"Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!


Wypowiedź wiceminister zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko na posiedzeniu Parlamentarnego Zespół ds. Szpitali Powiatowych w dniu 21 marca 2018 roku: 

 

Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

ZK-71/VII/2018

 

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w pierwszej kolejności dziękuję Panu za umożliwienie bezpośredniego spotkania w dniu 17 stycznia 2018 r. naszej organizacji związkowej z Państwową Inspekcją Pracy w celu przekazania problemów związanych ze stosowaniem w praktyce Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), zwanej dalej Ustawą. Taka wersja "roboczego" spotkania w mojej ocenie pozwoliła w sposób bezpośredni na przekazanie Państwu ilości i skali problemów, jakie powstały na tle stosowania Ustawy.

Liczę na to, że podjęta przez Pana decyzja o zwołaniu Komisji Prawnej GIP dla opracowania wytycznych dla inspektorów pracy prowadzących kontrolę podmiotów leczniczych na podstawie art. 4 pkt. 2 Ustawy pozwoli przynajmniej ujednolicić zasady oceny prawnej podobnych sytuacji w różnych podmiotach leczniczych w Polsce.

Zgodnie z umową przedstawiam poniżej podstawowe kwestie sporne, które w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie powinny znaleźć próbę odpowiedzi w wytycznych.

-wyciąg-

(...)

4. Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z Ustawą nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych. Na tym tle powstają pytania:

Czy prawidłowe jest niewypłacenie żadnego wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych? Przepis art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit a) Ustawy stwierdza, że ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia, przy czym na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Część pracodawców twierdzi, że są zwolnieni z obowiązku wypłacenia dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych wyrównania, bo przecież za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. wypłacili ustalone jeszcze w porozumieniu z 2016 r. dodatki miesięczne do wynagrodzeń zasadniczych ze środków tzw. "rozporządzenia zembalowego". Pielęgniarki i położne otrzymały zatem od tych pracodawców informację (angaż lub aneks do umowy o pracę),  że otrzymują podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych wstecz od 01.07.2017 r., jednak fizycznie nie otrzymały z tego tytułu żadnej wypłaty wynagrodzenia.

Inni pracodawcy zastosowali jeszcze inną metodę. Potwierdzili angażem lub aneksem wzrost wynagrodzenia zasadniczego wstecz od 01.07.2017 r., jednak środki na pokrycie wyrównania wynagrodzenia za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. pobrali jednorazowo ze środków otrzymanych z NFZ na podstawie tzw. „rozporządzenia zembalowego”. Powstała zatem sytuacja, że miesięczny dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wrzesień 2017 r. został trzykrotnie pomniejszony o wzrosty wynagrodzenia zasadniczego wymagane Ustawą za lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r.

Wobec powyższych praktyk zadajemy pytanie: jakie powinno być prawidłowe postępowanie pracodawcy w zakresie stosowania przepisu przejściowego, zobowiązującego do wyrównania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wstecz od 01.07.2017 r.?

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

 

24 marca 2018 roku - Międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy., w tym pielęgniarek.  Ułatwienia mają dotyczyć procedury uznawania dyplomów, czy też notyfikacji oraz znajomość języka.

Aktualności według działów:

Pielęgniarka kontraktowa
Kontrakty pielęgniarek w szpitalach
Związkowy zakaz kontraktów

22 marca 2018 - Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko o: dodatkach brutto brutto, ustawie o najniższych wynagrodzeniach oraz wyjazdach pielęgniarek za granicę.

23 marca 2018 - Wideo - ministerstwo zdrowia podało dane odnośnie liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach powiatowych. Ile z nich wykonuje zawód w ramach umów kontraktowych?

23 marca 2018 - Pielęgniarki i położne nie otrzymają żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, a także nie otrzymają wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, bowiem do ich wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest "fikcyjnie" dokonany wzrost miesięcznego wynagrodzenia realizowany z dodatków brutto brutto!

23 marca 2018 - Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Komentarze użytkowników

#1  2018.03.24 16:19:14 ~omcmgr

Ustawa dopuszcza podniesienie naszych wynagrodzeń zasadniczych z dodatku „zembalowego” przez co na dzień dzisiejszy nasze podwyżki wyniosą 0 zł. Związki to akceptują, problemem jest dla nich tylko sposób przeprowadzenia tej operacji. Nasze pieniądze są przekładane tylko z lewej do prawej kieszeni a związki widzą tylko problem w sposobie przeprowadzania tej operacji. Czy przy przekładaniu pieniędzy z jednej do drugiej kieszeni istotne jest dla nas czy czynność taką wykonamy bezpośrednio czy też pieniądze położymy na chwilę na stole ? Wniosek – jeżeli związki uznają tylko sposób wypłaty podwyżek z dodatku „zembalowego” za niewłaściwy tym samym uznają za zasadne wykorzystanie tego dodatku do podwyższenia minimalnych wynagrodzeń.

#2  2018.03.24 21:30:37 ~piel

W moim szpitalu dyrektor dał lekarzom po 1500 , i kucharkom po 500, nam nic, bo rok temu pierwszą transzę zembalowego włączył do podstawy, pensje nasze są wyższe niż ustawa przewiduje i gra gitara. Po co ? półetatowcy i etatowcy pracujący gdzie indziej na kontraktach obstawiają dyżury , tu mają ubezpieczenie i wszystko działa. NIGDY NIE WYJDZIEMY Z TEGO SZAMBA.

Dodaj komentarz