W dniu dzisiejszym (20 lutego br.) panie w czepkach mają spotkanie w mz. W związku z powyższym, żeby przedmiotowe spotkanie nie zakończyło się na "wspólnych zdjęciach" redakcja pielegniarki.info.pl przygotowała projekt porozumienia z ministrem zdrowia a pielęgniarkami i położnymi wzorowany na zapisach porozumienia z lekarzami z dnia 8 lutego br. Należy tylko w miejscach wykropkowanych uzupełnić...

Działalność nowego ministra zdrowia.

               

                 

 

W dniu 16 lutego nowy minister zdrowia powiedział w RadioMaryja.pl, o porozumieniu z lekarzami z dnia 8 lutego 2018 roku, w którym lekarze przyznali tylko sobie, podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (grupie zawodowej najlepiej wynagradzaniej w ochronie zdrowia):

"Tam nie chodziło o podwyżki,

(…) ale działania propaństwowe”

 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


W dniu jutrzejszym (20 lutego br.) panie w czepkach spotykają się z wiceministrem zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko. W związku z powyższym, żeby przedmiotowe spotkanie nie zakończyło się na "wspólnych zdjęciach" redakcja pielegniarki.info.pl przygotowała projekt porozumienia z ministrem zdrowia a pielęgniarkami i położnymi wzorowany na zapisach porozumienia z lekarzami z dnia 8 lutego br. Należy tylko w miejscach wykropkowanych uzupełnić...

Pielęgniarki i położne też mają prawo do podpisania porozumienia z ministrem zdrowia, w imię szeroko pojętych działań propaństwowych!

Mariusz Mielcarek   

                        

                                                                                   PROJEKT 

                                                                                   Warszawa, 20 lutego 2018 r.

Porozumienie Ministra Zdrowia z Porozumieniem Samorządu
oraz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych


Minister Zdrowia oraz reprezentanci Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodwego Pielęgniarek i Położnych  (dalej jako PSiZZPiP) mając świadomość wyzwań, przed którymi stoi państwo polskie w obszarze zdrowia, w szczególności:

 • dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne na skutek starzenia się społeczeństwa, 
 • nadal marginalnej roli profilaktyki w zabezpieczaniu kapitału zdrowia,
 • niedoboru ilościowego kadr medycznych i wysokiej średniej wieku kluczowych grup profesjonalistów medycznych,
 • rosnących kosztów opieki, które wynikają ze wzrostu popytu oraz rozwoju technologii medycznych,
 • wysokiego obciążenia gospodarki kosztami chorób,
 • zacofania organizacyjnego, w tym niskiego poziomu cyfryzacji systemu,

jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną kraju, stabilność finansów publicznych, dla dobra pacjentów i wyrażając najwyższą o nich troską, Strony ustalają warunki dalszej pracy w charakterze partnerów, mające na celu wypracowanie finalnych rozwiązań optymalizujących system ochrony zdrowia.

Jako cele strategiczne obie Strony niniejszego Porozumienia uznają zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę ich jakości oraz efektów zdrowotnych poprzez:

 • budowę systemu ochrony zdrowia nastawionego na pacjenta, 
 • zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia,
 • zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym,
 • poprawę efektywności organizacyjnej opieki poprzez zwiększenie zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych i lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zmniejszenie obciążeń biurokratycznych nałożonych na strategiczny personel medyczny, w szczególności pielęgniarki i położne,
 • promocję usług wysokiej jakości.

Warunkiem realizacji celów strategicznych jest zapewnienie, w opinii przedstawicieli PSiZZPiP, wzrostu finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce i drogi dojścia do średniej europejskiej, na poziomie nie niższym niż 6,8% Produktu Krajowego Brutto (PKB).
Mając jednak na uwadze najwyższe dobro chorych, dla zaprzestania eskalacji konfliktu i rozpoczęcia dalszej pracy w warunkach partnerskich, dostrzegając dobrą wolę obu Stron, w drodze porozumienia ustalono co następuje:

§ 1.
Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań mających na celu przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia do 6% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w następujący sposób:
1) odsetek 6% PKB osiągnięty zostanie nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r.;
2) Minister Zdrowia, najpóźniej w terminie 3 miesięcy po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, przedłoży Radzie Ministrów projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zostaną uwzględnione następujące kwestie:
a) na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie może być niższa niż:
- 4,78% PKB w 2018 r.,
- 4,86% PKB w 2019 r.,
- 5,03% PKB w 2020 r.,
- 5,30% PKB w 2021 r.,
- 5,55% PKB w 2022 r.,
- 5,80% PKB w 2023 r.,
b) wartość PKB, o którym mowa w lit. a, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto; wartość ta w trakcie danego roku może zostać skorygowana,
c) środki, o których mowa w lit. a, obejmują:
- wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
- wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- koszty Funduszu ujęte w planie finansowanym Funduszu z wyłączeniem środków z budżetu państwa,
- koszty związane z realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

§ 2.
W styczniu 2020 r. Strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na celu ocenę realizacji § 1 niniejszego Porozumienia oraz zrewaluują możliwość kolejnego przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Jednocześnie Strony określają możliwości dalszego wzrostu odsetka PKB, o którym mowa w § 1 pkt. 1.

§ 3.
Minister Zdrowia, świadomy kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia, w celu zachęcenia pielęgniarek i położnych do podejmowania pracy w publicznych sektorach ochrony zdrowia, zapobieżenia odpływu pielęgniarek i położnych do innych sektorów, za granicę oraz docenienia ich pracy podejmie niezbędne działania ukierunkowane na realizację poniższych celów i niezwłocznie, w terminach określonych niżej, wprowadzi je w życie:

Wynagrodzenie zasdnicze pielęgniarki i położnej będzie wynosiło odpowiednio: 
1) .............................................
2) ............................................
3) ...........................................
4) ...........................................
5) ............................................
6) ...........................................

§ 4.
Wysokość wynagrodzeń, o której mowa w § 3, zostanie wprowadzona nie później niż od dnia 1 lipca 2018 r. i obejmie wszystkie pielęgniarki i położne.

§ 5.
1. W celu zachęcenia pielęgniarek oraz położnych do pracy w kraju po ukończeniu szkoły wyższej, absolwenci otrzymają dodatkowo ..... złotych brutto miesięcznie, wpisane do podstawy wynagrodzenia.
2. Wypłatę dodatkowych środków, o którym mowa w ust. 1, uzależnia się od zobowiązania się absolwentów do przepracowania w Polsce łącznie dwóch z pięciu kolejnych lat przypadających bezpośrednio po ukończeniu szkoły wyższej.

§ 6.
W styczniu 2020 r. obie strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na celu ocenę realizacji postanowień zawartych w §3 – 6 niniejszego Porozumienia oraz zrewaluują możliwość dalszego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w tym ocenę rewaloryzacji wynagrodzenia w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez prezesa GUS.

§ 7. 
Minister Zdrowia deklaruje chęć dalszego zwiększania naboru na studia pielęgniarskie i połoznicze. Minister Zdrowia zwiększy nabór na studia pielęgniarskie i położnicze począwszy od naboru na rok 2018/2019.

§ 8.
1. Minister Zdrowia, świadomy kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia, w celu zachęcenia wszystkich zawodów medycznych do podejmowania pracy w publicznym sektorze ochrony zdrowia, zapobieżeniu odpływu kadry medycznej do innych sektorów oraz za granicę, a także docenieniu ich pracy, zobowiązuje się do podjęcia rozmów z reprezentantami zawodów medycznych wyrażających taką wolę na temat ich warunków pracy.
2. Rozmowy, o których mowa w ust. 1, Minister Zdrowia podejmie nie później niż do końca roku 2018, tak aby było możliwe wypracowanie stosownych rozwiązań. 

§ 9.
W odpowiedzi na zgłaszane postulaty dotyczące poprawy warunków pracy w ochronie zdrowia, odbiurokratyzowania medycyny oraz zmniejszenia kolejek, Strony ustaliły co następuje:
1) Minister Zdrowia przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów projekty odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych, stanowiska sekretarki-asystenta medycznego, której zadaniem będzie przejęcie biurokratycznych obowiązków  pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Minister Zdrowia ustali wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych w koszyku świadczeń gwarantowanych i warunkach zawierania kontraktów z płatnikiem do końca roku 2018;
2) w trosce o jakość wiedzy i zrozumienie konieczności kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia podejmie niezbędne działania, aby zagwarantować  pielęgniarkom i położnym, nie później niż od dnia 1 stycznia 2019 r., dodatkowe 6 dni płatnego urlopu naukowego rocznie przeznaczonego na udział w konferencjach, szkoleniach i kursach naukowych.

§ 10.
Minister Zdrowia deklaruje zintensyfikowanie przeglądu koszyka świadczeń gwarantowanych, ich prawidłową wycenę oraz dostosuje je do realiów obecnego systemu.
Proponowane zmiany przedstawione zostaną opinii publicznej nie później niż do dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 11.
Minister Zdrowia wprowadzi kryteria jakościowe w ocenie placówek medycznych, mające na celu maksymalizację zysku zdrowotnego obywateli, promowanie jednostek nastawionych na jakość leczenia chorych oraz dbałość o wyniki leczenie.

§ 12.
Minister Zdrowia zobowiązuje się do jak najszybszego wprowadzenia rozwiązań elektronicznych i informatycznych w systemie ochrony zdrowia mających na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i leczenia, pełnego przepływu informacji pomiędzy placówkami ochrony zdrowia, skrócenie kolejek do świadczeń opieki zdrowotnej, unikanie dublowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy komunikacji pomiędzy specjalistami i podmiotami zaangażowanymi w skoordynowany proces leczenie pacjenta, do których w szczególności należy zaliczyć wprowadzenie do końca 2019 r. w pełni funkcjonalnych paneli informatycznych: e-ZLA, e-recepty, e-zlecenia i e-skierowania.

§ 13.
Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu przedłożenia Radzie Ministrów projektu zmieniającego ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej w taki sposób, aby pielęgniarce i położnej pracującej w publicznej służbie zdrowia, w czasie udzielania przez nich świadczeń zdrowotnych, przysługiwała ochrona właściwa dla funkcjonariusza publicznego.

§ 14.
1. Minister Zdrowia, do końca roku 2018, przedłoży Radzie Ministrów projekty stosownych aktów prawnych zdejmujących z pielęgniarek i położnych konieczność określenia poziomu refundacji leku na recepcie.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, powinny wejść w życie wraz z przejściem na wystawianie recept w trybie elektronicznym (e-recepty), nie później jednak niż do końca roku 2019.

§ 15.
Minister Zdrowia deklaruje wolę konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych przy wprowadzaniu kolejnych zmian systemowych.

§ 16.
W związku z zawarciem niniejszego Porozumienia reprezentanci PSiZZPiP zobowiązują się, do kolejnych spotkań roboczych zaplanowanych na styczeń 2020 roku, do zakończenia akcji związanej z pracą na jednym etacie przez pielęgniarkę i położną. Reprezentanci PSiZZPiP, biorąc pod uwagę dobro pacjentów i zapewnienie im maksymalnie szerokiej opieki w sytuacji występujących braków kadrowych, zobowiązują się do zaapelowania do pielęgniarek i położnych o wykonywanie pracy w wyżej wymienionym okresie, w większym wymiarze godzin niż jeden etat.

§ 17.
 Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Strony Rządowej i jeden dla przedstawicieli Porozumienia PSiZZPiP.

§ 18.
Niniejsze Porozumienie, po podpisaniu przez Ministra Zdrowia i PSiZZPiP wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zobacz także:
 

LEKARZOM DZIĘKUJĄ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE... Były sztandary pod ideą: Porozumienie Zawodów Medycznych... protesty, głodówki, marsze... Wyszło jak zawsze... Lekarze dostaną podwyżki... Zobacz treść porozumienia lekarzy z ministrem zdrowia.

Nowy minister zdrowia - 21 stycznia 2018 roku - "Jedną z najważniejszych spraw będzie dla mnie rozmowa i konsultacje z wszystkimi grupami zawodowymi w służbie zdrowia". Brzmiało to sensownie! Ale teraz widzimy sposób realizacji tej deklaracji: "rozmowa z wszystkimi grupami, a podwyżki dla lekarzy"!

Lekarze w porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 roku, oprócz wzrostu wynagrodzeń, zagwarantowali sobie "dodatkowy płatny urlop naukowy" na... konferencje, szkolenia. Jeszcze niedawno ministerstwo zdrowia stało na stanowisku, że takie rozwiązanie "w pewien sposób byłoby niezgodne z konstytucją". Kto (bogatemu) lekarzom zabroni?

Porozumienie pomiędzy lekarzami a ministrem zdrowia zawiera zapisy niekorzystne dla pielęgniarek i położnych. Czy pielęgniarki i położne to pracownicy gorszego sortu sektora ochrony zdrowia?

Ministerstwo zdrowia z lekarzami zdecydowało o wzroście płac lekarzy, a także o "normach zatrudnienia"... sekretarek medycznych. To zdecydowanie temat zastępczy w kontekście braku uregulowania normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych...

Zobacz jaką wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza zapisano w porozumieniu ministra zdrowia z lekarzami. Regulacje te wejdą w życie...

Minister Radziwiłł mówił, że "nie rozwadniajmy tego problemu. Pielęgniarkom chodzi po prostu o kasę". Ale jak "rozwodnił" temat porozumienia z lekarzami nowy minister zdrowia! Majstersztyk!

Komentarze użytkowników

#1  2018.02.19 17:22:11 ~Renata

Wg mnie nic dodać nic ująć, tylko pilnować by wykropkowania zawierały treści nas satysfakcjonujące.Brawo

#2  2018.02.19 18:17:00 ~piel

A gdzie normy zatrudnienia piel ?

#3  2018.02.19 18:29:11 Redakcja Portalu

Myślę, ze można normy zatrudnienia pociągnąć pod: "§ 10. Minister Zdrowia deklaruje zintensyfikowanie przeglądu koszyka świadczeń gwarantowanych, ich prawidłową wycenę oraz dostosuje je do realiów obecnego systemu". Albo inaczej to jeszcze zapisać. Słuszna uwaga. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#4  2018.02.19 18:32:06 ~Marek

Kochani zrozumcie wreszcie. Pielegniarki sa zbyt glupie, ulegle i malo asertywne by cokolwiek dostac. Ktos na nie krzyknie i juz z podkulonym ogolem leca do roboty, by pozniej sie wyzywac na mlodszych kolezankach :) Prawda w oczy kole, co nie?

#5  2018.02.19 18:40:49 ~piel.

Chciałabym mieć nadzieję, że nie będzie to kurtuazyjne spotkanie przy kawie w podzięce za piękne gratulacje i życzenia z całego serca. Nie mam.

#6  2018.02.19 19:29:30 ~olo

Jaja fardaja Kpina!

#7  2018.02.19 19:45:50 ~honorata

A może z innej ,beczki''szybko wprowadzic nowelizację kodeksu pracy ,a okaze sie ile nas jest na jednym etacie wg nowelizacji nie ma umów zlecenia ani umów o dzieło lecz jest samozatrudnienie .Czy będzie nas stac na tę forme zatrudnienia? ,wreszcie Pan Minister i nasze władze zaczęły by realnie myśleć o nas i naszych uposażeniach

#8  2018.02.19 19:52:42 ~Pielęgniar

Radykalne kroki tu potrzebne, a nie pieszczenie siłę

#9  2018.02.19 20:01:12 ~Do#7

Poczekamy, zobaczymy. Dyskusja o tym co być może będzie jest przedwczesna. Tylko drobna uwaga - kodeks pracy nie normuje umów zlecenia - te zawarte są w kodeksie cywilnym.

#10  2018.02.19 20:06:17 ~Położna 20

Tzw. wykropkowania, proponuje wynagrodzenie zasadnicze jednakowe dla kazdej Pielegniarki i Położnej, , natomiast zamiast tych durnych podzialow na grupy, ustawowe dodatki w odpowiedniej, do ustalenia kwocie za: licencjat, mgr, specjalizacje, ustawowe dodatki zq wysluge lat i funkcyjne ( do przemyslenia). Skonczylo by się w koncu plucie jadem, ta po mgr, a ta po liceum. Kazda ma dyplom, a jesli chce wiecej zarabiac to zrobi cos ponadto. Kropka.

#11  2018.02.19 20:21:36 ~Siostra

Do#4nie jestem zbyt miła ale nie wyżywam się na młodszych nie uważam też że jesteśmy takie zawistne i głupie po co takie gadki tak jakby w innych zawodach byli sami świeci.i mądrzy .Lubię ten portal .

#12  2018.02.19 21:56:00 ~Anna p

Brawo Mielcarek! Po farmazonach naszych " czekowych" to jedyne sensowne porozumienie powielone z rezydentów! Oba zawody negocjowaly w Porozumieniu zawodów medycznych ale tylko związek pielegniarek był na klęczkach i dał sie puścić w skarpetach! Teraz niech podpisują identyczne byle zamiast kropek były te mityczne 2 średnie krajowe!

#13  2018.02.19 23:14:51 ~Kiki

Uważam ze każda pielęgniarka i położna jest w swoim zawodzie niezastąpiona , to jest powołanie które nie kazdy moze wykonywać i pracować w tym zawodzie . Czas aby nas w końcu docenili , i dali godny zarobek , aby kazdy z nas traktował prace jako przyjemność , i nie przychodził na kolejny dyzur juz po dyżurze . pracował po 26 a nawet wiecej dyżurów w miesiącu , na kilku etatach . Miał czas dla rodziny , dla siebie . Jak sobie pomyśle ze za prace (gdzie posiadam mgr i spec) z dziećmi w ciężkim stanie często walcząc o ich życie zarabiam tyle co znajome w sklepie spożywczym ( nikomu nie ubliżając) to aż sie człowiekowi odniechciewa wszystkiego . ale wlasnie to jest posługa i ze schylonymi czołem znow ide na kolejny dyżur . Ale mysle ze w koncu cos pęknie w tym Ministerstwie w koncu znajdzie sie jakaś jedna mądra głowa która dostrzeże naszą ciężką pracę i odpowiednio ją wynagrodzi !

#14  2018.02.20 02:13:33 ~do 13

Właśnie dlatego nas nie doceniają bo postrzegają zawód pielęgniarki w karegoriach" powołania" i kolejni decydenci liczą na kontynuację "posługi ze schylonym czołem" takich "wykształconych" a słabych i naiwnych "sióstr " jak ty.Ministerstwo nie pęknie dzięki takim jak ty pielegniarkom.

#15  2018.02.20 03:52:20 ~Do#12

Masz rację - "te mityczne 2 średnie krajowe". Mityczne znaczy bajkowe. Lekarz specjalista ok. 6800 zł, pielęgniarka ok. 10000 zł ? Bez względu na treść porozumienia będziesz niestety rozczarowana.

#16  2018.02.20 07:33:40 ~do13

Ile razy będziemy w kółko powtarzać,że jesteśmy,niezbędne i niezastąpione? O tym wiedzą dzieci w przedszkolu.Mówisz że ze schylonym czołem idziesz na kolejny dyżur,nie będę tego komentować,bo nie bluzgam publicznie.

#17  2018.02.20 08:27:53 ~Kiki - Do

Bo wszystkie jesteśmy takie . nie umiemy sie wychylić , lekarze z całej Polski strajkowali nie odpuścili ! I zdobyli . A nasza grupa zawodowa myśli że jak jeden szpital bedzie prowadził strajk to juz cos z tego będzie . Nic bardziej mylnego . Wszystkie chodzimy do prac niewiele sie odzywając . A sama jedna nic nie zmienię tu potrzeba ogromnej grupy osób chcących w koncu widzieć za co pracujemy !

#18  2018.02.20 10:24:30 ~pracownik

Haha .Panie maja nadzieję .spotkania, gratulacje, rozmowy, kwiaty .no cóż kto ma więcej siły przebicia ten ma .a reszta .reszta niechaj radzi sobie jak chce . tu nigdy nie będzie dobrze gdy każdy myśli li tylko o sobie .można jedynie powiedzieć jak w filmie .' kto murzyna ma u tego murzyn gra" . reszta się nie liczy

#19  2018.02.20 12:58:43 ~a_

Czytam te komentarze o posłudze to mam herzklekoty! Co za naiwność- żeby nie napisać bardziej dosadnie : głupota. Nie jestem siostrą zakonną, ani służącą. Jestem pielęgniarką i ta terminologia mnie nie dotyczy. Tak w ramach retrospekcji napiszę: nasze pańcie spotykały się z każdą prezydentową , spijały herbatkę i na tym się kończyło. Dla nas pielęgniarek nie było z tego NIC. No ale pańcie miały zdjęcia do rodzinnego albumu. Tym razem już trochę wazeliny poszło! Jednak obawiam się, że nam jak zwykle NIC z tego nie przybędzie. Pozostaje nam tylko jednoczyć się, wybierać mądrze, czasami zmieniać pracodawcę , pracować na 1 etat, kiedy nie dajemy rady, to pisać o tym w raporcie itd, itd. Dbać o dobrą atmosferę w pracy - tam spędzamy większość życia i nie czekać, aż któryś szpital gdzieś w Polsce rozwiąże nasze problemy. Nikt za nas niczego nie zrobi!

#20  2018.02.20 14:16:12 ~Gg

Na medexpres jest artykuł o deficyt owych zawodach jesteśmy na 3 miejscu wiecie co to znaczy? nie ma nas po porostu nas nie ma już mamy taką siłe teraz to trzeba mądrze rozegrać przed nami spawacz a on naprawdę dobrze zarobi firmy się o noch biją niech o nas walka tez trwa tylko trzeba być sprytny i nie dać się oszukać misja się skończyła

#21  2018.02.20 16:16:54 ~Piel

Co z tego że nas nie ma? Jak narazie niczego to nie zmienia, wszyscy nas mają gdzieś.

#22  2018.02.20 19:05:36 ~piel .

O znikajacych pielegniarkach pisano już kilka lat temu. Wygląda na to ,że coraz wiecej pielegniarek pracuje w wiecej niz jednym miejscu.

#23  2018.02.20 20:04:25 ~Piel

No cóż dzisiejsze spotkanie to teatr i pokazowa że, coś robimy dla pozostałych. ŻENADA! Nie rozbudzaJcie w sobie nadzieji.O tym dzisiejszym spotkaniu zero informacji w mediach - gdy lekarze się spotykali było głośno. PIC NA WODĘ - FOTOMONTAZ. A MOZE P.MIELCAREK TAM BYL ? Dopóki będą działać wieloetatowki nic się nie zmieni i oby ich nie przybywało. I jeszcze jedno jak same nie ruszymy TO NIC SIĘ NIE ZMIENI!

#24  2018.02.20 20:10:49 ~do 23

Wielka prawda

#25  2018.02.20 20:25:50 ~do 23

Też tak myślę

#26  2018.02.20 20:41:02 ~Joanna

Do 13 " ze schylonymi czołem znow ide na kolejny dyżur " - i co za tym idzie na schylone plecy bierzesz obowiązki wszystkich wkoło bo to wszak posługa? Nie wierzę, że to jest napisane na serio, że ktoś ma dzisiaj jeszcze takie podejście. Chyba czas najwyższy przestać dawać sobie ze wszystkim radę i mówić o tym głośno, wykonywać tylko swoje obowiązki. Może małymi kroczkami zawalczmy chociaż o własną godność jeśli o kasę nam nie wychodzi?

#27  2018.02.21 13:20:05 ~Do#13

Pielęgniarki wykonują pracę w systemie zmianowym. Dyżurują lekarze. A to bardzo duża różnica, zupełnie różne uprawnienia i obowiązki. Możemy mówić o naszych dyżurach,których już od dawna nie ma.

#28  2018.02.21 19:47:16 ~kropa

I na wielokropkach pozostanie

#29  2018.02.22 00:02:16 ~i po pielę

Wieloetatówki kiedyś odejdą, emerytki coraz bardziej zmęczone a poza tym dla innych szczególnie młodych stare i głupie (na szczęście nie wszystkich młodych) też odejdą a młodych jak na lekarstwo i po pielęgniarstwie

#30  2018.02.22 00:02:21 ~i po pielę

Wieloetatówki kiedyś odejdą, emerytki coraz bardziej zmęczone a poza tym dla innych szczególnie młodych stare i głupie (na szczęście nie wszystkich młodych) też odejdą a młodych jak na lekarstwo i po pielęgniarstwie

#31  2018.02.22 00:03:39 ~ja

Prawda 28-30

#32  2018.02.22 04:54:00 ~piel.

"Zarobki tej dla naszej grupy zawodowej mimo podwyżek nadal są niskie, nie odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom PACJENTÓW" ( Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, https://www.termedia.pl/mz/Pielegniarki-maja-dosc-Mowia-o-wznowieniu-protestu,29266.html ). Wydawało mi się, że problem niskich płac to problem pielęgniarek, Na wysokość naszych zarobków nie mają wpływu nasi przedstawiciele,przekazali je w w ręce pacjentów.

#33  2018.02.22 05:10:10 ~piel.

Wypowiedź lekarza, którą znalazłam w sieci- "A skoro inni Pracownicy Służby Zdrowia dostają tylko same ochłapy, które spadną "z lekarskich / pańskich stołów" to myślę, że im więcej będzie dobrobytu na tych "pańskich - lekarskich" stołach - tym te ochłapy będą coraz większe. Otóż te "ochłapy" nie będą coraz większe. Lekarze zeżrą wszystko, do ostatniego okruszka, wyliżą talerz i sztućce i poproszą o dokładkę. Ten typ tak ma.

#34  2018.02.22 05:39:59 ~do33

Skupianie się na "ochłapach" poniża i odbiera resztki godności

#35  2018.02.22 12:47:45 ~Brak sł&oa

. DziennikZachodni.pl Od marca 2018 stawki płac w Lidlu wzrastają o 9,3 proc. w stosunku do poziomu wynagrodzeń z roku ubiegłego - poinformował portal dlahandlu.pl. Z początkiem marca pracownicy sklepów będą zarabiać od 2800 zł do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 2950 zł do 3750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 150 zł do 4 050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia - czytamy w portalu dlahandlu.pl. - Lidl od wielu lat realizuje politykę równego traktowania pracowników - pensje są standardowo równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach – komentuje w portalu dlahandlu.pl Maksymilian Braniecki, prezes Lidl Polska. Najbliższy czas pokaże, jak na tę informację odpowie największa konkurencja Lidla - Biedronka. Podobne wątki: Podwyżki pensji w sieciach handlowych. Lidl płaci 2550 - 3300 zł. Co na to Biedronka? [stawki] 3200 zł dla kasjera, 4500 zł dla zastępcy kierownika sklepu, 6000 zł dla kierownika w Biedronce? Pracownicy Biedronki będą do 2018 roku zarabiali o 200 zł więcej Czytaj więcej: http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/pieniadze/a/lidl-podnosi-pensje-od-marca-2018-to-moze-byc-nawet-3550-zl-miesiecznie-na-dobry-poczatek,12948516/

#36  2018.02.22 14:16:56 ~Do#35

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Przeczytaj komentarze pracowników Lidla pod artykułem - https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zarobki-w-lidlu-podwyzki-w-lidlu-podwyzki-w,191,0,2398399.html. Nie wszystko złoto, co się świeci.

#37  2018.02.22 14:25:04 ~do36

Halo! Tu pielęgniarki i położne! Sugerujesz,że mamy lepiej od tych z Lidla i porównywalną odpowiedzialność?

#38  2018.02.22 15:04:30 ~Do#37

Absolutnie nie. Tyle tylko, że w Lidlu nie jest całkiem tak jak podają media. 3/4 etatu tam ( najczęstsza forma zatrudnienia ) to często więcej godzin pracy niż w innych firmach. A swoją drogą bardzo nie lubię formułki "my pielęgniarki" co kojarzy mi się z wypowiedzią "my naród", której autor nie jest moim idolem.

#39  2018.02.22 16:12:23 ~piel

Do 38 Co my mamy wspólnego z pracownikami z lidla? Żenujące i żałosne są te porównania.A swoją drogą jak niektóre media podawały,że dostałyśmy 1600 podwyżki to jakoś z lidla nikt nie dementował,więc nie rozumiem kontekstu twojej wypowiedzi.

#40  2018.02.22 16:43:24 ~Do#39

Http://kariera.lidl.pl/pl/jobsearch.htm - i problem rozwiązany.

#41  2018.02.22 19:15:57 ~do 40

What?

#42  2018.02.22 22:06:19 ~do pel 22

Co do znikających czy - jak inni myślą - nie znikających pielęgniarek : Właśnie opuszczam jedno z moich trzech miejsc pracy i chociaż będę miała trochę stów w tył , jestem niezmiernie zadowolona , że odzyskam czas dla siebie :)

#43  2018.02.23 05:46:10 ~Do#42

Jeżeli liczysz na pozytywny komentarz dotyczących Twojej decyzji to jesteś w błędzie Rezygnujesz z pracy, w której zarabiałaś "parę stów". Jeżeli była to praca w znaczącym wymiarze czasu to nie powinnaś jej "za tę czapkę gruszek" podejmować. Jeżeli jednak Twoja stawka godzinowa była przyzwoita to niestety czasu, który "odzyskasz dla siebie" nie będzie zbyt wiele. Brak niestety powodu do zadowolenia. I tak źle i tak niedobrze. Poczekamy, zobaczymy co będzie z Twoją drugą pracą po zapowiadanej nowelizacji Kodeksu Pracy.

#44  2018.02.23 07:17:49 ~do42

Bardzo pochwalam mimo wszystko odważną decyzję.Pieniążków trochę mniej,ale po pewnym czasie dojdziesz do wniosku,że nie warto było tak się poświęcać dla paru stów.Ja już to wiem od paru miesięcy.

#45  2018.02.23 17:27:25 ~Do#41

Jest to Portal polskojęzyczny . Zatem bez komentarza i bez odbioru.

#46  2018.02.25 17:57:44 ~do45

Jest to Portal Pielęgniarek i Położnych,a nie pracowników lidla.

#47  2018.02.26 21:13:19 ~do 43

No wybacz ale porządnie zrobiłam rachunek zysków i strat i.- zdrowie ( a jemu też potrzebny mój wolny czas ) nie ma ceny !

#48  2018.02.26 21:20:57 ~do 44

"Poświęcałam się" dla " trochę stów" a nie "parę stów " - a to różnica. Dlatego podjęcie decyzji łatwe nie było ale po zdecydowanym rachunku zysków i strat udało się ją w końcu podjąć. Niedługo zrobi tak wiele innych i wtedy się będzie działo :))

#49  2018.02.27 12:27:44 ~Do#48

Trochę «przysłówek komunikujący, że stopień cechy lub zakres stanu rzeczy bądź zjawiska, o których mowa w zdaniu, NIE JEST DUŻY - parę - kilka -- wg Słownika języka polskiego. Różnica niewielka. A działo się będzie dopiero po nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie nie tylko trzeciej ale i drugiej pracy.

Dodaj komentarz