osoby są na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, bądź urlopie macierzyńskim. Osoby te figurowały w wykazie na dzień 1 sierpnia 2016 roku w związku z czym NFZ przekazuje pieniądze na te pielęgniarki, pomimo, że osoby te dodatku nie otrzymują. 

Dyrekcja szpitala rozpatrzyła pozytywnie… Pielęgniarki mają wypłacany dodatek. 

Mariusz Mielcarek 

P.S. Działamy dalej. Przedmiotowe zagadnienie przenosimy na poziom ministerialny. Dalsze informacje wkrótce…

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze