Pielęgniarka z zaburzeniami pamięci. ZUS: zdolna do pracy - z najnowszego wydania branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejne wydanie 6 listopada.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Pielęgniarka cierpi na postępujące zaburzenia pamięci. ZUS stwierdza: "nie jest niezdolna do pracy". Izba pielęgniarek zawiesza pielęgniarce prawo wykonywania zawodu. Sprawa trafia do sądu.

Fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego: Decyzją z dnia 29 czerwca 2015 roku znak:

(...) Zakład Ubezpieczeń Spo- łecznych Oddział w G. odmówił M.P. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

M.P. złożyła odwołanie od tej decyzji. Podała, że od kilku lat cierpi na postępujące zaburzenia pamięci. Rozpoznano u niej otępienie typu alzheimerowskiego. Nie jest zdolna do pracy. Z uwagi na zaniki pamięci stanowi zagrożenie dla siebie i osób trzecich, w tym pacjentów, którymi opiekuje się jako pielęgniarka w szpitalu.

Pozwany Zakład Ubezpieczeń Spo- łecznych Oddział w G. wniósł o jego oddalenie podnosząc, że Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 22 czerwca 2015 roku stwierdziła, iż skarżąca nie jest niezdolna do pracy. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona M.P. urodziła się (...). Posiada wykształcenie średnie ogólne. Dotychczas pracowała wyłącznie jako pielęgniarka. Ostatnio podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytu- łu zatrudnienia jako pielęgniarka w (...) Szpitalu Wojewódzkim w G. od 1.09.1987 roku do 6.03.2015 roku. W dniu 2.04.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Komisja Lekarska ZUS w Z. orzeczeniem z dnia 22.06.2015 roku stwierdziła, że skarżąca nie jest niezdolna do pracy. Uchwałą z dnia 19.12.2015 roku nr (...) Okręgowa Rada (...) i (...) (...) w G. zawiesiła prawo wykonywania zawodu pielęgniarki M.P. M.P. cierpi na otępienie typu alzheimerowskiego. Poziom sprawności intelektualnej ulega ciągłej deterioracji do poziomu pogranicza upośledzenia umysłowego. Stwierdzono znacznie nasilone psychologiczne wskaźniki organicznego uszkodzenia u.o.n., systematyczny spadek sprawności funkcji uwagi, pamięci wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, znaczne zaburzenia w sferze percepcyjno–ruchowej, uwadze, bezpośredniej pamięci obu modalności. Zaburzenia pamięci operacyjnej oraz koncentracji i uwagi dowolnej powodują, iż nie jest ona w stanie wyuczyć się wykonywania innych czynności zawodowych, nawet poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Skarżąca wymaga opieki, nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, nie potrafi samodzielnie funkcjonować, wywią- zywać się z prostych obowiązków domowych. Nie opuszcza domu, nie potrafi zrobić zakupów. M.P. jest cał- kowicie niezdolna do pracy okresowo od 2.04.2015 roku do 1.04.2018 roku. Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Czytaj dalej...