Dobra zmiana zmienia ochronę zdrowia w służbę zdrowia. Minister Radziwiłł zmienia przepisy tak, żeby zgodnie z prawem możliwe było pełnienie dyżuru przez jednego lekarza jednocześnie... na kilku oddziałach. Strach pomyśleć co w takim razie czeka pielęgniarki.

Zamiana ochrony zdrowia w służbę zdrowia.


W uzasadnieniu do poniższego projektu nowelizacji zapisano:

"Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie świadczeniodawcom optymalnego względem potrzeb zdrowotnych hospitalizowanych pacjentów zaplanowania pracy personelu medycznego mając jednocześnie na uwadze zapewnienie dostępności do świadczeń gwarantowanych oraz intensywność realizacji świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych realizujących świadczenia w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej. 

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej będą mogli swobodniej planować zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej przez ustalenie harmonogramu. Zmiana nie generuje dodatkowych kosztów dla podmiotów realizujących przedmiotowe świadczenia gwarantowane, polega na uelastycznieniu zasad organizacji pracy personelu w odniesieniu do pełnienia dyżurów medycznych, co może ułatwić zarządzanie podmiotem leczniczym oraz prowadzić do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych".

Warto podkreślić, że "w ramach konsultacji publicznych projekt został przesłany do opiniowania i konsultacji publicznych z terminem - 3 dni na składanie uwag...". 

Całe trzy dni...

A podpisane rozporządzenie wejdze w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia!

Witaj dobra zmiano w ochronie zdrowia...

Wybrał:

Mariusz Mielcarek