Poseł do ministra zdrowia: czy ministerstwo zdrowia zamierza rozwiązać problem pielęgniarek i położnych zatrudnionych po 1 sierpnia? Dlaczego te osoby nie mają otrzymywać dodatków brutto brutto?

Dodatki brutto brutto pielęgniarek.


Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie uzyskania informacji na temat wprowadzenia zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych

Do mojego biura poselskiego docierają sygnały związane z problemem zgłaszania nowo zatrudnionych pielęgniarek, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne podczas nocnej i świątecznej opieki w szpitalach. Ustawa o sieci szpitali, czyli nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na świadczeniodawców obowiązek zorganizowania w szpitalach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Pociąga to za sobą konieczność zatrudnienia kadr medycznych: lekarzy i pielęgniarek. Płace pielęgniarek, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), przewidują wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2019 dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać środki na realizację tych zobowiązań płacowych świadczeniodawcy muszą przekazać do 15 sierpnia danego roku stan zatrudnionego personelu na dzień 1 sierpnia. Szpitale, którym narzucono obowiązek realizacji nocnej i świątecznej opieki nie mogły przewidzieć ile i jaki personel (numer prawa wykonywania zawodu) przystąpi do konkursu na zabezpieczenie świadczeń.

W związku z tym proszę o przekazanie informacji o możliwości i sposobie zgłaszania nowo zatrudnionych pielęgniarek, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne w nowo powstałych komórkach organizacyjnych, w terminie późniejszym, niż określony w w/w rozporządzeniu oraz w jakim terminie Ministerstwo przewiduje wprowadzenie zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych?

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym po 1 sierpnia nie mają zabezpieczonych dodatkowych środków w umowach z NFZ a dyrektorzy nie posiadają środków finansowych w budżecie pozwalających na zabezpieczenie oczekiwań finansowych personelu pielęgniarskiego. Wydaje się, że rotacja kadr pomiędzy szpitalami powinna pozwalać na „przesunięcie” środków na podwyżkę wynagrodzenia, pomiędzy poszczególnymi umowami zawieranymi przez tego samego płatnika w obrębie tego samego oddziału funduszu.

Dariusz Starzycki

Poseł na Sejm RP

26 września 2017 roku