Poseł do ministra zdrowia: "Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów".

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek


 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia dostatecznej obsady pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w placówkach medycznych

Szanowny Panie Ministrze!

Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Konieczne jest wyeliminowanie jednoosobowych dyżurów pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych, ponieważ taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych. Według Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z marca 2017 roku, który podaje, że wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem wynosi dla Polski 5,24. Wśród 13 wybranych krajów, wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim miejscu.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia dostatecznej obsady pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w placówkach medycznych?

Z poważaniem,
Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm RP
Warszawa, dnia 23 października 2017 r.
Data wpływu: 04-12-201
7