Związek pielęgniarek: Z uwagi na fakt, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości polubownych uzgodnień, a napięcie i niezadowolenie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych staje się coraz bardziej czytelne...

Działalność związku pip.

 


Warszawa, dnia 13.03.2018 r.


ZK-288/VII/2018


Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
z uwagi na fakt, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości polubownych uzgodnień, a napięcie i niezadowolenie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych staje się coraz bardziej czytelne, zmuszeni jesteśmy skierować do Pana Premiera pismo celem osobistego zainteresowania się sprawą.

Wyjaśniamy, że spotkania, jakie miały miejsce w dniach 8 marca 2018 r. oraz 12 marca 2018 r. nie tylko nie wniosły żadnych istotnych argumentów, które potwierdzałyby prowadzenie sprawnych i skutecznych działań na rzecz zwiększenia wynagrodzeń i zminimalizowania ryzyka pracy, szeroko pojętego pielęgniarstwa i położnictwa, lecz również wzbudziły wiele obaw i uzasadnionych wątpliwości.

Istotne jest to, że żaden ze znanych nam dokumentów nie uwzględnia terminarzy realizacji działań, jak to ma miejsce w Porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 r., zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a lekarzami rezydentami, skutkiem podpisania którego dysproporcje dotyczące płac i warunków pracy zwiększyły się.

W zakresie wynagrodzeń oczekujemy podwyżek od dnia 1 lipca 2018 r. Uzasadniamy to również danymi  opublikowanymi w lutym 2018 r. przez GUS, z których jednoznacznie wynika, że pomimo realizacji trzech transz z Porozumienia podpisanego z Ministrem Zdrowia w 2015 r. grupa pielęgniarek i położnych nadal jest najgorzej wynagradzana spośród wszystkich zawodów specjalistycznych w Polsce.

Co ważne, dodajemy również, że Ustawodawca kosztem pielęgniarek zaciągnął środki z Porozumienia zawartego 23 września 2015 r. między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych, reprezentowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Tym samym doszło nie tylko do złamania zapisów preambuły Porozumienia w zakresie celu, jakiemu miało służyć, lecz również poskutkowało to zwiększeniem dysproporcji i dyskryminacji grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, którzy kwalifikacje zrównano z grupami zawodowymi nieposiadającymi żadnej samodzielności.

Panie Premierze, jak Pan dobrze wie, kryzys w grupie pielęgniarek i położnych jest większy niż w grupie lekarzy. Podpisane z rezydentami Porozumienie i zapisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego… są przyczyną wzrastającego napięcia, skutkiem czego rośnie oburzenie środowiska i dochodzi do utraty zaufania do struktur rządowych, co w warunkach demokracji działa destrukcyjnie i nie powinno mieć miejsca.  

Dodać należy, że dzieje się to w sytuacji, kiedy pomimo braków kadrowych i ciężkich warunków pracy, pielęgniarki i położne mobilizują się i dbają o podwyższenie jakości opieki nad zdrowiem i życiem pacjenta. Naszym celem jest doprowadzenie tylko do porównywalnych warunków pracy i płacy.

Ze strategicznego punku widzenia jest to ważne bowiem my – pielęgniarki i położne – stanowimy ca 60% pracowników ochrony zdrowia. Domagamy się więc proporcjonalnego do potrzeb zainteresowania tą grupą zawodową, która ma decydujący wpływ na ochronę zdrowia w Polsce.

Według WHO, warunki pracy pielęgniarek i położnych, stwarzają duże ryzyko związane z napięciem, narastającym stresem, emocjami, pracą zmianową, co w dłuższej perspektywie skutkuje zwiększoną zachorowalnością i to ryzyko stale rośnie. W tej sytuacji skutki nieudzielenia dodatkowego urlopu zdrowotnego w naszej grupie zawodowej generują ryzyko związane z utratą zdrowia, a nawet życia, co potwierdzają dane statystyczne.

Naszym celem jest wyłącznie zwiększenie wynagrodzeń i zminimalizowanie ryzyka związanego z pracą pielęgniarek i położnych oraz równomierne traktowanie wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Dlatego prosimy o zakreślenie konkretnych terminów realizacji działań Rządu, również w odniesieniu do Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dla zobrazowania naszych dotychczasowych działań, załączamy pismo, jakie zostało skierowane do Ministra Zdrowia w dniu 26.02.2018 r. i Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP z dnia 16.02.2018 r., dotyczące warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych i wskazujące na zwiększające się dysproporcje po podpisanym Porozumieniem z rezydentami.

Reasumując, wnosimy jak w załączeniu. Prosimy o pilne odniesienie się do przesłanek zawartych w naszym piśmie. Pozostajemy otwarci na konstruktywną, lecz lojalną współpracę, która uszanuje każdą ze stron.

Pozostając z wyrazami szacunku
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek  i Położnych
Krystyna Ptok