Podwyżka ściąganych składek i... pensji władz samorządu. - miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych.

Składki członkowskie na izby pielęgniarek

               

                 

Od pierwszego stycznia wzrastają składki ściągane przez izbę pip od pielęgniarek i położnych. Średnia krajowa wzrosła do 5 tys. złotych. Od niej liczone są wynagrodzenia władz izby pip. Teraz za cały etat osoby funkcyjne w izbach zarobią miesięcznie... nie mniej niż 10 tys. złotych.

Składki ściągane od pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2018 roku wzrastają do 35,50 zł! Czyli za cały 2018 rok - 426 złotych! Takie składki zapłacą pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą.

Także po włączeniu "zembalowego" do podstawy wynagrodzenia zasadniczego wzrastają składki od pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę, które opłacają 1% od podstawy wynagrodzenia zasadniczego.
W skali kraju są to kolejne, dodatkowe miliony złotych, które wpłyną w 2018 roku do kasy izby pip.

Wyższa średnia płaca krajowa to i podwyżki wypłat dla władz izby! Władze naczelnej izby pip na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji w dniu 3 stycznia 2012 roku podjęły uchwałę w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzenia dla wiceprezesa, sekretarza i skarbnika naczelnej izby był spowodowany podniesieniem wskaźnika, według którego oblicza się wysokość płac wyżej wymienionych osób. Dotychczas wskaźnik ten wynosił 300% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Rada Naczelna podniosła ten wskaźnik do 350%. Wobec powyższego wynagrodzenie tych osób (za cały etat) wyniesie za styczeń 2018 roku - prawie 17 400 złotych brutto.

Wskaźnik dotyczący wynagrodzenia prezesa naczelnej izby pozostawiono na niezmienionym poziomie. Wynosi nadal 400% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Czyli w chwili obecnej wynagrodzenie to wynosi ponad 19 888 złotych brutto.

Naczelna Rada PiP zdecydowała także, że wynagrodzenie przewodniczącej okręgowej izby nie może być niższe niż 250% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, czyli za styczeń 2018 roku wyniesie ono prawie 12 430 złotych brutto za cały etat. Natomiast wynagrodzenie wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika okręgowej izby nie może być niższe niż 200% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, czyli za styczeń br. wyniesie ono ponad 9 944 złotych brutto za cały etat. Ale o wysokości wynagrodzenia powyższych osób decydują poszczególne okręgowe izby - z tym, że ich wynagrodzenie nie może być niższe od powyższych kwot. Wyższe - tak. Izba wypłaca ww. osobom tzw. trzynastki, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Mariusz Mielcarek